Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Barnhälsoteam

Barnhälsoteamet är ett samarbete mellan kommunen och Barnavårdscentralen (BVC). Samarbetet gäller barn i förskolan (1-5 år).

Barnhälsoteamet är ett forum för samverkan mellan socialtjänsten, förskolan och Barnavårdscentralen (BVC) i Grums. Riktat mot barn inom förskolan i behov av särskilt stöd som till exempel sen språkutveckling eller funktionsnedsättning.

Vad är barnhälsoteamet till för?

Barnhälsoteamet erbjuder professionellt stöd till dig som vårdnadshavare och ditt barn i vårt gemensamma ansvar för barnet. Samarbete kring barnet sker med vårdnadshavarnas tillåtelse och i samarbete med vårdnadshavarna. Förskolepersonal har även möjlighet att få rådgivning i enskilt ärende där barnet kan vara anonymt. Fokus ligger på barnet och barnets behov. Genom gemensamma och tidiga insatser vill vi främja:

  • goda villkor för barnet i hemmet och förskoleverksamheten.
  • att tidigt se barn som behöver stöd.
  • professionella insatser.
  • att du som vårdnadshavare och förskolans personal får stöd och vägledning.

Vilka ingår i barnhälsoteamet?

I barnhälsoteamet ingår alltid BVC-sjuksköterska, BVC-psykolog, familjebehandlare och samordnande specialpedagog. Beroende på varje enskilt ärende deltar du/ni som är vårdnadshavare och förskolepersonal samt ansvarig förskolechef. Socialsekreterare deltar i de ärenden där de är inblandade. Vid behov kan BVC-läkare delta.

Uppdaterad: 2018-10-22

Kontakt

Har du frågor kring teamet eller vill anmäla ett ärende så vänder du dig till:

Specialpedagog
Letizia Corsi
0555-422 27
letizia.corsi@grums.se