Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Cisterner

Många cisterner är gamla, i dåligt skick och kan rosta sönder. För de flesta slags cisterner gäller krav på återkommande kontroll vart 6:e eller vart 12:e år, beroende på korrosionsskydd.

Återkommande kontroll - hur ofta och när?

Alla cisterner, såväl utomhus som inomhus, måste kontrolleras regelbundet. För de flesta slags cisterner för olja, diesel och andra brandfarliga varor gäller krav på återkommande kontroll vart 6:e eller 12:e år. Det gäller i mark, inomhus och ovan mark. Har du en sådan cistern, förvissa dig om att de kontrolleras med de intervall som är föreskrivna.

Vilka cisterner och vem omfattas?

Naturvårdsverket och Räddningsverket har utfärdat regler för hur en cistern för olja, dieselbrännolja, eldningsolja, spillolja eller brandfarliga vätskor ska installeras och kontrolleras. Såväl privatpersoner (till exempel villaägare med oljeledning) som företag (till exempel verkstäder och jordbruk med gårdscisterner) berörs av reglerna.

Varför måste min cistern kontrolleras?

Oljeutsläpp kan döda djur och växter om det sker utsläpp i mark eller i vatten. Utsläpp från läckande cisterner av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor kan skada grundvatten och vattentäkter för många år framöver. Besiktningsmannen kontrollerar bland annat att cisternen är tät och att överfyllnadsskyddet fungerar. Många cisterner är gamla och börjar rosta inifrån. Detta kan endast upptäckas vid en besiktning. Det är svårt att själv se exakt vilken kondition din cistern är i.

Cisterntyp

Kontrollintervall

Utomhuscisterner1 1-10 m3

6 år

Utomhuscisterner2 1-10 m3

12 år

Inomhuscisterner1 -10 m3

6 år

Inomhuscisterner2 -10 m3

12 år

S-cisterner1 i mark

6 år

K-cisterner2 i mark

12 år

K-cisterner2 inom vattenskyddsområde utan invallning

6 år

S-cisterner1 inom vattenskyddsområde utan invallning

3 år

 

1 S cistern = ej korrosionsskyddad 2 K cistern = korrosionsskyddad

Besiktningsprotokollet

Efter besiktningen skrivs ett besiktningsprotokoll. Det ska förvaras av den som använder cisternen. Om cisternen finns utomhus, ligger i marken eller finns inom ett vattenskyddsområde ska en kopia på protokollet skickas till miljöfunktionen.

Installationskontroll

Installationskontroll ska alltid genomföras efter installation av en cistern. Om du har installerat en ny cistern efter 1 juli 2000 ska denna ha kontrollerats en första gång vid installationen. En kopia av protokollet från installationskontrollen ska skickas in till miljöfunktionen (gäller ej cistern ovan mark inomhus).

Revisionskontroll

Revisionskontroll ska göras när anordningen har genomgått omfattande reparation eller ändring, kan ha tagit skada, ska användas under väsentligt ändrade driftförhållanden eller har flyttats (gäller endast stationära anläggningar som fodrar omfattande installation). En kopia av protokollet från revisionskontrollen ska skickas till miljöfunktionen (gäller ej cistern ovan mark inomhus).

Informationsplikt om nya cisterner

Installation av nya cisterner ska skriftligt informeras till miljöfunktionen i kommunen. Det görs i god tid innan installationen påbörjas. För följande typer av cisterner gäller informationsplikt om de har tagits i bruk efter 1 juli 2000:

  • cisterner i mark
  • cisterner som rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 utomhus ovan mark
  • cisterner samt övrig hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområden

För cisterner som var i bruk innan den 1 juli 2000 har man också skyldighet att informera om cisterner i mark och inom vattenskyddsområden. Blankett kan erhållas från miljöfunktionen. Bifoga en skalenlig situationsplan som visar läget för cistern och rörledningar samt närliggande vattendrag, eventuella dricksvattentäkter och enskilda avlopp.

Cistern ur bruk

Cisterner som inte används ska tömmas och rengöras och en anmälan ska skickas in till miljöfunktionen. Cisternen bör grävas upp och skrotas. För markförlagda cisterner som är tekniskt svåra att ta bort kan sandfyllning accepteras efter rengöring. Se till att påfyllningsröret och avluftningsröret tas bort. Om du vill använda cisternen igen ska den besiktigas och anmälas. Anmälan ska lämnas innan installationen görs eller hanteringen börjar. Blankett kan erhållas från miljöfunktionen.

Avgifter - enligt Miljö- och byggnämndens avgiftstaxa

För handläggning av kontrollrapporter för besiktning av oljecistern tas en handläggningsavgift ut.

För handläggning av anmälan av förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja eller eldningsolja i öppen cistern tas en handläggningsavgift ut.
För tillsyn i övrigt av kemiska produkter tas en timavgift ut.

Vill du veta mer?

Läs mer om de regler som finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) på www.naturvardsverket.selänk till annan webbplats eller beställa den från Naturvårdsverket på telefon 08-698 10 00.
Swedac ger information om kontroll av cisterner i broschyren "Vad händer med din cistern". (www.swedac.selänk till annan webbplats )

Vid eventuella frågor kan ni kontakta miljökontoret.

0555-421 00 (växeln)


Postadress:
Grums kommun
Miljökontoret
664 80 Grums

Uppdaterad: 2019-03-07

Relaterad information

Företag som kan utföra kontrollen

Ackrediterade kontrollorgan, dvs. företag som är godkända för att genomföra kontrollerna, kan du få uppgift om hos SWEDAClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagstiftning

Lagstiftning som är tillämplig vid förvaring av olja och andra kemikalier i cistern är bl.a:

Miljöbalken (SFS 1998:808)
Förordningen om kemiska produkter (SFS 1998:941)
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24)
Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:868)
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Utöver lagstadgade krav skall var och en som förvarar en kemisk produkt ansvara för att bedöma och tillse att tillräckliga skyddsåtgärder är ordnade för att förhindra utsläpp till mark, vatten och luft.