Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages bland annat kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. Här kan du också se vilka protokoll som har anslagits.

Här kan du se när är ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Grums kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt. En personuppgift kan vara ett namn, fastighetsbeteckning eller en adress. I våra protokoll finns en del personuppgifter. Därför publicerar vi inga protokoll på grums.se.

För att läsa ett protokoll eller andra allmänna handlingar är du välkommen att kontakta administrativa funktionen via vår växel:
0555-420 00. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige

Tisdag 18 juni kl. 18.30
Lokal Bruket
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Val av ersättare i direktionen för Karlstad Grums vattenverksförbund, 2019-2022
Dnr 2019-000532

Kommunrevisionens granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldre
Dnr 2019-000291

Räddningstjänsten Karlstadsregionen - Årsredovisning 2018 samt revisionsberättelse
Dnr 2019-000280

Genomgång av budgetförutsättningar
Dnr 2019-000414

Grums kommun övergripande mål samt verksamhetsmål
Dnr 2019-000415

Skattesats för Grums kommun år 2020
Dnr 2019-000419

Ramar investeringsbudget år 2020-2022
Dnr 2019-000418

Ramar driftbudget år 2020-2022
Dnr 2019-000417

Särskilda yrkanden driftbudget
Dnr 2019-000416

Revidering av taxebestämmelser till tillsynen av handel med tobak och receptfria läkemedel
Dnr 2019-000524

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunstyrelsen

Tisdag 18 juni kl. 13.00
Lokal Bruket


Förvaltningsledningen informerar 2019
Dnr 2019-000045
Information från Värmlandsrådet samt au
Dnr 2019-000141
Information till kommunstyrelsen 18 juni 2019
Dnr 2019-000451
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen 18 juni 2019
Dnr 2019-000452
Växla försörjningsstöd till lön i samband med visstidsanställning inom kommunal verksamhet
Dnr 2019-000500
Sammanslagning av verksamheterna stödboende ensamkommande barn (Järpegatan) och socialpsykiatrin
Dnr 2019-000514
Kontrollplaner 2019
Dnr 2019-000497
Ekonomi och verksamhetsuppföljning april 2019
Dnr 2019-000509
Omdisponering investeringsmedel område gata
Dnr 2019-000522
Gallringsbeslut för digitala handlingar i datasystemet Procapita inom förskola/skola i Grums kommun
Dnr 2019-000480
Dokumentplan för Hälso- och sjukvårdsjournaler
Dnr 2019-000478
Region Värmlands remiss - Regional samverkan, yrkesvux och validering
Dnr 2019-000200
Beslut om radonmätningar
Dnr 2019-000529
Remiss från Boverket: Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängligöras och behandlas digitalt
Dnr 2019-000428
Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning (6352/2018)
Dnr 2019-000378
Dp 84 - Ett tredje järnvägsspår
Dnr 2019-000286
Projekt för hållbart resande i Värmland - Mobility management i samhällsplaneringen
Dnr 2019-000531
Förfrågan om medverkan i kartläggning av läkemedelsrester
Dnr 2019-000485
Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen med anledning av ny lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Dnr 2019-000525
Tillägg i delegationsordning inom livsmedel för kommunstyrelsen
Dnr 2019-000527
Föreläggande med vite att komma in med uppgifter
Dnr 2019-000426
Nya rutiner/riktlinjer för tandvård
Dnr 2019-000488
Riktlinjer gällande återkrav vid ekonomiskt bistånd
Dnr 2019-000487
Revidering av riktlinjer vid ekonomiskt bistånd - barnrättsperspektiv
Dnr 2019-000491
Revidering av riktlinjer för vägledande principer för biståndshandläggning
Dnr 2019-000501
Riktlinjer för avvikelsehantering SoL omsorg - risk- och händelseanalys
Dnr 2019-000518
Ansvariga distrikts-/sjuksköterskor för rekvisition och kontroll av läkemedel
Dnr 2019-000493
Beredning av andelstal för mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för mottagande av anvisade nyanlända 2020
Dnr 2019-000329
Avskrivning av skulder
Dnr 2019-000330
Införande av porrfilter i kommunens datorer
Dnr 2019-000360
Införande av mobilfri skola i Grums kommun
Dnr 2019-000359
Beläggningssituationen förskolan samt uppföljning av planerad beläggning och utfall i verksamheten
Dnr 2019-000040
Kommunrevisionens granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldre
Dnr 2019-000291
Räddningstjänsten Karlstadsregionen - Årsredovisning 2018 samt revisionsberättelse
Dnr 2019-000280
Genomgång av budgetförutsättningar
Dnr 2019-000414
Grums kommun övergripande mål samt verksamhetsmål
Dnr 2019-000415
Skattesats för Grums kommun år 2020
Dnr 2019-000419
Ramar investeringsbudget år 2020-2022
Dnr 2019-000418
Ramar driftbudget år 2020-2022
Dnr 2019-000417
Särskilda yrkanden driftbudget
Dnr 2019-000416
Revidering av taxebestämmelser till tillsynen av handel med tobak och receptfria läkemedel
Dnr 2019-000524

Namnbyte på förskola
Dnr 2019-000496

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Anslag/bevis

Organ

Hjälpmedelsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Paragrafer

32-44

Anslaget publicerades

2019-06-05

Anslaget avpubliceras

2019-06-27

Förvaringsplats protokollet

Region Värmlands kansli
Rosenborgsgatan 50, Karlstad


Anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-21

Paragrafer

121-162

Anslaget publicerades

2019-05-27

Anslaget avpubliceras

2019-06-20

Förvaringsplats protokollet

Administrativa funktionen


Anslag/bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Paragrafer

30-43

Anslaget publicerades

2019-05-31

Anslaget avpubliceras

2019-06-22

Förvaringsplats protokollet

Administrativa funktionen


Anslag/bevis

Organ

Direktionen arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-24

Paragrafer


Anslaget publicerades

2019-06-04

Anslaget avpubliceras

2019-06-25

Förvaringsplats protokollet

Räddningscenter Strandbäcken

Anslag/bevis

Organ

Direktionen

Sammanträdesdatum

2019-05-29

Paragrafer


Anslaget publicerades

2019-06-05

Anslaget avpubliceras

2019-06-26

Förvaringsplats protokollet

Räddningscenter Strandbäcken

Samverkan

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och landsting som Grums kommun har samverkan med.

Uppdaterad: 2019-06-13

Kontakt

Har du frågor om anslagstavlan går det bra att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49 christina.olsson@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se

Relaterad information