Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Byggande

De här sidorna handlar om de krav som finns när du ska bygga eller ändra byggnader, anläggningar och installationer.

Underhåll av byggnader och tomter

Underhållet av byggnader ska skötas så att dess grundläggande tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Anordningar som är till för att säkerställa brandskydd, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning, energihushållning och handikapptillgänglighet ska hållas i stånd.

Byggnaders exteriör

Byggnaders yttre ska hållas i ett vårdat skick. Du ska anpassa underhållet till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär. Särskilt värdefulla byggnader ska underhållas så att deras särart bevaras. Om du ska byta ut detaljer i fasaden (t. ex. fönster eller portar) på ett sätt som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende krävs bygglov inom detaljplan. För underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde och som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser krävs alltid bygganmälan.

Tomter

Tomter ska, oavsett om de är bebyggda eller inte, hållas i ett vårdat skick. Tomter ska skötas så att olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Kommunstyrelsen är den myndighet som har tillsyn över byggnadsverksamheten i kommunen. Kommunstyrelsen är skyldig att ingripa vid olovligt byggande.

Länsstyrelsen och Boverket

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och ska samverka med kommunerna i deras planläggning.

Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har enligt plan- och bygglagen den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i riket. Verkets uppgift består i att långsiktigt följa utvecklingen inom plan- och byggområdet, utfärda föreskrifter och råd samt överväga behovet av regelförändringar. I princip tar Boverket ställning i enskilda byggärenden endast efter remiss från regeringen eller domstol.

Uppdaterad: 2019-03-04

Relaterad information

Plan- och bygglagen (PBL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plan- och byggförordningen (PBF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Taksäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OmBoende.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenskt Trälänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (träguide och dimensionering)

Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (bygg och konstruktionsregler, BBR)

Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandskyddsföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (elda rätt med mera)

Mark- och miljööverdomstolenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (rättsfall)

Karta från lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (zooma med shift + vänsterknapp)