Budget 2020, samt plan 2021-2022

Nu är den socialdemokratiska majoritetens budgetförslag för år 2020 framlagt till budgetberedningen. Beslut om budget fattas på kommunfullmäktige den 28 november 2019.

Ta del av nästa års budgetförslag

Nästa års förslag till budget innehåller en rad olika sparåtgärder bland annat avveckling av Skruvstad skola samt en höjning av skatten.

Chefer och ledning kommer att informera berörda verksamheter löpande under processen. Kommunen kommer att försöka undvika uppsägningar så långt det går genom andra lösningar. Beslut om budget tas på kommunfullmäktige 28 november 2019.

Bakgrund till sparkraven som påverkar både våra olika verksamheter och våra invånare finns förklarade i budgetdokumentet nedan:

Socialdemokratiska majoritetens
budgetförslag 2020, samt plan 2021-2022

Budget 2020, plan 2021-2022

Förutsättningar

Utgångsläget inför budgetförhandlingarna var att resultatnivå på 2,5% av skatter och bidrag skulle uppnås.

Inför budgetberedning i maj inkom 18,4 mkr i yrkanden och endast 2,4 mkr fanns att fördela inom ram för att bibehålla 2,5% i resultat.

Inför budgetberedningen i oktober hade det ekonomiska utrymmet minskat till 1,1 mkr att fördela för 2,5% i resultat. Detta berodde främst på dyrare kostnader för pensioner och avskrivningar för tidigare investeringar. Tillsammans med redan beviljade ärenden, tidigare ärenden samt nytillkomna så fanns på budgetberedningen i oktober 20,9 mkr i yrkanden att finansiera med detta utrymme.

En rad besparingsåtgärder fanns framtagna och avräknat dessa besparingsåtgärder saknades 0,7 mkr till yrkandena.

Slutligt beslut om budget 2020 samt plan 2021-2022 tas i kommunfullmäktige 28 november 2019.

Den socialdemokratiska majoritetens budgetförslag

Satsningar

 • Överförmyndarnämnden tillförs 510 tkr.
 • Färdtjänsten tillförs 520 tkr.
 • Till Samarbetsavtal Karlstadregionen avsätts 250 tkr.
 • Ökad bemanning inom hemtjänsten 1 052 tkr.
 • Nattjänsten korttidsenheten Linden 1 176 tkr.
 • Socialsekreterare 500 tkr.
 • Institutionsvård vuxna 2 000 tkr.
 • Jour inom Socialtjänsten kvarstår på nivå 70/30 500 tkr.
 • Socialtjänsten beviljas tillägg på 2 800 tkr för täcka höjda personalomkostnadspålägget på 1% (PO-pålägget) samt övriga kostnadsökningar inom verksamheten.
 • Utökning av klasser på Jättestenskolan 900 tkr.
 • Barn och utbildning beviljas tillägg på 5 850 tkr för täcka höjda personalomkostnadspålägget på 1% (PO-pålägget) samt övriga kostnadsökningar inom verksamheten.

Besparingar

 • Politisk verksamhet får en besparingsåtgärd på 450 tkr.
 • Konferenser och julbord 479 tkr.
 • Socialtjänsten besparing oförutsedda kostnader 1 000 tkr.
 • Arbetskläder inom Socialtjänsten 300 tkr.
 • Äldreomsorgen 300 tkr.
 • Samordnare AME 220 tkr.
 • Prisökning kost särskild bostad ger intäkt på 200 tkr.
 • Färre tjänster inom Barn och utbildning 1 881 tkr.
 • Avveckling Skruvstad skola 1 714 tkr (halvårseffekt).
 • Neddragning inom kultur och fritid 500 tkr.

Skattehöjning

Utöver besparingar så föreslås en skattehöjning på 48 öre från 1 januari 2020 vilket ger 8,9 mkr. Detta motsvarar 144 kr för en månadslön på 30 000 kr.

Avveckling av Skruvstad skola

En stor åtgärd som presenteras inför nästa år är avveckling av Skruvstad skola. Personal, elever och föräldrar kommer att få information om detta direkt av barn- och utbildningschef och rektor. Det kommer även att hållas ett informationsmöte i november. Här kan du ta del av utredningsrapporten i sin helhet:
Utredningsrapport barn och utbildningPDF (pdf, 432.7 kB)

