Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Ansöka & anmäla inom miljö & hälsa

Nedan följer exempel på åtgärder där det krävs att du anmäler eller ansöker. För vidare information kan du kontakta miljöfunktionen.

Bekämpningsmedel

Du ska anmäla användning av bekämpningsmedel om det ska användas på:

  • banvall,
  • idrottsanläggning,
  • område större än 1000 m² där allmänheten får färdas fritt, med undantag av åkermark.

Du ska ansöka om användning av bekämpningsmedel vid spridning på:

  • tomtmark för flerfamiljshus,
  • gård till förskola/skola eller allmän lekplats,
  • inom skyddsområde för vattentäkt,
  • vid planerings- och anläggningsarbete.

Brandfarlig vara

Vid hantering av större mängder varor som bedöms som brandfarliga krävs att du får tillstånd från Räddningstjänsten Karlstadsregionen. För upplysningar kontakta Räddningstjänsten på telefon: 054-29 70 00.

Enskilt avlopp

När du ska anordna enskilt avlopp med vattentoalett ska ansökan om tillstånd ske till miljöfunktionen. För installation av BDT-avlopp (bad, dusch och tvätt) krävs anmälan till kommunstyrelsen. För mer information se sidan Enskilda avlopp.

Hygienlokaler

Lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling (exempelvis hårvård, solarium, fotvård, skönhetsbehandlingar med mera) ska anmälas till kommunstyrelsen.

Godkännande av livsmedelslokal

Innan en livsmedelslokal (exempelvis café, restaurang, rökeri och livsmedelsbutik) tas i bruk ska du lämna in en ansökan om godkännande av livsmedelslokal till kommunstyrelsen. Lokalen får inte tas i bruk innan kommunstyrelsen godkänt lokalen. För mer information se sidan Livsmedel.

Kompostering

Du som komposterar ditt hushållsavfall ska anmäla det till miljöfunktionen. För mer information se sidan Kompostering.

Miljöfarlig verksamhet (C-anläggning)

Du som avser att bedriva miljöfarlig verksamhet som i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen C ska anmäla detta till kommunstyrelsen.

Du som avser bedriva verksamhet som enligt bilagan till förordningen av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen B ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

För verksamheter med beteckningen A ska ansökan ske till miljödomstolen.
För mer information se sidan Miljöskydd eller kontakta miljö- och byggkontoret.

Oljecisterner

Anmälan om förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja/eldningsolja i öppen cistern respektive anmälan om hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde skall ske till kommunstyrelsen. Undantaget anmälan är cistern som förvaras inomhus.

Slamtömning

Ansökan om minskad slamtömning eller slamtömning i egen regi skall ske till miljöfunktionen. Mer information hittar du på sidan "Renhållningsdispenser".

Sopdispens

Ansökan om minskad sophämtning, delat säckställ skall ske till miljöfunktionen. Anmälan om uppehåll i sophämtningen skall ske till Område gata. För mer information se sidan "Renhållningsdispenser".

Strandskyddsdispens

Strandskydd råder vid sjöar och vattendrag enligt 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken. Kommunstyrelsen kan medge strandskyddsdispens om man bedömer att det finns ett särskilt skäl för detta.

Tillstånd att hantera livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal (16§ livsmedelsförordningen) Ansökan om tillstånd att få hantera livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal, till exempel i samband med marknader, ska ske till kommunstyrelsen.

Värmepumpar

Inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten ska anmälas till kommunstyrelsen.

Övertagande av verksamhet

Övertagande av livsmedelslokal, hygienlokal, hotell, pensionat eller liknande och fritidsanläggningar ska anmälas till kommunstyrelsen.

Till toppen av sidan

Uppdaterad: 2018-04-04