Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Centrumutveckling 2017

I Grums kommun satsas det på utveckling. Även i tätortens centrum kommer det under 2017 att hända en hel del. Det blir bland annat en rondell med nya infarter till Stationslängan, ICA och ett helt nytt busstorg.

Arbetet startade i april och ombyggnationen ska vara klar i oktober 2017.

På det nya busstorget kommer det att finnas en ny perrong med väderskydd och trafikinformationstavlor samt fem hållplatser. Tillgänglighet har varit ett av ledorden i projekteringen vårt nya centrum, vilket bland annat har resulterat i markerade stråk i marken för att underlätta för synskadade.

I samband med ombyggnationen av Grums centrum kommer det även parallellt att startas ett arbete med att byta ut de gamla vattenledningarna. Vattenledningen utmed Sveagatan kommer att bytas ut samt vatten, spillvatten och dagvattenledningen en bit upp på Grönbergsgatan.

När arbetet med vattenledningarna är färdigt kommer arbeten med ytskikt att påbörjas. Såsom vägbana, rondell, plattsättning, montage av busskurer, informationstavlor, skyltar, belysning och plantering.

Investeringsbeloppet är drygt 19 miljoner varav kommunen får totalt cirka 4,5 miljoner i bidrag som statlig medfinansiering från Trafikverket via Värmlandstrafik.

Under entreprenaden/byggtiden kommer det bli en stor påverkan på all trafik, biltrafik, gång- och cykeltrafik och bussarna kommer att ha temporära hållplatser. Vi ber därför om överseende angående detta. Arbetet beräknas vara klart i oktober. Vi kommer få ett mycket fint och funktionellt centrum i Grums tätort, det ser vi fram emot!

 

Rondell

Illustrationen visar den nya rondellen. Den kommer att ha ett mittparti som är cirka 10 meter i diameter. Utsmyckningen (eller gestaltningen som det heter på arkitektspråk) kommer att bestå av stenbeläggning, stenar, murar och tre höga popplar. Träden kommer från Holland. Murar, stenblock och träd kommer att lysas upp underifrån av infällda markarmaturer.

Detaljplan centrum

Torghandel

Under ombyggnationen i centrum är platsen för torghandel flyttad till vägen invid kommunhuset.

 

Uppdaterad: 2017-08-30

Folder om centrumutvecklingPDF
finns att hämta hos flera av butikerna och restaurangerna i centrum, i kundtjänst i kommunhuset, på Allas café, biblioteket med flera.