Likabehandling

På våra skolor bryr vi oss om varandra. Du har rätt att få vara dig själv i en miljö som präglas av gott bemötande och gemenskap. Hos oss ska alla känna sig trygga och delaktiga.

Målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling

Huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som regleras i skollagen är skyldig att se till att det i varje verksamhet (till exempel i varje förskola eller skola) bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Huvudmannen ska se till att det dels genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling, dels årligen upprättas en plan mot kränkande behandling.

Våra planer mot kränkande behandling

Planen mot kränkande behandling ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever samt en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Uppdaterad: 2020-03-26

Navigera vidare