Grums väg till hållbar utveckling

Grums väg till hållbar utveckling, är en förstudie där en modell för hållbarhetsanalys för hela kommunen som geografiskt område, ska testas.

Lisa Gärdt

Foto: Grums kommun

Projektet: Grums väg till hållbar utveckling

Målet med projektet att genomföra en hållbarhetsanalys för hela kommunen som geografisk plats för att se om dess resultat kan utgöra ett bra underlag för kommunen och skapa en struktur för att arbeta hållbart i linje med den regionala utvecklingsstrategin – Värmlandsstrategi samt Agenda 2030.

Grums kommun får pengar för denna satsning av Tillväxtverket. Grums kommun är projektägare och projektet drivs av en styrgrupp som består av Region Värmland och Grums kommun. Lisa Gärdt är projektledare fram till november 2022.

Nyhetsartikel 6 april 2022 - Klartecken för nytt projekt med sikte på hållbarhet och Agenda 2030

Värmskog var först ut

Värmskogs Bygdegårdsförening i Grums kommun fick förra året pengar av Tillväxtverket för att se hur hållbar bygden i Värmskog är i förhållande till Agenda 2030.

Projektet som fick namnet Hållbara Värmskog resulterade i Värmskogsstrategin – en strategi som nu ligger till grund för det fortsatta arbetet i bygden.

Är du nyfiken på Värmskogsstrategin kan du hämta ett tryckt exemplar hos bland annat Värmskogs lanthandel.

Grums kommun gör en förstudie på kommunal nivå

Grums kommun kommer under 2022 att göra en förstudie på kommunal nivå enligt samma modell som den i Värmskog.

Syftet är att undersöka hur analysarbetet fungerar på kommunal nivå och om det faller väl ut vill Region Värmland gå vidare med ett större projekt där alla regionens kommuner erbjuds göra en nulägesanalys.

Det innebär i så fall att modellen testats i Värmland på både lokal, kommunal respektive regional nivå.

Ikoner som visar de 17 globala målen

Illustration: FN, Globala målen


Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 innehåller de globala mål som har tagits fram av FN för att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Deltagare i projektet

Från projektplanen id 20354036 Grums väg till hållbar utveckling:
EU:s regionalfond Norra Mellansverige har en ambition att genomgående arbeta med Agenda 2030 i fokus.

Region Värmland har som en del i detta ett regeringsuppdrag inom Tillväxtverkets program för Vägar mot en hållbar utveckling 2020-2022. I samband med detta uppdrag har en utlysning av regionala medel gjorts till aktörer i Värmland för att jobba med hållbarhet i ett lokalt perspektiv.

Tillväxtverket
Region Värmland logotyp
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Uppdaterad: 2022-09-26