Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Radon

Om radon

Radon är en ädelgas som finns mer eller mindre överallt. Vid sönderfall av atomen skickas strålning ut som kan skada lungorna. I utomhusluften medverkar radon endast till några få sönderfall, ca 2 Bq/m3 luft. Becquerel (Bq) är enheten för aktivitet. 1 Bq = 1 sönderfall/sekund. I lågradonmark sker mindre än 10000 Bq/ m3 i högradonmark kan upptill 2.000.000 Bq/ m3 inträffa.

Olägenhet för människors hälsa (enligt 9 kap. 3 § miljöbalken) är det när radongashalten (årsmedelvärde) är över 200 Bq/ m3 i bostadshus och lokaler för allmänna ändamål (SOSFS 1999:22). Eftersom lufttrycket inomhus ofta är lägre än utomhus kan radonhaltig luft sugas in från marken.

När du bygger nytt ska du undvika att få markluft in i bostaden, olika byggtekniska åtgärder finns. Vid nybyggnation gäller max 200 Bq/ m3 i luften inomhus (se vidare Radon vid nybyggnation). Målsättningen är naturligtvis att ha så låga halter som möjligt. En bra ventilation är viktig.

Klassning av mark inom Grums kommun

Mellan 1929 och 1975 blandade några fabriker in alunskiffer i betongen när man gjorde byggvaror. Spårning av bostadshus med förhöjda radonhalter har skett i Grums 1979/80 med bl. a. handmätning av blåbetonghus. Alla upptäckta hus har åtgärdats.

En radonriskkarta har blivit framtagen av miljö- och byggnämnden. Arbetet med kartan utfördes av Sveriges geologiska undersökning (SGU) 1990. I Grums kommun finns endast ca 1 % högriskområde, med risk för höga värden i marken. Kartan finns att studera vid miljö- och byggkontoret i Grums

Vid översiktlig klassning av mark med avseende på radonförhållandena används begreppen högriskområde, normalriskområde och lågriskområde.

Bergarterna i kommunen kan knappast anses utgöra något problem ur radonsynpunkt vid byggande direkt på berg. När det gäller jordmaterialet kan generellt sägas att låga mätvärden har erhållits, vilket pekar på relativa låga uranhalter. Flygmätningar norr och väster om kommunen visar att uranhalten vanligtvis ligger kring ett par gram uran per ton jord eller berg.

Grundämnet Radon (Rn) och hälsorisker

Radon kommer alltid att finnas överallt i hela landet. Det finns framför allt i grusåsar och sprickigt berg. Radon och "Radon-döttrar" tillhör de naturligt förekommande radioaktiva ämnena och ingår som mellanprodukter när andra radioaktiva ämnen sönderdelas. En evig process eftersom uran har en halveringstid lika lång som jordens ålder, nästan fem miljarder år. Radonet bildas när uran, radium och torium i exempelvis mark och byggnadsmaterial sönderfaller.

Det är vid sönderfallet som radonet och de s k. radondöttrarna ger problem. I jämförelse med kost, rökning, bilavgaser och solstrålning är radon ingen dominerande riskkälla. Det finns bevis för samband mellan radon i bostäder och lungcancer. Det innebär att radonet har betydelse som folkhälsoproblem.

När radonet sönderfaller bildas fasta partiklar som ofta fastnar på damm som vi andas in. Det förs sedan ner i lungorna. Vid sönderfallet uppstår två typer av strålning som kan få betydelse för vår hälsa:

  • alfastrålning som inte tränger in genom huden men som kan skada lungorna vid inandning, och;
  • gammastrålning som har hög genomträngningsförmåga men avtar med avståndet från strålningskällan. Vid lång och stor exponering finns risk för lungcancer.

Det är enkelt att mäta radon

Om du vill mäta radon rekommenderar miljöfunktionen att du tar kontakt med ett ackrediterat laboratorium för beställning av mätdosor för radonmätning. Dosorna placeras ut enligt de anvisningar som följer med.

Om huset har fler våningar behövs minst en dosa per våningsplan. För att mätningen ska visa ett årsmedelvärde ska dosorna ligga på samma plats i minst två, helst tre månader under eldningssäsongen (normalt oktober-april). Därefter skickas de tillbaka till laboratoriet tillsammans med ett protokoll som du har fyllt i. Resultatet kommer med posten inom ett par veckor.

Åtgärder

Läs om Åtgärder vid hög radonhaltPDF (pdf, 11 kB) (öppnas i nytt fönster)

Viktigt att följa upp åtgärder

Radon är, som tidigare nämnts, ett problem som alltid måste följas upp. Det krävs återkommande skötsel och underhåll. Tätningsmassor kan torka, spricka, tappa vidhäftningsförmåga med tiden, bli nedsmutsade etc. Ventilationsanläggningar kan förändras med tiden, bli nedsmutsade etc. Balansen mellan inne- och uteluft måste kontrolleras. Mängden tilluft måste vara tillräcklig. Enkla kontroller kan således hålla problemen med radon i schack.

Till toppen av sidan

Uppdaterad: 2017-12-05

Relaterad information

Mer information finns här:

Strålsäkerhetsmyndigheten www.ssi.selänk till annan webbplats

Boverket www.boverket.selänk till annan webbplats

Socialstyrelsen www.sos.selänk till annan webbplats

Livsmedelsverket www.slv.selänk till annan webbplats

Sveriges geologiska undersökning www.sgu.selänk till annan webbplats