Parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet gäller i hela landet där lokal trafikföreskrift om parkering har utfärdats. Det gäller normalt på allmänna platser såsom gator, vägar och offentliga parkeringsplatser som står under kommunens förvaltning.

Vad är ett parkeringstillstånd?

 • Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats inom hela Europa.
 • P-tillstånd är inte någon social förmån utan ett undantag från trafiklagstiftningen.

Hur går en ansökan till?

En ansökan görs med hjälp av en blankett som finns att få i kontaktcenter. Den går också att skriva ut från vår webbplats. Blankettens förstasida fyller sökanden i själv. Beställ tid för läkarundersökning i god tid, då baksidan av blanketten ska fyllas i av din läkare. Komplett ansökningsblankett skickas in till kommunen för handläggning och beslut. Handläggningstiden för parkeringstillstånd är ca 4 veckor.

Obs! En ofullständigt ifylld blankett returneras för komplettering, vilket då medför förlängd utredningstid.

E-tjänst och blanketter

Du kan ansöka genom att använda vår e-tjänst eller våra blanketter.

Gator & trafik - Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringstillstånd utfärdas till

 • svårt rörelsehindrad person med betydande gångsvårigheter, det vill säga har stora svårigheter att förflytta sig till och från fordon inom rimligt gångavstånd från parkeringsplats.
 • rörelsehindrad som inte kör fordonet själv - endast om särskilda skäl föreligger till exempel att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet.

Parkeringstillstånd utfärdas inte

 • vid enbart svårigheter att bära
 • vid enbart mag- och tarmproblem som medför akut behov av toalett
 • till blind person som inte har något rörelsehinder
 • vid enbart svårigheter att ta sig in i och ur fordonet
 • vid ett kortvarigt rörelsehinder

Platser där tillståndet gäller

 • på allmän parkeringsplats
 • på parkeringsplats för rörelsehindrad. Dessa platser har en skylt med symbol för tillgänglighet
 • på den del av en gata, väg etc. där det enligt den lokala trafikföreskriften är förbjudet att parkera (Parkeringsförbud) eller där det råder tidsbegränsad parkering. Reglerna i vägtrafikförordningen (TF) måste följas.

Tillståndet gäller inte på följande platser

 • i parkeringshus om inte ägaren har medgivit det
 • på privat mark om inte markägaren har medgivit det
 • där det är förbud att stanna
 • i zoner för visst ändamål, t.ex. lastzon, taxizon och vändzon
 • på hållplats för buss eller spårvagn
 • på P-plats som markerats med reserverad
 • på gårdsgata, endast på särskild anordnad P-plats
 • på anvisad plats för visst slag av fordon (exempelvis buss).

Tillåten parkeringstid

 • högst 3 timmar där parkeringsförbud råder
 • högst 3 timmar där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar
 • högst 24 timmar där parkering är tillåten 3 - 24 timmar
 • högst 24 timmar på parkeringsplats för rörelsehindrad om inte annat anges på tilläggstavla.

Avgift

Avgift erläggs på avgiftsbelagd parkeringsplats om inte avgiftsbefrielse har medgivits.

Giltighet

 • parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör sin bil eller följer med som passagerare och är beroende av hjälp vid förflyttning utanför fordonet
 • tillståndet gäller endast om det är placerat på insidan av fordonets vindruta och är väl synligt utifrån.

Om parkeringstillståndet missbrukas, kan det återkallas.

Uppdaterad: 2023-09-26

Kontakt

Kundtjänst område gata
För frågor gällande fakturor, VA, renhållning, slam, parkeringstillstånd, gatubelysning med mera:
0555-421 30
avfall@grums.se