Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Referat från kommunfullmäktiges sammanträde 21 mars 2019

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2019 behandlades tio ärenden. Nedan följer en kort beskrivning av några av ärendena samt ärendelistan i sin helhet.


Ärendelista

Dnr 2019-000249
Motion om bevaring av kulturellt minnesmonument

Dnr 2019-000248
Motion om arbetskläder i förskoleverksamheten

Dnr 2018-000578
Svar på motion om projektet Arbeta förebyggande mot kränkningar på Södra skolan

Dnr 2018-000032
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2018

Dnr 2019-000110
Regler och avgifter för förskola 2019

Dnr 2019-000109
Kulturplan för skola och förskola 2018-2021

Dnr 2019-000139
Revidering investeringsbudget 2019-2021

Dnr 2019-000106
Löneöversyn år 2019

Dnr 2018-000864
Kommunrevisorernas granskning av kommunens beredskap för att förebygga korruption och oegentligheter

Dnr 2018-000863
Kommunrevisorernas granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering


Motion om bevaring av kulturellt minnesmonument

Ann-Louise Kron (SD) och Solveg Svendsen (SD) har lämnat in en motion om bevaring av kulturellt minnesmonument. Motionärerna föreslår att kommunen ska ansöka om pengar hos länsstyrelsen för fornminnesråd. Vidare ser motionärerna en minskad förståelse för vårt lands historia och kultur.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Motion om arbetskläder i förskoleverksamheten

Ulf Björk (SD), Jan-Olof Karlsson (SD) och Roy Vestli (SD) har lämnat in en motion om arbetskläder i förskoleverksamheten. Motionärerna föreslår att kommunen ska bekosta jackor, byxor och t-shirts till personalen.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Svar på motion om projektet Arbeta förebyggande mot kränkningar på Södra skolan

Malin Hagström (S) har lämnat in en motion om att Grums kommun ska låta Linda Ortfeldt och Malin Ortfeldt genom föreningen Lotus driva ett projekt på Södra skolan, med syfte att förebygga kränkningar.

Målgruppen är sexåringar och arbetet ska bedrivas i två förskoleklasser med målet att eleverna ska lära sig att stå upp för varandra och inte tolerera kränkningar. Projektet ska löpa över tre år och finansieras genom pengar från Allmänna arvsfonden.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls. Grums kommun ställer sig positiv till projektet. Sektor barn och utbildning får i uppdrag att i verksamheten skapa förutsättningar för genomförande och att planera för hur verksamheten ska kunna dra nytta av projektets resultat. Genomförandet av projektet förutsätter finansiering ur Allmänna arvsfonden.

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2018

Kommuner är skyldiga att anmäla beslut gällande SoL och LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fyra gånger per år.

För kvartal 4, 2018 rapporteras följande:
1. Beslut om kontaktperson enligt 4 kap. §1 SoL 2018-10-31. Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare.

2. Beslut om bostad för vuxna enligt 9 kap. 9§ LSS 2018-10-05. Beslutet ej verkställt på grund av resursbrist, saknar ledig bostad. Personens behov tillgodoses i dag genom insatser enligt SoL tills lämplig plats blir ledig.

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.

Regler och avgifter för förskola 2019

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson har tillsammans med förskolechefer Marie-Louise Dahl och Frida Lindberg gjort en revidering av tidigare regelverk för förskolan. Syftet med revideringen är att göra regelverket tydligare och uppdaterat samt att regelverket innehåller rätt avgiftsnivåer. De har även fått i uppdrag att revidera ytterligare.

Kommunfullmäktiges beslut
Regler och avgifter för förskola antas.

Kulturplan för skola och förskola 2018-2021

Barn och elever i Grums skolor och förskolor ska garanteras kultur. Med det menas både kultur som upplevelse och eget skapande i det vardagliga skolarbetet. Varje barn ska genom kontinuerligt och medvetet arbete, inom de olika konstformerna, ges möjlighet att skapa sin identitet och hitta sitt eget uttryck.

Genom att ha en struktur för mötet mellan kultur och skola underlättas samarbete mellan olika aktörer med lokal, regional och/eller nationell förankring. Det blir också tydligt hur barn och elever i Grums kommun arbetar med och får ta del av kultur.

Projektledare Line Monclair har tagit fram ett förslag till kulturplan och barn- och utbildningschef Thomas Nilsson föreslår i skrivelse att kulturplanen antas.

