Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Miljöskydd


Kommunen har tillsyn av miljöfarlig verksamhet när det gäller produktion, utsläpp, avfallshantering, kemikaliehantering och kontroll av eventuell provtagning och egenkontroll.

Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnad eller anläggning som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön (exempelvis buller, strålning och vibrationer). Kommunen gör tillsyn av miljöfarlig verksamhet. För de stora anläggningarna såsom Gruvöns bruk, Gruvöns sågverk, Karlbergs återvinningsstation och Slottsbrons reningsverk har Länsstyrelsen tillsynsansvaret.

Tillsynen
Vid tillsynen kontrolleras hur miljöbalkens mål och grundläggande bestämmelser efterlevs.  Vår uppgift är också att ge råd till förbättringar. Vissa nya verksamheter eller ändringar av befintliga verksamheter ska prövas av kommunstyrelsen.

Mer information
Allmän information finns att tillgå på de centrala myndigheternas webbplatser (se länkar i högerspalten). För mer specifik information är du välkommen att kontakta miljö och byggöppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2018-04-04