Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Ansöka & anmäla inom bo & bygga

Nedan följer exempel på åtgärder där anmälan eller ansökan krävs. För vidare information kontakta miljö- och byggkontoret.

Brandfarlig vara
Det krävs tillstånd från räddningstjänsten vid hantering av större mängder varor som bedöms som brandfarliga. Mer information kan ni få hos Räddningstjänsten tel. 054-29 70 00 eller på deras hemsida, www.raddningkarlstad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Anmälan, ej bygglovpliktig åtgärd
För åtgärder som inte kräver bygglov krävs det en anmälan vid till exempel rivning, en ändring som berör konstruktionens bärande delar, installation av eldstad och rökkanal, en ändring som påverkar brandskyddet.  För upplysningar kontakta byggnadsinspektör Stefan Eriksson, tel. 421 40. Mer information under sidan "Byggande" eller hos Boverket. (Plan- och byggförordningen, 6 kap. 5 och 6 §§)

 
Bygglov
Tillstånd krävs bl a för ny byggnad, tillbyggnad, ianspråktagande till annat ändamål samt för uppförande av mur eller plank. Undantag finns. För upplysningar kontakta Stefan Eriksson, tel. 421 40. Mer information under sidan "Byggande" eller hos Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Enskilt avlopp 
Ansökan om tillstånd att anordna enskilt avlopp med vattentoalett skall ske till kommunstyrelsen. För inrättande av BDT-avlopp (bad-, dusch- och tvätt) krävs anmälan till kommunstyrelsen. För mer information se under sidan "Enskilda avlopp".
 
Fritidsanläggningar
Idrottsanläggningar, badanläggningar, strandbad, campingplats- och uppställningsplats för husvagnar, lägerverksamhet, småbåtshamnar och liknande skall anmälas till kommunstyrelsen.
 
Hygienlokaler
Lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling exempelvis hårvård, solarium, fotvård, skönhetsbehandlingar med mera skall anmälas till kommunstyrelsen.
 
Godkännande av livsmedelslokal
Innan en livsmedelslokal (exempelvis café, restaurang, rökeri och livsmedelsbutik) tas i bruk skall ansökan om godkännande av livsmedelslokal inlämnas till kommunstyrelsen. Lokalen får inte tas i bruk innan kommunstyrelsen godkänt lokalen. För mer information se under sidan "Livsmedel".
 
Kompostering
Kompostering av hushållsavfall ska anmälas till kommunstyrelsen. För mer information se under sidan "Ditt boende".
 
Lokaler för boende (hotell, pensionat)
Hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad ska anmälas till kommunstyrelsen.
 
Lokaliseringsprövning
Lokaliseringsprövning eller förhandsbesked om att få bygga nytt hus på en given plats är ett sätt att slippa lämna in fullständiga ritningar och måttsatt situationsplan men ändå få ett bindande besked av kommunen. Kommunstyrelsen eller Byggfunktionen tar in erforderliga synpunkter från grannar, väghållare och andra som är berörda. Prövning ska ske om kraven  i plan- och bygglagen är uppfyllda (PBL 9 kap. 30§). För upplysningar kontakta Stefan Eriksson, tel. 421 40.
 
Rivningslov
Inom område av detaljplan och i vissa områdesbestämmelser krävs rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnad. För upplysningar kontakta Stefan Eriksson, tel. 421 40.
 
Slamtömning
Ansökan om minskad slamtömning eller slamtömning i egen regi skall ske till kommunstyrelsen. För mer information se under sidan "Renhållningsdispenser".
 
Sopdispens
Ansökan om minskad sophämtning, delat säckställ och om uppehåll av sophämtningen ska ske till kommunstyrelsen. För mer information se under sidan "Renhållningsdispenser".
 
Strandskyddsdispens
Strandskydd råder vid sjöar och vattendrag enligt 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken. Kommunstyrelsen kan medge strandskyddsdispens om man bedömer att det finns ett särskilt skäl för detta.
 
Värmepumpar
Inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten ska anmälas till kommunstyrelsen.
 
Övertagande av verksamhet
Övertagande av livsmedelslokal, hygienlokal, hotell, pensionat eller liknande och fritidsanläggningar ska anmälas till kommunstyrelsen.

Uppdaterad: 2015-01-05