Referat från kommunfullmäktiges sammanträde 17 april 2019

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 april 2019 behandlades nio ärenden. Nedan följer en kort beskrivning av några av ärendena samt ärendelistan i sin helhet.


Ärendelista

Dnr 2019-000388
Val av ersättare för Nicole Jacobs (M) till mötet med Särskild beredning för Grumsinitiativ den 23 april.

Dnr 2019-000348
Val av representant till Särskild beredning för Grumsinitiativ.

Dnr 2019-000142
Fastställande av taxa för dödsboförvaltning.

Dnr 2018-000463
Motion om gång- och cykelväg mellan Grums och Malsjö.

Dnr 2018-000715
Svar på motion om att införa Huskurage i syfte att minska våld och öka tryggheten i hemmen.

Dnr 2019-000254
Bokslut för Grums kommun år 2018.

Dnr 2019-000344
Kommunrevisorerna - Ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Dnr 2019-000301
Grums Hyresbostäder AB - Årsredovisning för år 2018.

Dnr 2019-000302
Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäder - Årsredovisning för år 2018.

Fastställande av taxa för dödsboförvaltning

Vid alla dödsfall ska en boutredning ske som syftar till att avveckla den enskildes hem och egendom genom att betala skulder och fördela överskottet mellan dödsbodelägarna. Om särskilda förutsättningar föreligger åligger det kommunstyrelsen att göra dödsboanmälan och i vissa fall förvalta och avveckla dödsbon.

Antalet dödsbodelägare som inte vill ta ansvar för dödsboet har ökat kraftigt under de senaste åren. I dessa fall skriver dödsbodelägarna en fullmakt som ger kommunen fullt ansvar för förvaltningen av dödsboet.

Grums kommun har inte tidigare tagit ut någon avgift för denna tillfälliga dödsboförvaltning. Under det senaste året har ett flertal ärenden handlagts där det förutom kontakter med fordringsägare, skatteverket m.m. i dödsboet även ingått att egendom krävt tillsyn och avyttras.

1:e socialsekreterare Viktoria Brunåker föreslår i skrivelse att det är lämpligt att ta ut en ersättning för det arbete som handläggare utför för dödsboförvaltning och andra åtgärder enlig begravningslagen. Enligt ärvdabalken 18 kap 2§ har socialnämnden rätt att ta ut denna avgift från dödsboet.

Denna kostnad fakturerars till de dödsbon som har tillgångar och kommer således inte att belasta anhöriga eller de dödsbon som saknar tillgångar.

Kommunfullmäktiges beslut
Taxa fastställs för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen till 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timmes nedlagd arbetstid. (2019 – 372 kronor per timme).

Motion om gång- och cykelväg
mellan Grums och Malsjö

Jesper Johansson (MP) har lämnat in en motion om att bygga en gång- och cykelväg mellan Grums och Malsjö. Motionären föreslår att ärendet utreds på nytt. Vidare föreslår Johansson (MP) att utredningen ska innefatta indelning av sträckan i tre etapper som kan byggas vid olika tidpunkter.

Områdeschef Maria Oja har yttrat sig i ärendet. Utredningen som genomfördes 2015 visar på en kostnad på cirka 16 miljoner plus eller minus 20 procent. Oja skriver att område gata inte har resurser, varken personellt, ekonomiskt eller kunskapsmässigt att genomföra den önskade mer omfattande utredningen. Utredningen skulle därför behöva utföras av en konsult till en uppskattad kostnad på cirka 350 000 kr.

Vidare framförs att den aktuella sträckan inte är en kommunal väg utan Trafikverkets. Om kommunen efter en dialog med Trafikverket väljer att gå vidare med åtgärden behöver sträckan projekteras innan byggstart, vilket skulle innebära en kostnad på cirka 1,5 miljoner.

Oja svarar även på de fem punkter som motionen tar upp.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen återremitteras till sektor samhällsbyggnad.

