Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Elevhälsoteam

Bild på lekande barn.

Alla våra skolor i kommunen har tillgång till barn- och elevhälsoteam bestående av skolsköterskor, specialpedagoger, skolkuratorer och studie- och yrkesvägledare. Barn- och elevhälsoteamen leds av rektor. Teamen bidrar med sin professionella kunskap i de fall barn/elever, vårdnadshavare eller pedagoger begär hjälp och stöd.

En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan. Elevhälsans målsättning är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever.

En hälsofrämjande utveckling syftar till att elever ska nå kunskapsmålen och omfattar allt det arbete i skolan som innebär att eleverna kan nå målen, bli motiverade och få lust till att lära.

 

Årskurs F - 3

Förskoleklass - Årskurs 3

Informationsbroschyr

Här kan du ladda ner vår informationsbroschyr och läsa om hur vi arbetar.
Informationsbroschyr Elevhälsoteamet F-3PDF (pdf, 1.7 MB)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som regleras i skollagen är skyldig att se till att det i varje verksamhet (till exempel i varje förskola eller skola) bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Huvudmannen ska se till att det dels genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling, dels årligen upprättas en plan mot kränkande behandling.

Planen mot kränkande behandling ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever samt en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.


Årskurs 4 - 9

Årskurs 4 - 9

Kurator:
Sara Emsevik: 0555-422 11
sara.emsevik@grums.se

Speciallärare:
Ulla Johansson
ulla.johansson@edu.grums.se

Skolsköterska:
Maria Johansson: 0555-421 90
maria.johansson2@grums.se

Studie- och yrkesvägledare:
Henrik Johansson: 0555-422 25
henrik.johansson@grums.se

Uppdaterad: 2019-06-28

Kontakt

Förskoleklass - Åk 3

Kurator
Anna Rom Norström
0555-422 18
anna.rom-norstrom@grums.se

Specialpedagog
Susanne Hartin
0555-421 08
susanne.hartin@grums.se

Specialpedagog
Linda Sundquist
0555-420 25
linda.sundquist@grums.se

Skolsköterska
Elisabeth Carlsson-Jonsson
0555-422 03
elisabeth.jonsson@grums.se

Åk 4 - 9 Jättesten

Kurator
Sara Emsevik
0555-422 11
sara.emsevik@grums.se

Speciallärare
Ulla Johansson
ulla.johansson@edu.grums.se

Skolsköterska
Maria Johansson
0555-421 90
maria.johansson2@grums.se

Studie- och yrkesvägledare
Henrik Johansson
0555-422 25
henrik.johansson@grums.se