Taxa avfall och renhållning

En renhållningstaxa ska täcka kostnaderna för att omhänderta allt hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet som uppstår i kommunen enligt självkostnadsprincipen.

Renhållningstaxa hittar du i vår författningssamling

Taxor och avgifter - Renhållningstaxa med taxeföreskrift

Avfallshanteringen i kommunen regleras i "Lokala föreskrifter om avfallshantering för Grums kommun". Enligt 27 kap 4-6 §§ miljöbalken får kommunfullmäktige besluta om renhållningstaxa. Även ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Område gata har rätt att besluta om mindre justeringar av taxan samt vilken avgift som ska gälla när taxan i övrigt saknar tillämplig bestämmelse om avgift.

Uppdaterad: 2022-05-10