Så fungerar offentlig upphandling

Här finns information om hur kommunen går tillväga när det ska ske en upphandling och hur du gör om du vill delta i en upphandling.

Kommunens upphandlingar
Kommunens upphandlingar administreras på olika sätt. Ibland gör kommunen egna upphandlingar, ibland samarbetar kommunen med andra kommuner i en gemensam upphandling och ibland nyttjar kommunen andra externa aktörer på marknaden, så som Kommentus och Verva som då genomför upphandling på uppdrag åt kommunen. Oavsett om kommunen sköter upphandlingen själv eller tillsammans med andra kommuner, annonseras upphandlingen i nationell databas samt här på kommunens hemsida.

Att delta i upphandling
Vid intresse kan förfrågningsunderlag beställas från kontaktperson för upphandling på Grums kommun. Vill ditt företag vara med och konkurrera om avtalet i en upphandling, måste ett anbud lämnas in. I de allra flesta fall är upphandlingen öppen för alla leverantörer och kommunen välkomnar alla anbud. Det finns dock en del formella krav som ett anbud måste uppfylla. Dessa krav presenteras i förfrågningsunderlaget som s k "skallkrav". För att ditt anbud ska vara giltigt måste dessa skallkrav vara uppfyllda, så kontrollera detta noga innan anbudet skickas in. Om det uppstår frågetecken eller oklarheter i förfrågningsunderlaget så tveka inte att ta kontakt med kommunen.

Checklista på saker som gärna bör kontrolleras en extra gång innan anbudet postas alternativt lämnas in


Värdering av anbud
Den struktur som kommunen använder för att utvärdera inkomna anbud utgörs av två faser. Fas ett är "kvalificeringsfasen", det vill säga kraven som ställs på anbudsgivaren. Denna fas delas upp i två olika steg:

  • uteslutningsgrunder - som är krav enligt LOU
  • kvalificeringskriterier - som är kommunens krav på anbudsgivarens tekniska förmåga och kapacitet att genomföra uppdraget.

När dessa krav är kontrollerade hos de inkomna anbuden, går anbuden vidare till fas två.

Nästa fas är "utvärderingsfasen". Med den menas de krav kommunen har på varan eller tjänsten som ska upphandlas. Här väljer kommunen att antingen anta det anbud som lämnar det lägsta priset eller det anbud som efter utvärderingen lämnat det för kommunen mest fördelaktiga anbudet. Tillämpar kommunen det sistnämnda sker utvärderingen på det sätt som beskrivs i förfrågningsunderlaget.

 
Har du andra frågor hur kommunen arbetar med upphandlingar eller hur offentlig upphandling går tillväga så är du välkommen att kontakta kommunens upphandlare.


Uppdaterad: 2020-01-20

Checklista för anbudöppnas i nytt fönster

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 79

Gun-Britt Nilsson
Upphandlare
0555-421 33
gun-britt.nilsson@grums.se

Navigera vidare