Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Vad är ett parkeringstillstånd?

 • Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats inom hela Europa.
 • P-tillstånd är inte någon social förmån utan undantag från trafiklagstiftningen.

Hur går ansökan till?

En ansökan görs med hjälp av blankett som finns att få i medborgarkontorets kundtjänst. Den går också att skriva ut från vår hemsida under blanketter. Blankettens förstasida fyller sökande i själv. Beställ tid för läkarundersökning i god tid, då baksidan av blanketten ska fyllas i av din läkare. Komplett ansökningsblankett skickas in till kommunen för handläggning och beslut.

Obs! En ofullständigt ifylld blankett returneras för komplettering och medför då förlängd utredningstid.

Du kan även ansöka via vår e-tjänstlänk till annan webbplats.

Parkeringstillstånd utfärdas till

 • svårt rörelsehindrad person med betydande gångsvårigheter, det vill säga har stora svårigheter att förflytta sig till och från fordon inom rimligt gångavstånd från parkeringsplats.
 • rörelsehindrad som inte kör fordonet själv - endast om särskilda skäl föreligger till exempel att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet.

Parkeringstillstånd utfärdas inte

 • vid enbart svårigheter att bära
 • vid enbart mag- och tarmproblem som medför akut behov av toalett
 • till blind person som inte har något rörelsehinder
 • vid enbart svårigheter att ta sig in i och ur fordonet
 • vid ett kortvarigt rörelsehinder

Att tänka på om man fått beviljat parkeringstillstånd

Allmänt
Parkeringstillståndet gäller i hela landet där lokal trafikföreskrift om parkering har utfärdats, normalt på allmänna platser såsom gator, vägar och offentliga parkeringsplatser som står under kommunens förvaltning.

Platser där tillståndet gäller

 • På allmän parkeringsplats.
 • på parkeringsplats för rörelsehindrad. Dessa platser har en skylt med handikappsymbol.
 • på den del av en gata, väg etc. där det enligt den lokala trafikföreskriften är förbjudet att parkera (Parkeringsförbud) eller där det råder tidsbegränsad parkering.

Reglerna i vägtrafikförordningen (TF) måste följas

Tillståndet gäller inte på följande platser:

 • i parkeringshus om inte ägaren har medgivit det
 • på privat mark om inte markägaren har medgivit det
 • där det är förbud att stanna
 • i zoner för visst ändamål, t.ex. lastzon, taxizon och vändzon
 • på hållplats för buss eller spårvagn
 • på P-plats som markerats med reserverad
 • på gårdsgata är parkering tillåten endast på särskild anordnad P-plats
 • på anvisad plats för visst slag av fordon (ex. buss)

Tillåten parkeringstid

 • högst 3 timmar där parkeringsförbud råder
 • högst 3 timmar där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar
 • högst 24 timmar där parkering är tillåten 3 - 24 timmar
 • högst 24 timmar på parkeringsplats för rörelsehindrad om inte annat anges på tilläggstavla

Avgift

Avgift erläggs på avgiftsbelagd parkeringsplats om inte avgiftsbefrielse medgivits.

Giltighet

 • parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör sin bil eller följer med som passagerare och är beroende av hjälp vid förflyttning utanför fordonet
 • tillståndet gäller endast om det är placerat på insidan av fordonets vindruta och är väl synligt utifrån

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Uppdaterad: 2019-03-20

Relaterad information

E-tjänster

Ansökan om parkeringstillståndlänk till annan webbplats

Kontakta oss

Postadress
Grums kommun
664 80 Grums

Besöksadress
Sveagatan 77

Kontaktperson
Ann-Helen Andersson
0555-421 30
ann-helen.andersson@grums.se