Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Det händer i centrum

Runt om i Grums kommun satsas det på utveckling. Även i Grums centrum kommer det under 2017 att hända en hel del. Centrum kommer att genomgå en utveckling som innebär att vi bland annat får en rondell med nya infarter till Stationslängan, ICA och ett nytt busstorg.

Arbetet startar i april och ombyggnationen kommer att vara klar i slutet av september 2017. Inledningsvis kommer PEAB, som är entreprenör, att etablera sig och efter detta startar arbeten inom området. I första skedet kommer rivning av vårt torg(schackspelet, mur, stensättning samt växter) att ske.

På det nya busstorget kommer det att finnas en ny perrong med väderskydd och trafikinformationstavlor samt fem hållplatser. Tillgänglighet har varit ett av ledorden i projekteringen vårt nya centrum, vilket bland annat har resulterat i markerade stråk i marken för att underlätta för synskadade.

I samband med ombyggnationen av Grums centrum kommer det även parallellt att startas ett arbete med att byta ut de gamla vattenledningarna. Vattenledningen utmed Sveagatan kommer att bytas ut samt vatten, spillvatten och dagvattenledningen en bit upp på Grönbergsgatan.

När arbetet med vattenledingarna är färdigt kommer arbeten med ytskikt att påbörjas såsom vägbana, rondell, plattsättning, montage av busskurer, informationstavlor, skyltar, belysning och plantering.

Investeringsbeloppet är drygt 19 miljoner varav kommunen får totalt cirka 4,5 miljoner i bidrag som statlig medfinansiering från Trafikverket via Värmlandstrafik.

Under entreprenaden/byggtiden kommer det bli en stor påverkan på all trafik, biltrafik, gång- och cykeltrafik och bussarna kommer att ha temporära hållplatser. Vi ber därför om överseende angående detta. Arbetet beräknas vara klart i slutet av september. Det kommer som ni säkert förstår bli en stökig vår och sommar men vi kommer få ett mycket fint och funktionellt centrum till hösten, det ser vi fram emot!

 

Rondell

Illustrationen visar den nya rondellen. Den kommer att ha ett mittparti som är cirka 10 meter i diameter. Utsmyckningen (eller gestaltningen som det heter på arkitektspråk) kommer att bestå av stenbeläggning, stenar, murar och tre höga popplar. Träden kommer från Holland. Murar, stenblock och träd kommer att lysas upp
underifrån av infällda markarmaturer.

Detaljplan centrum

Torghandel

Under ombyggnationen i centrum är platsen för torghandel flyttad till vägen invid kommunhuset.

 

Uppdaterad: 2017-07-10

Vår folder om centrumutveckling öppnas i nytt fönsterfinns att hämta hos flera av butikerna och restaurangerna i centrum, i kundtjänst i kommunhuset, på Allas café, biblioteket
med flera.