Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Avloppsinventering

Inventeringen 2017 sker avrinningsområdesvis med start runt Överrudssjön, Malsjö och Portila. Fastighetsägare som berörs av inventeringen kommer att kontaktas via brev med ytterligare information. Alla enskilda avlopp i kommunen kommer att kontrolleras.

Varför behöver dåliga avlopp åtgärdas?

En avloppsanläggning som inte har tillräckligt god reningsförmåga behöver åtgärdas av både hygieniska och miljömässiga skäl. Dåligt renat avloppsvatten riskerar att förorena din egen och dina grannars dricksvattenbrunnar och orsakar även övergödningsproblem i närliggande vattendrag. Finns det en badplats i närheten riskerar de badande att få i sig tarmbakterier och parasiter som orsakar maginfektioner.  


Hur går inventeringen till?

Inventeringen startar med att du får ett informationsbrev och en enkät. Enkäten ligger till grund för en första bedömning av ditt avlopp. Om ditt avlopp inte uppfyller lagkraven enligt ditt enkätsvar kommer ditt avlopp att underkännas. Du får då ett förbud att släppa ut avloppsvatten som träder i kraft efter 2 år. Under tiden måste du anlägga ett nytt avlopp. Ett inventeringsbesök blir alltså inte nödvändigt.

Om ditt avlopp inte underkänns efter att enkätsvaren granskats kommer vi att boka en tid för ett inventeringsbesök.Vid inventeringsbesöket kontrolleras vilken sorts avloppsanläggning som finns och hur den fungerar. Även slamavskiljare, efterföljande brunnar, eventuellt efterföljande reningssteg, luftningsrör och utsläppspunkt kontrolleras.

 
Vad händer sen?

En tid efter kontrollen kommer ni få en skrivelse hemskickad där det står vad som noterades om anläggningen.
 
Är avloppsanläggningen bristfällig kan kommunen sätta ett förbud mot att få släppa ut avloppsvatten till anläggningen. Förbudet börjar gälla två år efter att det skickats ut och du behöver åtgärda ditt avlopp inom den tiden. Att inrätta en ny avloppsanordning är tillståndspliktigt och en ansökan måste lämnas till miljöfunktionen innan några åtgärder görs. När du har fått tillstånd får du börja anlägga din nya avloppsanläggning. 
 
Läs mer här om hur du ansöker om enskild avloppsanläggning

 
Avgift

För att kunna genomföra ett så pass omfattande projekt som avloppsinventeringen är, tar kommunen ut en tillsynsavgift för den tid som läggs ner på varje fastighet.

Du kan själv påverka tillsynsavgiften. Om du är osäker på hur ditt avlopp ser ut är det smart att kontakta oss. Vi kan kolla om det finns ett tillstånd och vilka reningskrav som gäller där just du bor. Genom att ansöka om tillstånd innan vi inventerar ditt avlopp, slipper du tillsynsavgiften och vi sparar arbete. Ansökningsavgiften för tillstånd kommer man dock inte undan.

Kontrollera ditt avlopp själv

Du kan själv kontrollera om ditt avlopp är godkänt eller inte. Detta gör du genom att följa instruktionerna och gå igenom checklistanlänk till annan webbplats framtagen av avloppsguiden.se. Din genomgång av checklistanlänk till annan webbplats kan ge en första indikation på om ditt avlopp uppfyller lagens krav. I slutändan är det miljöfunktionen som gör bedömningen ifall ditt avlopp är godkänt eller inte.

Om ditt avlopp inte uppfyller lagens krav eller om du är osäker på om det gör det, kan du kontakta miljöfunktionen. Du ska alltid kontakta oss på miljöfunktionen när du planerar ett nytt avlopp.

Uppdaterad: 2018-05-25

Relaterad information

Kontakta oss

Vi på miljöfunktionen kan ge dig råd och anvisningar om vad du bör tänka på när du planerar för avlopp.

Miljö-och hälsoskyddsinspektör
Anna Kristoffersson
0555-421 57
anna.kristoffersson@grums.se

Miljöfunktionen
0555-420 00 (växel)

Läs mer om avlopp:

Avloppsguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster