Likabehandlingsplan Slottsbrons skola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
för Slottsbrons skola åk F-3, 2021-2022.

Vår vision

Alla på Slottsbrons skola ska utvecklas genom tillitsfulla relationer och lära i en miljö som präglas av trivsel, trygghet och delaktighet. Tillsammans arbetar vi med respekt för alla människors lika värde.

Våra trivselregler

Ordningsregler för Slottsbrons skola

 • Skolan är en arbetsplats och verksamheten får inte störas.
 • Man ska vara aktsam mot allt och alla.
 • Elever som ser att någon far illa, ska berätta detta för någon vuxen på skolan.
 • Elever som ser att eller något är/går sönder, ska berätta detta för någon vuxen på skolan.
 • Elevernas mobiler används inte under verksamhetstid, (skola och fritidstid.)
  Skolan ansvarar inte för värdesaker.
 • För att inte någon i onödan ska komma till skada gällerföljande:
  1. Skateboard/kickboard/inlines: man ska ha hjälm, och inte åka i backarna
  2. Ingen cyklar på skolgården under verksamhetstid, 6.00 -18.00.
  (Gäller inte om man cyklar på fritidshemmets egna cyklar).
  3. Pulkaåkning: man ska ha hjälm.
  4. Spel med klubbor, slagträ och liknande på avsedd plats
  5. Ingen snöbollskastning
  I övriga situationer som uppstår som rör elevers säkerhet gör den vuxne en bedömning och har rätten att bestämma utifrån den.

Om något blir tokigt

 • Om någon människa skadas/blir ledsen ska man göra sitt bästa att ställa allt till rätta (trösta, hjälpa).
 • Om något går sönder eller skadas så ska man återställa/laga eller ersätta skadan.

Om problem uppstår
Personal samtalar med eleven och tar vid behov kontakt med hemmet. Om problemet kvarstår kontaktas alltid hemmet och rektor.

Dessa regler kompletteras med de rutiner som skolan har och det förväntansdokument som skolan tagit fram, och I vissa fall kan en enskild klass komplettera dessa med någon ytterligare regel om sådant behov finns.

Förväntansdokument

Detta dokument lämnas till hemmen i början av varje läsår.
Som elev kan du förvänta dig av oss...

 • att vi bemöter dig med respekt
 • att vi bryr oss om dig
 • att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig om du råkar illa ut
 • att vi kommer att ingripa mot alla former av mobbning och kränkningar
 • att vi ska se till att du får en så lugn och trivsam arbetsmiljö sommöjligt

Vi förväntar oss av dig som elev att:

 • att du aldrig bidrar till att någon råkar illa ut
 • att du använder ett vårdatspråk
 • att du bemöter andra med respekt
 • att du aldrig medverkar till någon form av skadegörelse
 • att du passar tider och tar ansvar förskolarbetet
 • att du är utvilad och har ätit frukost
 • att du berättar för en vuxen om någon av dina kamrater i skolan/fritids far illa

Som vårdnadshavare kan du förvänta dig av oss att:

 • att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet i skolan
 • att vi arbetar för en lugn och trivsam arbetsmiljö
 • att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer
 • att vi ingriper mot alla former av kränkningar
 • att vi bryr oss om ditt barn

Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare att:

 • att du hjälper ditt barn ta ansvar för skolarbetet
 • att du ser till att barnet kommer i tid
 • att barnet är utvilat och har ätit frukost
 • att du ställer upp på skolans värdegrund
 • att du meddelar skolan om du märker att ditt barn råkar illa ut i skolan
 • att du meddelar skolan om ditt barn gjort någon annan illa
 • att du meddelar frånvaro genom Skola 24

Kartläggning och nulägesanalys

I arbetet med att kartlägga och analysera behov av prioriterade insatser har såväl elever, vårdnadshavare som personal varit involverade. Alla elever har haft möjlighet att besvara en enkät från SKR. Resultatet analyseras i arbetslagen, elevrådet, skolans samverkansgrupp och på ledningsnivå.

Tidigare arbete

Ett återkommande inslag vid skolstart har varit att extra mycket fokus läggs på värdegrundsfrågor. Under de första veckorna genomförde klasserna aktiviteter för att skapa trygghet och trivsel och verka relationsskapande.

Man jobbade inom den egna klassen men också i faddergrupper för att utveckla sammanhållning mellan yngre och äldre elever.

Under det gångna året har bland annat förbättringar av gruppklimatet och minimerandet av risk för utanförskap varit prioriterade områden på skolan. Arbete i klasserna har skett på olika sätt t.ex. genom att arbeta med dilemmafrågor, massage, värdegrundsövningar och etiska samtal.

