Ordlista

Anbudsgivare:
Den som lämnar anbud.

Anbudsutvärdering:
Anbudsutvärdering innefattar en bedömning om vilket/vilka anbud som ska antas.

Annonser:
Upphandlingar över tröskelvärde ska i de flesta fall annonseras i Tender Electronic Daily. Upphandlingar under tröskelvärdet ska annonseras i nationell databas.

Avrop:
Beställning alt. köp i enlighet med villkoren i ett ramavtal.

Avtal/Kontrakt:
Ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som antingen
- sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer
- avser utförande av en byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster

Bör-krav:
Bör-krav är en äldre benämning av utvärderingskriterier.

Direktupphandling:
Ett förfarande som inte är lika reglerat som övriga upphandlingar. Tillämpas  på upphandlingar med lågt värde.

Förfrågningsunderlag/ Administrativa föreskrifter:
Ett underlag för anbud som en upphandlande myndighet tillhandahåller.

Kommersiella villkor:
De villkor som ska gälla under avtalstiden.

Kontrakt/ Avtal:
Ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som antingen
- sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer eller avser utförande av en byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster

Leverantör:
Den som tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader. Vid entreprenader benämns leverantören oftast entreprenören.

Offentlig upphandling:
De åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett avtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.

Option:
Med option avses att en köpare har rätt men ingen skyldighet att förlänga eller utvidga kontraktet med viss tid, under förutsättning att meddelande om utlösande av optionen sker inom en viss angiven tid.

Optionen kan även gälla tillkommande varor, tjänster eller entreprenaduppdrag.

Prövning av anbud:
I förfrågningsunderlaget ska den upphandlande enheten ange hur prövning av anbuden ska gå till. En upphandlande enhet kan anta antingen det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga baserat på bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, baserat på kostnad eller baserat på pris (lägsta pris). 

Ramavtal:
Ett avtal som ingås mellan, i detta fall, Grums kommun och en eller flera leverantörer, där villkoren i avtalet är fastställda under en avtalsperiod. De fasta villkoren kan till exempel gälla priser, rutiner vid beställning, leverans och reklamation, garantier samt tillhandahållande av statistik. Kommunen åberopar sedan detta ramavtal för kontinuerliga inköp under avtalsperioden. Avtalsperioden för ett ramavtal är vanligtvis mellan tre och fyra år.

Ramavtal utan fasta villkor kan också ingås och då sker en förnyad konkurrensutsättning vid avrop på ramavtalet.

Tilldelningsbeslut:
En upphandlande enhet ska snarast möjligt, skriftligen, underrätta anbudsgivarna om beslut att sluta ett ramavtal eller att tilldela ett kontrakt och om skälen för besluten.

Tiodagarsfristen:
Efter det att den upphandlande myndigheten tilldelat ett kontrakt löper en tiodagarsfrist. Fristen innebär att den upphandlande myndigheten ska lämna information om tilldelningsbeslutet till samtliga anbudsgivare som deltagit i anbudsgivningen. Från det att information har lämnats om tilldelning till dess att kontrakt tecknas ska tio dagar ha förflutit räknat från dagen efter det att informationen skickats ut till anbudsgivarna.

Tröskelvärden:
Vid upphandling av varor och byggentreprenader gäller olika bestämmelser i lagen om offentlig upphandling beroende på upphandlingskontraktets beräknade värde och vilken organisation som gör upphandlingen.

Upphandling:
Köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster.

Upphandlande myndighet:
Upphandlande myndigheter är bland annat statliga, kommunala och andra myndigheter, samt sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som har inrättats för att täcka behov i det allmännas intresse där detta behov inte är av industriell eller kommersiell karaktär och uppfyller åtminstone ett av de uppställda kraven på offentlig finansiering, tillsyn eller styrelserepresentation.

Utvärderingskriterier:   
Kriterier för utvärdering som anges i upphandlingen. Se även under bör-krav.

Överprövning:
En leverantör som anser sig ha lidit skada eller kan komma att lida skada i en upphandling till följd av att en upphandlande myndighet brutit mot bestämmelser i LOU, har möjlighet att vid allmän förvaltningsdomstol begära överprövning under den tid som avtalsspärr råder. Se tilldelningsbeslut.

Uppdaterad: 2019-10-23

Navigera vidare