Äldreunder­sökningen – nu har vi fått resultatet

Vad tycker de äldre i Grums om kommunens äldreomsorg? Nu har resultatet av den enkät som skickades ut tidigare i år redovisats.

Två kvinnor som promenerar

Foto: Øyvind Lund

Så många svarade på enkäten

Inom ordinärt boende blev svarsfrekvensen för hela riket 59 procent medan den i Grums landade på 58 procent. På särskilt boende svarade, i riket, 43 procent av de tillfrågade medan i Grums besvarades enkäten av 40 procent. Vi ligger alltså lite lägre än riket i snitt och till nästa år vill vi arbeta för att få en högre svarsfrekvens.

Vad tycker våra äldre om äldreomsorgen?

Generellt sett ger våra äldre i Grums kommunens äldreomsorg bra betyg. Dock är det inte ens hälften av de svarande som skattar sitt hälsotillstånd som gott eller ganska gott. Många svarar också att de besväras av oro, ängslan eller ångest. Andelen som upplever ensamhet är högre inom särskilt boende än inom hemtjänsten. Detta är något som kommunen ser allvarligt på och något kommunen behöver ta tag i de närmaste åren.

91 procent i hemtjänsten upplever att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt och många upplever också att personalen har tillräckligt med tid. 96 procent tycker också att personalen har ett bra bemötande. 90 procent av de svarande i hemtjänsten svarar också att de inte behövt avstå från någon av sina hemtjänstinsatser under coronapandemin vilket är glädjande.

De svarade på särskilt boende ger generellt sett sitt särskilda boende ett gott betyg. 100 procent av de svarande tycker att personalen har ett bra bemötande. Roligt att se är också att matsituationen upplevs som en trevlig stund och att maten smakar bra enligt 88 procent av de svarande. Trots dessa fina siffror är detta områden vi måste fortsätta att arbeta med för att bibehålla och gärna få ännu bättre resultat.

Det som kommunen får sämre på resultat på är tillgången till sjuksköterska och läkare på särskilt boende vilket kommunen behöver arbeta på i samverkan både inom kommunen och med regionen. Sämre resultat ser vi även på möjligheten att få kontakt med hemtjänstpersonalen inom ordinärt boende. Andelen svarande som tycker det är lätt har sjunkit och här behöver vi arbeta med att tydliggöra den fasta omsorgskontakten.

Vi ser även att många svarande inte vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål på verksamheten, detta blir särskilt synligt inom särskilt boende där endast 32 procent svarat att de vet vart de ska vända sig. Detta är något kommunen behöver arbeta vidare med.

Hur arbetar vi vidare utifrån resultaten?

Resultaten av undersökningen är viktig för kommunen. Det ger en indikator om vad våra medborgare tycker om vårt arbete och visar på vad vi behöver arbeta lite extra med. Resultaten blir en bra grund för vårt fortsatta kvalitetsarbete.

Vi är därför väldigt tacksamma till alla er som tagit er tid att delta i undersökningen. Nu påbörjas kommunens arbeta med att analysera och arbeta vidare utifrån resultatet.

Resultat äldreundersökningen särskilt boende Pdf, 842.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultat äldreundersökningen hemtjänst Pdf, 814 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om resultatet finns på Socialstyreslens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2022-09-20

Kontakt

Lotta Österlund Jansson
Socialchef
0555-422 77
lotta.osterlund-
jansson@grums.se