Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Detaljplaner

Information om aktuella detaljplaner i Grums kommun finner du här.

Detaljplan för Södra Skolan
Samråd 5 oktober – 29 oktober 2018

Dp 79 – Södra Skolan, inom Grums tätort.

Syftet med planen är att pröva möjligheten till en framtida utveckling av området, däribland en ny skolbyggnad samt säkerställa befintlig verksamhet. Planen ska också tydliggöra skolområdet och vad som är allmän platsmark (grönytor, gata och cykelvägar). Förslaget följer gällande Översiktsplan

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns detta utställt för samråd under perioden 5 oktober – 29 oktober 2018

Handlingarna finns på Kommunhuset, Kundtjänst öppet mån-fre 8 – 16

Handlingarna finns även här nedan

Den som har synpunkter på detaljplanen ska framföra dessa skriftligen till
Grums kommun, Jävsnämnden, 664 80 Grums.
Senast den 29 oktober, 2018 ska synpunkterna ha inkommit till kommunen. Märk gärna skrivelsen Dp 79 – Södra Skolan,

Det går även att maila till javsnamnd@grums.se

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen

Frågor besvaras av Stadsarkitekt Kjell Nyström

Missiv Dp 79 Södra skolan Remiss _S.pdfPDF

Planbeskrivning Dp 79 Södra skolan PBesk _S.pdfPDF

Plankarta Dp 79 Södra skolan PK _S.pdfPDF

Uppdaterad: 2018-10-05

Relaterad information

Vid frågor, kontakta:

Stadsarkitekt
Kjell Nyström
0555-421 38
kjell.nystrom@grums.se