Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Tätortsnära skogar


Grums kommun äger 650 hektar skog, av det är cirka 500 hektar produktionsskog. Det mesta av skogen ligger tätortsnära och i första hand i anslutning till Grums.

Åldersmässigt domineras skogen av ungskog i en ålder på 15 - 45 år och upptar ungefär 40 % av arealen. Mycket gammal skog, över 100 år, tar upp cirka 20 % av arealen.

50 % av volymen består av det vanligaste trädslaget gran. Näst vanligast är tall som är 30 % av volymen. Resterande är lövskog.

Skogens skötsel

Skogen delas in i tre grupper:

  • Skogsbevuxna grönområden inom bebyggelse som sköts med stor hänsyn till närboende.
  • Tätortsnära som sköts med stor hänsyn till naturvård och det rörliga friluftslivet.
  • Samt skog som sköts som produktionsskog men med hänsyn till natur och friluftsliv.

Har du frågor om Grums kommuns skogsbestånd kan du kontakta
Jonas Gunnberg på telefon 0555-421 34

Uppdaterad: 2019-03-20