Kommunfullmäktiges beslut
Kulturplan för skola och förskola i Grums kommun 2018-2021 antas.

Revidering investeringsbudget 2019-2021

Från 1 januari 2019 gäller en ny redovisningslag som kräver att utfall av investeringar ska kunna stämmas av mot beslutad investeringsbudget. Investeringar som inte avslutats under år 2018 behöver därför flyttas till år 2019 års investeringsbudget.

I samband med revideringen har även planerade projekt justerats tidsmässigt. Samtliga justeringar ryms inom beslutad ram.

Kommunfullmäktiges beslut
Investeringsbudget för år 2019-2021 beslutas enligt reviderat förslag. Förslaget innebär följande investeringsramar:

År 2019: 111 013 399 kronor

År 2020: 19 400 000 kronor

År 2021: 18 000 000 kronor

Löneöversyn år 2019

Vid en jämförelse med övriga kommuner i Värmland (samt Åmåls kommun) har Grums den näst lägsta medellönen för förskollärare.

Tillgången på förskollärare har minskat de senaste åren samtidigt som efterfrågan har ökat. HR-chef Sven Andersson meddelar att lönerna behöver höjas för att kunna behålla nuvarande personal och samtidigt ha rimliga förutsättningar att rekrytera ny arbetskraft.

Kommunfullmäktiges beslut
160 000 kronor tas från 2019 års resultat för att finansiera extra satsning på yrkesgruppen förskollärare i samband med 2019 års löneöversyn.

Kommunrevisorernas granskning av kommunens beredskap för att förebygga korruption och oegentligheter

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Grums kommun genomfört en granskning och analys med fokus på vad kommunen har gjort för att minska risken för att utsättas för
korruption och oegentligheter.

PwC har även fått i uppdrag att ge övergripande rekommendationer om eventuella förbättringsområden. Granskningen har visat att kommunens arbete med att minska risken för att utsättas för korruption och oegentligheter inte är fullt ut ändamålsenlig.

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson har utarbetat förslag till åtgärder i anledning av revisionsrapporten. Bland annat föreslås att relevanta styrdokument upprättas och att information om korruption och oegentligheter ingår som en del i utbildning av förtroendevalda och anställda.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2019 att ge utveckling och förvaltning följande uppdrag:

 • Det organisatoriska ansvaret tydliggörs för att det förebyggande arbetet efterlevs samt att all personal är informerad om vad som gäller.
 • Det redan påbörjade arbetet kring internkontrollen med att
  ta fram ett nytt arbetssätt och nya dokument som även förtydligar användandet.
 • Relevanta styrdokument uppdateras och anpassas efter den nya organisationsstrukturen.
 • Information om korruption och oegentligheter ingår som en
  del i utbildning av nya förtroendevalda samt som en del i de informationsdagar som riktar sig till nyanställda.
 • En rutin upprättas för hur anmälan och hantering av misstankar om oegentligheter ska fungera.

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Kommunrevisorernas granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering

PwC har på uppdrag av Grums kommuns revisorer genomfört en granskning gällande kommunens arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering. Syftet med granskningen var att utreda huruvida kommunstyrelsen bedriver ett ändamålsenligt arbete för att minska sjukfrånvaron.

Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen i allt väsentligt bedriver ett ändamålsenligt arbete för att minska sjukfrånvaron. Man bedömer dock att analys av sjukfrånvaron behöver stärkas samt att återrapportering av det systematiska arbetsmiljöarbetet i allmänhet och sjukfrånvarons utveckling i synnerhet bör utökas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2019 att ge utveckling och förvaltning följande uppdrag:

 • En struktur och process arbetas fram för att utöka analysen av sjukfrånvaron dels på kommunövergripande nivå och dels på enhetsnivå.
 • En process som säkerställer att kommunens chefer regelbundet får ta del av sjukfrånvaron för sina verksamheter med möjlighet till egna analyser arbetas fram.
 • En struktur utvecklas för återrapportering till kommunstyrelsen om kommunens systematiska arbetsmiljöarbete och sjukfrånvaro, såväl frekvens i återrapporteringen som återrapporteringens innehåll ska utökas.
 • HR-konsult Kristina Lindroth har utarbetat förslag till åtgärder i anledning av revisionsrapporten. Bland annat föreslås att strukturer och processer arbetas fram för att underlätta analyser.

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Uppdaterad: 2019-05-28