Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Ansöka & anmäla

Nedan följer exempel på åtgärder där anmälan eller ansökan krävs. För vidare information kontakta miljö och bygg.

Brandfarlig vara
Det krävs tillstånd från räddningstjänsten vid hantering av större mängder av varor som bedöms som brandfarliga. Mer information kan ni få hos Räddningstjänsten tel. 054-29 70 00 eller på deras hemsida, www.raddningkarlstad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Anmälan, ej bygglovspliktig åtgärd
För åtgärder som inte kräver bygglov måste en anmälan göras. Det gäller vid till exempel rivning, en ändring som berör konstruktionens bärande delar, installation av eldstad och rökkanal och en ändring som påverkar brandskyddet.  

Mer information under sidan "Byggande" eller hos Boverket. (Plan- och byggförordningen, 6 kap. 5 och 6 §§)

 
Bygglov
Tillstånd krävs bl a för nybyggnad, tillbyggnad, ianspråktagande till annat ändamål samt för uppförande av mur eller plank. Undantag finns. För upplysningar kontakta Mazen Muwaffak, tel. 421 40. Mer information under sidan "Byggande" eller hos Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Enskilt avlopp 
Ansökan om tillstånd att anordna enskilt avlopp med vattentoalett skall ske till kommunstyrelsen. För inrättande av BDT-avlopp (bad-, dusch- och tvätt) krävs anmälan till kommunstyrelsen. För mer information se sidan "Enskilda avlopp".
 
Fritidsanläggningar
Idrottsanläggningar, badanläggningar, strandbad, campingplats och uppställningsplats för husvagnar, lägerverksamhet, småbåtshamnar och liknande skall anmälas till kommunstyrelsen.
 
Hygienlokaler
Användande av lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling exempelvis hårvård, solarium, fotvård, skönhetsbehandlingar med mera skall anmälas till kommunstyrelsen.
 
Godkännande av livsmedelslokal
Innan en livsmedelslokal (exempelvis café, restaurang, rökeri och livsmedelsbutik) tas i bruk, skall ansökan om godkännande av livsmedelslokal inlämnas till kommunstyrelsen. Lokalen får inte tas i bruk innan kommunstyrelsen har godkänt lokalen. För mer information se sidan "Livsmedel".
 
Kompostering
Kompostering av hushållsavfall ska anmälas till kommunstyrelsen. För mer information se sidan "Ditt boende".
 
Lokaler för boende (hotell, pensionat)
Hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad, ska anmälas till kommunstyrelsen.
 
Lokaliseringsprövning
Lokaliseringsprövning/förhandsbesked om att få bygga ett nytt hus på en given plats är ett sätt att slippa lämna in fullständiga ritningar och måttsatt situationsplan men ändå få ett bindande besked av kommunen. Kommunstyrelsen eller Byggfunktionen tar in erforderliga synpunkter från grannar, väghållare och andra som är berörda. Prövning ska ske för att kontrollera om kraven  i plan- och bygglagen är uppfyllda (PBL 9 kap. 30§). För upplysningar kontakta Mazen Muwaffak, tel. 421 40.
 
Rivningslov
Inom detaljplanlagda områden och i vissa områdesbestämmelser krävs rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnad. För upplysningar, kontakta Mazen Muwaffak, tel. 421 40.
 
Slamtömning
Vid minskad slamtömning eller slamtömning i egen regi skall ansökan ske till kommunstyrelsen. För mer information se sidan "Renhållningsdispenser".
 
Sopdispens
Ansökan om minskad sophämtning, delat säckställ eller uppehåll av sophämtning ska ske till kommunstyrelsen. För mer information se sidan "Renhållningsdispenser".
 
Strandskyddsdispens
Strandskydd råder vid sjöar och vattendrag enligt 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken. Kommunstyrelsen kan medge strandskyddsdispens om man bedömer att det finns ett särskilt skäl för detta.
 
Värmepumpar
Inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten ska anmälas till kommunstyrelsen.
 
Övertagande av verksamhet
Övertagande av livsmedelslokal, hygienlokal, hotell, pensionat eller liknande samt fritidsanläggningar ska anmälas till kommunstyrelsen.

Uppdaterad: 2018-07-30