Skolutredning i korthet

 • Barn och utbildning har gjort en skolutredning vars syfte varit att ta fram en organisation som är hållbar ur ett pedagogiskt och socialt perspektiv och samtidigt skapa förutsättningar för en ekonomi i balans. Som ett led i denna utredning föreslås avveckling av Skruvstad skola enligt nedanstående beskrivning.
 • Skruvstad skola och fritidshem avvecklas från och med läsåret 2020/2021. Elever och fritidsbarn flyttas till Södra skolan. Vid Södra skolan kommer den nya skolbyggnaden att stå färdig för inflyttning till skolstarten läsår 2020/2021. Detta innebär att Södra skolan har en kapacitet att bedriva en skolverksamhet som har fyra klasser från förskoleklass tom årskurs 3 samt fritidshemsverksamhet för eleverna.
 • Huvudmannen (Grums kommun) har enligt skollagen ansvar för att ge rektorerna förutsättningar att hantera det statliga uppdraget, genom att besluta i ärenden som exempelvis: budget och resursfördelning, organisation, vision och mål och policys och riktlinjer.
 • Rektor ska leda lärares arbete med att utbilda barn och eleverna mot målen. Att ha ledningsansvar för flera förskolor och skolor påverkar rektors ledningsmiljö ur flera aspekter. Ett nära ledarskap blir svårare att utöva då rektor blir mindre närvarande när man måste dela sin tid mellan flera enheter.
 • Rektorer och huvudman har att ett ansvar för att skapa möjligheter för lärarna att arbeta med kollegialt lärande och att utveckla sina ämnes- och metodkunskaper. Alla lärare behöver samverka sinsemellan och med annan personal inom förskolan och skolan för att kunna ge barn och elever det stöd och den stimulans som de behöver. Vid mindre enheter påverkas förutsättningarna till samverkan negativt.
 • Även arbetsmiljön kan påverkas negativt om det t.ex. är svårt för medarbetare att ta rast. Verksamheten blir också sårbar när medarbetare är sjuka eller frånvarande av andra skäl. Det är generellt svårare att rekrytera och hitta vikarier till mindre skolenheter. Det direkta stödet till medarbetarna från ansvarig rektor kan upplevas som mindre då rektor inte finns på plats varje dag.
 • I maj 2018 publicerade SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) en rapport om sambandet mellan skolstorlek och utbildningsresultat.
 • Det finns inga definitioner på vad som utgör en stor respektive en liten skola. I den genomsnittliga kommunala skolan i Sverige läsåret 2017/2018 gick 223 elever.
 • Det viktigaste i om en skola upplevs som stor eller liten är om eleverna känner sina medstuderande och om eleverna och lärarna känner varandra. Vidare är det viktigt hur skolan organiseras, att lärarkollektivet arbetar, lär och utvecklar skolan tillsammans.
 • I en liten skola finns det begränsade möjligheter att ha flera lärare som undervisar i samma ämne, vilket försvårar kollegialt lärande och utveckling.
 • Resultatet av rapporten visar att skolans storlek har en begränsad påverkan på resultat i årskurs 9. Ett visst samband kan ses på meritvärdet i årskurs 9. I årskurs 6 finns ingen påvisbar effekt av skolans storlek.
 • Att avveckla Skruvstads skola kan i bästa fall ge en besparing om 1,7 miljoner kronor redan hösten 2020. Helårseffekten ser vi 2021 och nivån beror på andelen barn som väljer att gå kvar i den kommunala grundskolan i Grums kommun.
 • Trots ett par år med ovanligt höga elevnivåer ligger medelkostnaden för en elev i Skruvstad år 2019 på 134 562 kr, vilket kan jämföras med 116 471 kr för en elev på Södra skolan. Under åren 2013-2018 var medelkostnaden per elev i Skruvstad 218 008 kr och enligt prognosen kommer kostnaden åter igen att öka till en betydligt högre nivå än dagens. Anledningen till att kostnaden varierar beror på att driftbudgeten inte kan minska i relation till minskat elevunderlag.
 • Skruvstads skola har idag 34 elever, som går i åldersblandade klasser för F-3 (förskoleklass tom årskurs 3). Åldersblandade klasser var vanligt framförallt på 1980 och 1990-talet om det av demografiska anledningar saknades tillräckligt många elever för att bilda en åldersindelad klass. Det vetenskapliga stödet för att åldersblandade klasser har pedagogiska fördelar är svagt, och åtminstone två större svenska studier visar att åldersbladande klasser i huvudsak är negativt för eleverna.
 • Restiden till och från skolan kommer att öka för eleverna, men restiden till och från lektioner kommer att minska, vilket ger en acceptabel nettoökning.
 • En avveckling av Skruvstads skola kommer att ge driftskostnadsminskningar inom barn och utbildning. De ekonomiska konsekvenserna av en avveckling beror bland annat på hur stor andel barn som kommer att följa med till Södra skolan.