Vi har också haft olika teman med fokus på värdegrunden. Vårt elevhälsoteam har varit delaktiga i arbetet tillsammans med eleverna. Teamet har varit runt i klasserna och gjort aktiviteter och fört diskussioner. De har då utgått från Rädda barnens material ”Stopp min kropp”.

En viktig faktor för elevernas trygghet ute på raster är närvarande vuxna. Detta har bidragit till en ökad trygghet för eleverna och vi tror att de känner att de kan uppsöka flera olika vuxna vid behov, det behöver inte vara den egna läraren.

Vi arbetar för att skapa en utemiljö som inspirerar till samspel och lek i grupper. Fritidspersonalen har därför anordnat olika rastaktiviteter och introducerat nya lekar. Vi lägger särskild vikt vid att uppmärksamma barn som behöver extra stöd på raster. Det är också viktigt att de vuxna som är ute på rasten rör sig över hela skolområdet. Detta för att eleverna ska få en trygg utemiljö och för att förebygga utanförskap.

På skolan har vi återkommande aktiviteter och inslag med syftet att elever i olika åldrar samverkar på olika sätt. Några exempel på det är skogsdagar, vintersportdag, Luciatåg samt gemensamma sångövningar. Vi arbetar också med faddersystem där våra äldre elever utgör ett stöd och en viktig kontakt för våra yngsta elever.

På skolan finns nyanlända elever från olika länder. Arbete har lagts ner för att välkomna och integrera eleverna i de olika klasserna. Vi på skolan arbetar aktivt med att diskutera värderingar i klasserna för att alla barn ska känna delaktiget. Det har gett oss en ökad möjlighet att lära känna andra kulturer, möta elever och vuxna som delar med sig och berikar. Det har varit positivt att ha personal som kan barnens olika språk, med i verksamheten.

Fritidshemmens dag anordnades under parollen ”Hälsa och rörelse”. Barnen från kommunens olika fritids träffades och aktiviteter med anknytning till dagens tema genomfördes. Fritidshemmens dag skapar en ”vi-känsla” och underlättar inför de tillfällen då fritids gör sammanslagningar inför lov.

Förutom ovanstående har flera åtgärder gjorts på skol-, arbetslags- och klassnivå för att förbättra trivsel och trygghet för alla. Exempel på detta är arbetet för att komma till rätta med otryggheten i omklädningsrummen och på skolgården genom att vuxna finns med när behov uppstår.

Elevens delaktighet

Eleverna ska vara delaktiga i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Deras kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara. Vi utvecklar löpande arbetsformer för att eleverna ska kunna spela en aktiv roll i detta arbete.

Ett led i detta är att skolan from ht 2019 deltar i Trivselledarprogrammet.
Genom Trivselledarprogrammet får eleverna träna bl a att kommunicera och samarbeta och möta de grundläggande värderingarna om allas lika värde, respekt och förståelse för andra människor. Eleverna i åk 3 nominerar klasskamrater som de anser vara lämpliga som trivselledare. De utsedda trivselledarna deltar på en utbildningsdag och får därefter planera och genomföra rastaktiviteter för skolans alla elever.

Under vårterminen svarar alla elever på enkätundersökningen från SKL, där bl.a. trivsel och trygghet berörs. Trivsel och trygghet diskuteras också i samband med upprättandet av elevernas individuella utvecklingsplaner och vid utvecklingssamtalet. Diskussioner och kartläggning hålls i klasserna kring trygga och otrygga miljöer på skolan (Husmodellen).

Eleverna är via klass- och elevråd delaktiga i revideringen av skolans ordningsregler och de arbetar också med planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Utöver detta sker ett kontinuerligt arbete med aktiva demokratidiskussioner och utvecklande av social kompetens. Etiska samtal förs i det vardagliga arbetet, där elevernas åsikter och frågor lyfts fram. Vi eftersträvar ett arbetssätt som främjar elevernas delaktighet och utvecklar förmågan att vara kritisk till beteenden och situationer som inte överensstämmer med vår värdegrund.

Vi vill också att våra elever ska utveckla sin förmåga att reflektera och därmed på ett förnuftigt sätt kunna uttrycka sin åsikt. Eleverna ska känna det som naturligt att ta stöd av vuxna vid situationer som inte känns rätt för dem.

Våra övergripande mål 2021/2022

Alla känner sig trygga och respekterade, och trivs på Slottsbrons Skola.
Alla elever, vårdnadshavare och personal på skolan känner till, har förstått och följer innehållet i planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Elever, vårdnadshavare och personal skall uppleva att förebyggande och främjande arbete, rutiner kring kartläggning och åtgärder vid kränkande handlingar, mobbning etc. fungerar väl.

Att förbättra det sociala samspelet mellan eleverna på skolan. Det är angeläget att eleverna känner att deras miljö är viktig och att de är en del av den. Att stärka dialogen mellan skola och hem.

Främjande och förebyggande arbete genom åtgärder

Arbete på klass/individnivå
A. Gemensamma regler och förhållningssätt genomsyrar det dagliga arbetet i klasserna. Detta sker bl.a. genom;

 • Att rutiner, regler och konsekvenser är väl kända för alla.
 • Att skriva förenklade regler för de yngre barnen, skrivna på barnensspråk.
 • Att aktiviteter planeras med utgångspunkt som främjar alla elevers delaktighet ger förutsättningar för alla elever att delta (oavsett ev. funktionshinder).
 • Att bemöta eleverna så att positiva beteenden hos dem tydliggörs och förstärks.
 • Att varje klass har väl fungerande och regelbundna klassråd.
 • Att informera vårdnadshavare på föräldramöten hur klassen arbetar med
  värdegrundsfrågor, vilka "verktyg" man använder, samt kommer överens om gemensamma normer.
 • Att genom omvärldsstudier, WCP, träna på demokrati, FN:s Barnkonvention och människans lika värde.
 • Låta åk 1 och 3, och F och 2 arbeta tillsammans med ett faddersystem.

B. Aktivt värdegrundsarbete för att stödja och utveckla respekten för varje enskild individ, samt elevernas förmåga att skapa goda relationer.
I varje klass/grupp bestäms vilka av nedanstående aktiviteter som används. Det förebyggande arbetet i respektive klass/grupp förankras på höstens föräldramöte tillsammans med likabehandlingsplanen och dess hela innehåll.
Detta sker bl.a. genom;

 • Kompissamtal
 • "Laget runt - hur dagen har varit"
 • Samarbetsträning - pararbete
 • Massage och avslappningsövningar
 • Arbete med drama, forumteater, aktiva värderingsövningar
 • Etiska samtal
 • Genus och jämställdhetsarbete – diskutera kontinuerligt jämställdhet och könsroller
 • Tal och lyssningsövningar i organiserade former för att öva tryggheten och självkänslan

Att upptäcka kränkande handlingar/mobbning och diskriminering
Så här gör vi:

 • All personal är observant på vad som sker både ute och inne
 • Rastvakterna är uppmärksamma på zoner eller platser som barnen upplever som otrygga och där det kan förekomma konflikter.
 • Elevintervjuer/samtal/enkäter.
 • Utvecklingssamtal med elev - lärare - vårdnadshavare
 • Främjar en öppen kommunikation och dialog med vårdnadshavare.
 • Kontinuerliga elevvårdsuppföljningar i arbetslaget.
 • Elevrådet arbetar med att synliggöra och dokumentera otrygga platser inom skolans område samt elevers attityder gentemot varandra.

Utvärdering av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Arbetet utvärderas kontinuerligt i arbetslag och på arbetsplatsträffar. Med utgångspunkt i de uppställda målen analyserar och mäter man om åtgärderna varit tillräckliga. De olika kartläggningsmetoderna är i sig också ett analysstöd för att mäta framgångarna för tidigare genomförda åtgärder.

Likaså ges arbetslagen tid till reflektion över arbetet med likabehandlingsplanen vid varje läsårs slut. Resultatet ligger till grund för utarbetande av ny plan, vilket sker vid läsårets start.

Kommunikation och spridning av likabehandlingsplanen

Efter det att planen arbetats fram och godkänts ska innehållet bli känt bland
alla elever vid skolan, deras vårdnadshavare samt all skolans personal.

 • Likabehandlingsplanen ligger offentligt på Slottsbrons skolas hemsida.
 • Barn och elever görs bekanta med planen och dess innehåll på klass- och elevråd samt i andra sammanhang i klass och på fritids. Bland annat kan temadagar och livskunskapslektioner tas i anspråk.
 • Vårdnadshavarna får information om planen på föräldramöten och via veckobrev.
 • Både eleverna och vårdnadshavare kan också komma att diskutera planen under utvecklingssamtalet.
 • Den färdiga planen anslås på skolan på skolan så att eleverna, vårdnadshavare eller personal, ska kunna ta del av innehållet.
 • Konferenstid och tid vid studiedagar används för att personalen ska kunna arbeta med planen. Arbetet med normer och värden/likabehandling är en stående punkt på arbetsplatsträffarna.
 • Rektor, ansvarar för att arbetet med likabehandlingsplanen hållslevande.
 • Planen mot diskriminering och kränkande behandling finns också med som en punkt vid introduktion av ny personal samt vid mottagande av ny elev under pågående läsår.
Uppdaterad: 2022-10-11