Klartecken för nytt projekt med sikte på hållbarhet och Agenda 2030

Nu står det klart att Grums kommun får pengar från Tillväxtverket för att ställa om och jobba mer hållbart i linje med Agenda 2030.

Malin Hagström (S) och Lisa Gärdt

Foto: Grums kommun


Grums väg till hållbar utveckling

Det nya projektet, Grums väg till hållbar utveckling, är en förstudie där en modell för hållbarhetsanalys för hela kommunen som geografiskt område, ska testas.

Projektet kommer att ledas av kommunen i ett samarbete med Region Värmland. Region Värmland har valt att satsa på Grums kommun som pilotkommun för just denna modell av hållbarhetsanalys.

– Projektet Hållbara Värmskog föll väl ut och har skapat en modell för hur man kan hållbarhetsanalysera en plats utifrån Agenda 2030. Att Grums kommun vill undersöka möjligheterna att växla upp arbetet på kommunal nivå är viktigt. Det finns god vilja och bra förutsättningar i Grums. Därför känns det väldigt roligt att Tillväxtverket valt att finansiera förstudien, säger Dag Hallén, representant i projektets styrgrupp från Region Värmland.

Målet med projektet att genomföra en hållbarhetsanalys för hela kommunen som geografisk plats för att se om dess resultat kan utgöra ett bra underlag för kommunen och skapa en struktur för att arbeta hållbart i linje med den regionala utvecklingsstrategin – Värmlandsstrategi samt Agenda 2030.

Värmskog var först ut!

Värmskogs Bygdegårdsförening i Grums kommun fick förra året pengar av Tillväxtverket för att se hur hållbar bygden i Värmskog är i förhållande till Agenda 2030.

Projektet som fick namnet Hållbara Värmskog resulterade i Värmskogsstrategin – en strategi som nu ligger till grund för det fortsatta arbetet i bygden.

– Det bidrar också väl till Värmlandsstrategins insatsområde “Utveckla attraktiva platser” genom att samarbeta och förstärka möjligheterna för boendemiljöer för hela livet och att fler kan bo och verka i hela länet oavsett var jobb, studier, personal eller kunder finns, säger Dag Hallén, Region Värmland.

Genom att man i Värmskog analyserade nuläget och tog reda på vilka delmål i Agenda 2030 som är relevanta för bygden har man kunnat hitta en målbild för att uppnå en hållbar utveckling. När man sedan engagerat bygden i att komma på lösningar och aktiviteter kopplat till varje delmål har resultatet visat tydligt hur hållbara initiativ, innovationer och projekt skulle kunna utvecklas.

Är du nyfiken på Värmskogsstrategin kan du hämta ett tryckt exemplar hos bland annat Värmskogs lanthandel.

Grums kommun gör en förstudie på kommunal nivå

Nu vill Grums kommun gå vidare och göra en förstudie på kommunal nivå enligt samma modell som den i Värmskog. Det innebär i så fall att modellen testats i Värmland på både lokal, kommunal respektive regional nivå.

– Att arbeta med Agenda 2030 är inget fritt valt arbete utan något som vi ska göra och som vi redan gör en del av idag. Med det här projektet får vi en tydlig bild av var vi befinner oss dagsläget, inte bara kommunen som organisation utan också Grums kommun som plats. Det är inte bara i den kommunala verksamheten som vi behöver arbeta med de här frågorna utan även inom näringslivet och civilsamhället, vilket Värmskog är ett lysande exempel på. Vi kommer att arbeta in målen i vårt eget målarbete men inte förrän vi har rapporten klar och kan använda den som grund för att sätta en bra målsättning på arbetet, säger Malin Hagström, kommunalråd (S).

Syftet med denna förstudie är att undersöka hur analysarbetet fungerar på kommunal nivå och om det faller väl ut vill Region Värmland gå vidare med ett större projekt där alla regionens kommuner erbjuds göra en nulägesanalys.

Ikoner som visar de 17 globala målen

Illustration: FN, Globala målen


Vad är Agenda 2030? Och varför ska vi jobba med det?

Agenda 2030 innehåller de globala mål som har tagits fram av FN för att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

– Hela samhället måste samverka för att vi ska kunna nå de globala målen, så det här känns som helt rätt väg framåt, säger Lisa Gärdt projektledare Grums väg till hållbar utveckling.

Om projektet

Den första april kom beskedet att Grums kommun får pengar för denna satsning av Tillväxtverket. Grums kommun är projektägare och projektet drivs av en styrgrupp som består av Region Värmland och Grums kommun. Lisa Gärdt är projektledare fram till november 2022.

Deltagare i projektet

Från projektplanen id 20354036 Grums väg till hållbar utveckling:
EU:s regionalfond Norra Mellansverige har en ambition att genomgående arbeta med Agenda 2030 i fokus.

Region Värmland har som en del i detta ett regeringsuppdrag inom Tillväxtverkets program för Vägar mot en hållbar utveckling 2020-2022. I samband med detta uppdrag har en utlysning av regionala medel gjorts till aktörer i Värmland för att jobba med hållbarhet i ett lokalt perspektiv.

Tillväxtverket
Region Värmland logotyp
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Uppdaterad: 2022-05-02