Svar på motion om att införa Huskurage i syfte att minska våld och öka tryggheten i hemmen

Jenny Kumm (V) med flera har lämnat in en motion om att Grums kommun ska införa Huskurage i syfte att minska våld och öka tryggheten i hemmen. Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Grums Hyresbostäder AB meddelar att det pågår ett arbete med att ta fram en policy för hyresbolaget att arbeta efter när det gäller att förebygga och förindra våld i nära relationer. Vidare har bostadsbolaget, tillsammans med Hyresgästföreningen och föreningen Fastighetsägarna, vid ett par tillfällen bjudit in privata fastighetsägare för att diskutera införandet av Huskurage. De planerade mötena fick dock ställas in på grund av få eller inga anmälningar.

Kommunfullmäktiges beslut
Med hänvisning till det pågående arbetet med Huskurage inom Grums Hyresbostäder AB är motionen besvarad.

Bokslut för Grums kommun år 2018

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson presenterar Grums kommuns årsredovisning för år 2018.

Av redovisningen framgår att årets resultat uppgår till 12,8 miljoner kronor. För kommunen innebär det att årets resultat uppfyller balanskravet.

Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning för Grums kommun år 2018 godkänns.

Kommunrevisorerna - Ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning

Kommunfullmäktige har att ta ställning till ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dess organ beviljas ansvarsfrihet. Vidare tillstyrker revisorerna att de gemensamma nämnderna drifts- och servicenämnden, hjälpmedelsnämnden, krisledningsnämnden, överförmyndarnämnden samt kommunens förtroendevalda i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktiges presidium har i sin beredning av frågan om ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet tagit del av årsredovisningen samt revisorernas underlag och bedömningar.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen, jävsnämnden, valnämnden och de gemensamma nämnderna drifts- och servicenämnden, hjälpmedelsnämnden, krisledningsnämnden och överförmyndarnämnden samt kommunens förtroendevalda i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Vid beviljandet av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen är Gun-Britt Arvholm (S) ordförande då ordföranden Ulrika Nilsson (S) är jävig.

Jäv
Det antecknas att i beslutet om ansvarsfrihet deltog inte de närvarande ledamöter i kommunfullmäktige som samtidigt under år 2018 var ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen eller annan nämnd, vad avser ansvarsfrihet för den ”egna” nämnden.

Grums Hyresbostäder AB - Årsredovisning för år 2018

Grums Hyresbostäder AB (GHAB) har överlämnat årsredovisning för år 2018 samt revisionsberättelse. GHAB är ett allmännyttigt bostadsföretag som till 100 % ägs av Grums kommun. Vidare har bolaget till huvuduppgift att inom kommunen förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagets styrelse och verkställande direktören förslår att 2018 års resultat + 2 150 000 kronor samt tidigare balanserad vinst om 7 323 000 kronor, tillsammans 9 473 000 kronor balanseras i ny räkning.

Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning för Grums Hyresbostäder AB för år 2018 godkänns.

Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäder - Årsredovisning för år 2018

Styrelsen för Stiftelsen Grums Hyresbostäder har överlämnat årsredovisning för år 2018 samt revisionsberättelse. Styrelsen och verkställande funktionären för Stiftelsen föreslår att årets vinst 416 000 kronor balanseras i ny räkning.

Stiftelsen Grums Hyresbostäders fastighetsbestånd utgörs av lägenheter och lokaler för äldre- och handikappomsorgen samt Backvägen 1 som fungerar som förskola, fastigheten på Hotellgatan som är uthyrd som Hem för vård eller boende för ensamkommande flyktingbarn samt fastigheterna Ekgatan 4 och 6 som Stiftelsen blockhyr för att sedan vidareuthyras som trygghetsboende.

Kommunfullmäktiges beslut
Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäders årsredovisning för år 2018 godkänns och enligt revisorernas rekommendationer har förvaltningen gjorts enligt stiftelsens föreskrifter, stiftelselagen och annan lagstiftning.

Uppdaterad: 2019-05-29