Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Radon

Radon varken syns eller luktar. Det är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Det är ett folkhälsoproblem och därför är det viktigt att regelbundet mäta radonhalten i bostäder.

Var finns radon?

Radon finns överallt i hela landet. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

Mark och berggrund
Radon finns naturligt i mark och berggrund och radongas kan tränga in i en byggnad. Hur mycket radon som kommer in beror på marken som huset står på och byggnadens konstruktion.

Byggnadsmaterial
Allt byggmaterial av sten (till exempel betong, lättbetong, tegel) innehåller radium som avger radongas, men ofta i mycket små mängder. Ett undantag är blåbetong (alunskifferbaserad lättbetong) som avger radongas i högre mängder.

Vatten
I det kommunala vattnet finns inget radon. Men vatten från bergsborrade brunnar eller kallkällor kan innehålla radon. Är halten av radon förhöjt i dricksvattnet ska du göra en mätning av radon i inomhusluften, eftersom radon i dricksvatten kan vara ett tecken på att radonhalten inomhus är förhöjd. Läs mer om radon i dricksvatten.

Riktvärden

Radon varken syns, luktar eller smakar och det enda sättet att upptäcka gasen är att mäta inomhusluften. Enheten vid radonmätningar är Bq/m3 luft (Becquerel per kubikmeter). Om radonhalten inomhus överstiger 200 Bq/m3 anses den utgöra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

Det är enkelt att mäta radon

Om du vill mäta radon rekommenderar miljökontoret att du tar kontakt med ett ackrediterat laboratorium för beställning av mätdosor för radonmätning. Dosorna placeras ut enligt de anvisningar som följer med.

Om huset har fler våningar behövs minst en dosa per våningsplan. För att mätningen ska visa ett årsmedelvärde ska dosorna ligga på samma plats i minst två, helst tre månader under eldningssäsongen (normalt oktober-april). Därefter skickas de tillbaka till laboratoriet tillsammans med ett protokoll som du har fyllt i. Resultatet kommer med posten inom ett par veckor.

Åtgärder

Är radonhalten hög behöver det åtgärdas. Läs om Åtgärder vid hög radonhaltPDF (pdf, 11 kB) (öppnas i nytt fönster).

Det kan krävas återkommande skötsel och underhåll för att undvika problem med radon. Tätningsmassor kan torka, spricka, tappa vidhäftningsförmåga med tiden eller bli nedsmutsade. Ventilationsanläggningar kan förändras med tiden och bli nedsmutsade. Balansen mellan inne- och uteluft måste kontrolleras. Mängden tilluft måste vara tillräcklig. Enkla kontroller kan således hålla problemen med radon i schack.

Nybyggnation

När du bygger nytt ska du undvika att få markluft in i bostaden, olika byggtekniska åtgärder finns. Vid nybyggnation gäller max 200 Bq/m3 i luften inomhus. Målsättningen är naturligtvis att ha så låga halter som möjligt. En bra ventilation är viktig.

Byggnadsmaterial som tillverkas idag tillverkas inte med så hög radiumhalt att det utgör någon nämnvärd radonrisk.

Läs mer om radon vid nybyggnation.

Blåbetong

Mellan 1929 och 1975 blandade några fabriker in alunskiffer i betongen när man gjorde byggvaror, så kallad blåbetong. Spårning av bostadshus med förhöjda radonhalter har skett i Grums 1979/80 med bland annat handmätning av blåbetonghus. Alla upptäckta hus har åtgärdats.

En radonriskkarta har blivit framtagen av miljö- och byggnämnden. Arbetet med kartan utfördes av Sveriges geologiska undersökning (SGU) 1990. I Grums kommun finns endast ca 1 % högriskområde, med risk för höga värden i marken. Kartan finns att studera vid miljö- och byggkontoret i Grums

Vid översiktlig klassning av mark med avseende på radonförhållandena används begreppen högriskområde, normalriskområde och lågriskområde.

Bergarterna i kommunen kan knappast anses utgöra något problem ur radonsynpunkt vid byggande direkt på berg. När det gäller jordmaterialet kan generellt sägas att låga mätvärden har erhållits, vilket pekar på relativa låga uranhalter. Flygmätningar norr och väster om kommunen visar att uranhalten vanligtvis ligger kring ett par gram uran per ton jord eller berg.

Till toppen av sidan

Uppdaterad: 2019-03-15

Kontakta oss
Vi på miljökontoret kan hjälpa dig om du har några frågor om radon.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Samuel Seliger
0555‑421 59
samuel.seliger@grums.se

Miljökontoret
0555-420 00 (växeln)

 

Relaterad information

Mer information finns här:

Strålsäkerhetsmyndigheten www.ssi.selänk till annan webbplats

Boverket www.boverket.selänk till annan webbplats

Socialstyrelsen www.sos.selänk till annan webbplats

Livsmedelsverket www.slv.selänk till annan webbplats

Sveriges geologiska undersökning www.sgu.selänk till annan webbplats