Radon i dricksvatten

Hög radonhalt i dricksvatten kan höja halten radon i luften i bostaden och vattnet kan bli otjänligt att dricka. I det kommunala vattnet finns det inget radon. Om du har en egen brunn kan en analys visa vattnets eventuella radonhalt.

Hög radonhalt i dricksvatten kan vara ett tecken på att radonhalten i inomhusluften är förhöjd. Beroende på radonhalt kan vattnet bli otjänligt att dricka. Om du har en egen brunn kan ett enkelt laboratorietest ge besked om eventuell radonhalt i vattnet.

Inget radon i det kommunala dricksvattnet

Grums kommunala dricksvatten innehåller inte radon (gäller även de små kommunala vattentäkterna utanför Grums tätort). Vattnet på samtliga förskolor, skolor, servicehem och vårdinrättningar är även det fritt från radon. För att radonhalten i vattnet ska bli hög krävs att brunnen är borrad i en relativt radiumrik berggrund (t ex uranrik vulkanit, gnejs, granit, pegmatit eller uranmineralisering) eller att källvatten rinner fram genom sprickor i sådan berggrund. Grävda brunnar har genomgående låga radonhalter.

Hur vet jag om jag har radon i mitt vatten?

Vuxna dricker i huvudsak vatten i form av kaffe, te, öl m.m. som har blivit fritt från radon genom kokning, luftning eller lagring. För små barn blir stråldosen betydligt högre eftersom de dricker mer vatten i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna. Dessutom dricker barn mer okokt eller obehandlat vatten direkt från kranen eller i form av saft eller annat.

Radon varken luktar, syns eller smakar. Det är bara genom att analysera vattnet som du kan ta reda på om det innehåller radon. Även om de flesta i Grums bor i områden med relativt liten risk för radon i vattnet, kan det finnas anledning att analysera vattnet. Det är särskilt viktigt om du tar vatten ur en bergborrad brunn och har barn under 5 år.

Mätning av enskilda vattentäkter bekostas av fastighetsägare eller nyttjaren av fastigheten.

Gränsvärde

Den 1 juli 1997 infördes ett gränsvärde för radonhalten i dricksvatten om 100 Bq/l för tjänligt resultat vid allmänna vattenverk och enskilda brunnar. Över 1000 Bq/l är det otjänligt.

Uppdaterad: 2024-05-02