Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages bland annat kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. Här kan du också se vilka protokoll som har anslagits.

Här kan du se när är ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Grums kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt. En personuppgift kan vara ett namn, fastighetsbeteckning eller en adress. I våra protokoll finns en del personuppgifter. Därför publicerar vi inga protokoll på grums.se.

För att läsa ett protokoll eller andra allmänna handlingar är du välkommen att kontakta administrativa funktionen via vår växel:
0555-420 00. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige

Nästa sammanträde är 10 oktober

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunstyrelsen 27 augusti

13:00-14.30 Arbetsmiljöverket – Ger kunskap och förståelse för hur arbetsmiljöfrågor hanteras och hur arbetsmiljölagen fungerar.


Förvaltningsledningen informerar 2019
Dnr 2019-000045

Information från Värmlandsrådet samt au
Dnr 2019-000141

Information till kommunstyrelsen 27 augusti 2019
Dnr 2019-000539

Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen
27 augusti 2019
Dnr 2019-000538

Utbyggnad av Karlbergs SÄBO
Dnr 2019-000568

Motion om meddelarfriheten i Grums kommun
Dnr 2019-000391

Remiss - Regional utbildnings- och övningsplan för Värmland åren 2019-2021
Dnr 2019-000561

Förändrade köpevillkor för snickeribacken i Borgvik
Dnr 2019-000650

Information om hur vite inom miljöbalken fungerar
Dnr 2019-000483

Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen med anledning av Strålskyddslagen och Strålskyddsförordningen
Dnr 2019-000642

Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen med anledning av ansökan om utdömande av vite
Dnr 2019-000643

Ansökan om utdömande av vite angående radonmätning i bostäder
Dnr 2019-000619

Föreläggande med vite att utreda klagomål om fukt och mögel
Dnr 2019-000633

Föreläggande om att snarast dock senast 31 mars 2020 vidta skyddsåtgärder avseende gödselhanteringen inom den berörda fastigheten
Dnr 2019-000646

Naturvårdsverkets remiss, ärende nr: NV-05166-19, Vägledning om BAT-slutsatser
Dnr 2019-000652

Dp 84 - Ett tredje järnvägsspår
Dnr 2019-000286

Motion om arbetskläder i förskoleverksamheten
Dnr 2019-000248

Regler för fritidshem 2019
Dnr 2019-000648

Beredning av andelstal för mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för mottagande av anvisade nyanlända 2020
Dnr 2019-000329

Revidering av revisionsreglemente för Grums kommun
Dnr 2019-000551

Kommunrevisorerna - granskning av kommunens momshantering
Dnr 2019-000552

Svar på motion om att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden
Dnr 2019-000067

Värmlands läns Vårdförbund - Ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning
Dnr 2019-000545

Värmlandstrafik - Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för år 2018
Dnr 2019-000572

Revidering av Taxebilaga 1
Dnr 2019-000639

Ny Taxebilaga 2
Dnr 2019-000640

Taxebestämmelser för tillsyn inom strålskydd
Dnr 2019-000644

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Dnr 2019-000030

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Anslag/bevis

Instans 

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-08-12

Paragrafer

237-238

Datum då anslag sätts upp

2019-08-12

Datum då anslag tas ned

2019-09-03

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen

Anslag/bevis

Instans 

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-08-19

Paragrafer

239-283

Datum då anslag sätts upp

2019-08-22

Datum då anslag tas ned

2019-09-13

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen

 

Anslag/bevis

Instans 

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-08-23

Paragrafer

284

Datum då anslag sätts upp

2019-08-23

Datum då anslag tas ned

2019-09-14

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen


Samverkan

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och landsting som Grums kommun har samverkan med.

Uppdaterad: 2019-08-23

Kontakt

Har du frågor om anslagstavlan går det bra att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49 christina.olsson@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se

Relaterad information