Besök Grums kommuns sida på Facebook

Tätortsnära skogar


Grums kommun äger 650 hektar skog, av det är cirka 500 hektar produktionsskog. Det mesta av skogen ligger tätortsnära och i första hand i anslutning till Grums.

Åldersmässigt domineras skogen av ungskog i en ålder på 15 - 45 år och upptar ungefär 40 % av arealen. Mycket gammal skog, över 100 år, tar upp cirka 20 % av arealen.

50 % av volymen består av det vanligaste trädslaget gran. Näst vanligast är tall som är 30 % av volymen. Resterande är lövskog.

Skogens skötsel

Skogen delas in i tre grupper:

  • Skogsbevuxna grönområden inom bebyggelse som sköts med stor hänsyn till närboende.
  • Tätortsnära som sköts med stor hänsyn till naturvård och det rörliga friluftslivet.
  • Samt skog som sköts som produktionsskog men med hänsyn till natur och friluftsliv.

Har du frågor om Grums kommuns skogsbestånd kan du kontakta
Jonas Gunnberg på telefon 0555-421 34

Uppdaterad: 2019-03-20