Besök Grums kommuns sida på Facebook

Referat från kommunfullmäktiges sammanträde 18 juni 2019

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2019 behandlades 10 ärenden. Nedan följer en kort beskrivning av några av ärendena samt ärendelistan i sin helhet.


Ärendelista

Dnr 2019-000532
Val av ersättare i direktionen för Karlstad Grums vattenverksförbund, 2019-2022.

Dnr 2019-000291
Kommunrevisionens granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldre.

Dnr 2019-000280
Räddningstjänsten Karlstadsregionen - Årsredovisning 2018 samt revisionsberättelse

Dnr 2019-000414
Genomgång av budgetförutsättningar

Dnr 2019-000415
Grums kommun övergripande mål samt verksamhetsmål

Dnr 2019-000419
Skattesats för Grums kommun år 2020.

Dnr 2019-000418
Ramar investeringsbudget år 2020-2022.

Dnr 2019-000417
Ramar driftbudget år 2020-2022.

Dnr 2019-000416
Särskilda yrkanden driftbudget

Dnr 2019-000524
Revidering av taxebestämmelser till tillsynen av handel med tobak och receptfria läkemedel


Genomgång av budgetförutsättningar

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson redogör för de ekonomiska förutsättningarna.

Den procentuella uppräkningen av ramarna är 2 % per år. Av denna får verksamheterna 1,5 % för löne- och prisutveckling, medan resterande 0,5 % är avsatt för politiska verksamhetsprioriteringar.

Yrkanden inför budgetberedningen i maj har därför utgått från 1,5 % uppräkning av beslutad ram 2019 i kommunfullmäktige november 2018. Innan uppräkning har justering av ram 2019 gjorts enligt nedan:

 • Justering för skatteväxling länstrafiken
 • Justering för beslut om tilläggsanslag i kommunfullmäktige mars 2019
 • Justering för ny skola
 • Justering av engångsanslag
 • Följande ekonomiska förutsättningar ligger till grund för budget 2020-2022
 • Skatteunderlagsprognos enligt cirkulär 2019:21
 • Befolkningstal 9 027 st
 • Skattesats 22:02
 • Löneökningar med 3 % from 1 april
 • Hyror ökning med 2 %
 • Investeringsramar enligt kommunfullmäktige mars 2019
 • Resultat 2,5 % av skatter och statsbidrag
 • Gamla välfärdsmiljarder 4 mkr för 2020

Ramutrymmet uppdateras så snart nya skatteunderlagsprognoser kommer. Behovet av eventuell demografijustering ses även över i samband med budgetberedningen i oktober.

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.

Grums kommun övergripande mål samt verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har att fastställa kommunens mål i enlighet med Grums kommuns styrmodell 2020. De finansiella och de konkreta målen bereds i samband med budgetberedningen i oktober utifrån ett tjänstemannaförslag

Kommunfullmäktiges beslut
Följande övergripande mål fastställs för Grums kommun:

 • En attraktiv och jämställd kommun
 • God service till medborgarna
 • En trygg kommun att leva och bo i

Följande verksamhetsmål fastställs för åren 2020-2022.

Utveckling och förvaltning

 • En attraktiv arbetsgivare
 • Hög tillgänglighet
 • Stärka varumärket

Barn och utbildning

Förskola

 • Goda pedagogiska förutsättningar och god arbetsmiljö
 • En trygg miljö

Grundskola

 • Skapa tillgängliga lärmiljöer
 • Ökad måluppfyllelse

Gymnasieskola/vuxenutbildning

 • Utbildningsnivån i Grums ska öka

Samhällsbyggnad

Fastighet

 • Vid renovering och nybyggnation bör miljö och hållbarhetstänket beaktas
 • Välskötta kommunala fastigheter

Gata

 • Klimatanpassa fordonsparken
 • Tilltalande och trygga utemiljöer
 • Införa källsortering av matavfall

Kost och städ

 • All upphandling bör genomföras på sådant sätt att kommunens närmiljö och närproducerat gynnas
 • Alla matgäster ska känna matglädje och må bra av maten

Kultur och fritid

 • Friskare invånare och utvecklad folkhälsa
 • En jämställd kultur- och fritidsverksamhet

Socialtjänst

Äldreomsorg

 • En trygg och tillgänglig äldreomsorg
 • Möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro för kunden

Individ- och familjeomsorg

 • Verka för kostnadseffektiva hemmaplanlösningar
 • Arbeta förebyggande mot social utslagning

Arbetsmarknadsenheten

 • Bredda verksamheten för att få fler i sysselsättning
 • Skapa förutsättningar för människor att bli självförsörjande

Omsorg om personer med funktionsvariationer

 • Öka tillgängligheten och delaktigheten oavsett funktionsvariation
 • Fler fritidsaktiviteter

Skattesats för Grums kommun år 2020

Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för kommande år.

Kommunfullmäktiges beslut
Skattesatsen behålls oförändrad för år 2020 om 22:02 kronor.

Revidering av taxebestämmelser till tillsynen av handel med tobak och receptfria läkemedel

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecka Rust framför att en ny lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) träder i kraft från och med den 1 juli 2019. Lagen ersätter tobakslagen (1993:581) samt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. I och med den nya lagen ändras vissa befogenheter för tillsynsmyndigheten och därför behöver taxan gällande anmälan, tillsyn och kontroll enligt tobakslagen ändras.

Kommunfullmäktiges beslut
Ändring av taxebestämmelser tillsyn av handel med tobak och receptfria läkemedel godkänns.

Ändringen är kopplad till den nya Lagen om tobak och liknande produkter som gäller från och med den 1 juli 2019.

Uppdaterad: 2019-06-20