Frågor och svar gällande förslaget om avveckling av Skruvstad skola

Varför finns det ett förslag om att avveckla Skruvstads skola?
Svar: I samband med budgetberedningen i maj visade sektor barn och utbildning på ett prognostiserat underskott om drygt 12 miljoner inför budget 2020. Det ekonomiska läget beror i huvudsak på faktorer utanför kommunens kontroll.

Kommunstyrelsen gav barn och utbildning i uppdrag att se över organisationen och presentera ett förlag som skapar förutsättningar för en ekonomi i balans och som är långsiktigt hållbar. Barn och utbildning presenterade en utredningsrapport som finns att läsa på grums.se. I rapporten lämnas två förslag, varav ett innebär en avveckling av Skruvstads skola.
Utredningsrapport barn och utbildningPDF (pdf, 432.7 kB)

Hur mycket pengar sparar kommunen på förslaget?
Svar:
Omkring 3,4 Mkr per år fr.o.m. 2021 (1,7 Mkr 2020).

Går förslaget att överklaga?
Svar: Kommunens budget kan överklagas av kommunmedlemmar genom s.k. kommunalbesvär. Det som prövas är om beslutet har tillkommit i oriktig ordning, om kommunfullmäktige har överskridit sina befogenheter, eller om beslutet annars strider mot lag.

När kommer beslutet att tas?
Svar: Beslutet kommer att fattas i samband med budget på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november.

Vem ansvarar för avvecklingen?
Svar: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens resurser.

Varför kan man inte utveckla Skruvstad skola istället?
Svar: Motivet för avvecklingen är att det är för få elever på skolan. En skola med få elever är dyr att hålla igång. I dag finns 40 barn folkbokförda inom Skruvstads skolas upptagningsområde. 34 av dessa har valt att gå i Skruvstads skola. 6 elever inom området har valt annat skolalternativ.

Historiskt sett ligger andelen barn som väljer annat skolalternativ än Skruvstad på omkr. 15 % av antalet folkbokförda barn inom området. Läsår 23/24 finns 27 folkbokförda barn vilket kan innebära att skolan enbart har 23 elever detta läsår om 15 % väljer annat skolalternativ.

En sådan situation leder till mycket höga kostnader för driften av skolan och även svårigheter att skapa likvärdiga pedagogiska förutsättningar för dessa elever i jämförelse med skolorna i tätorten.

Hur många anställda påverkas?
Svar: Omkring fem tjänster kommer att avvecklas.

Vad händer med personalen på skolan vid en eventuell avveckling?
Svar: Ingen personal med tillsvidareanställning (fast tjänst) kommer att avvecklas. Minskningen kommer att ske med personal som har visstidsanställning (tidsbegränsad anställning). Detta innebär att huvuddelen av Skruvstads personal kommer att erbjudas arbete på någon av kommunens övriga skolor.

Hur många elever påverkas?
Svar: Skruvstads skola har för läsåret 19/20 34 inskrivna elever.

Hur kommer föräldrarna att informeras framöver?
Svar:
Föräldrarna kommer att informeras löpande av rektor och barn- och utbildningschef.

Hur kommer eleverna att informeras framöver?
Svar:
Vid avvecklingen av Skruvstad skola kommer flera aktiviteter att genomföras för att säkerställa att barnen lär känna sina nya klasskamrater.

Eleverna ska vid en eventuell avveckling börja på Södra skolan istället? När ska det ske?
Svar: Eleverna kommer att börja på Södra skolan hösten 2020 när den nya skolbyggnaden står klar.

Har det utretts hur eleverna kommer att påverkas?
Svar: Utredningen baseras på Skolverkets generella rekommendationer och ansedd forskning. Förvaltningen har även tagit i beaktning externa faktorer som t.ex. restid, miljöfaktorer som t.ex. inne- och utemiljö och interna faktorer såsom tillgång till lokaler för idrott och slöjd, samt närheten till elevhälsan. En fördjupande undersökning utifrån barnperspektivet och barnets perspektiv sker i barnkonsekvensanalysen.

Vilken hänsyn till barnkonventionen har tagits?
Svar: En barnkonsekvensanalys kommer att presenteras inför kommunfullmäktiges beslut i ärendet.

Hur stora klasser kommer det att bli på Södra skolan?
Svar:
I dag har går det 16-24 elever per klass på Södra skolan. Utifrån de demografiska prognoserna ser vi inte att antalet elever per klass kommer att överstiga 25.

Uppdaterad: 2019-11-25

Kontakt

Frågor besvaras av:

Leif Haraldsson
Kommunalråd (S)
0555-421 42
leif.haraldsson@grums.se

Annika Lomarker
Kommunchef
0555-421 45
annika.lomarker@grums.se