Referat från kommunfullmäktiges sammanträde 28 maj 2019

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2019 behandlades 14 ärenden. Nedan följer en kort beskrivning av några av ärendena samt ärendelistan i sin helhet.


Ärendelista

Dnr 2019-000391
Motion om meddelarfriheten i Grums kommun.

Dnr 2019-000429
Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Dnr 2019-000450
Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i direktionen för Karlstad-Grums vattenverksförbund.

Dnr 2019-000408
Investering av ny kylanläggning Billerudshallen.

Dnr 2018-000575
Motion om rensning av Malsjöån.

Dnr 2019-000165
Motion om plantering av växter utanför centrum.

Dnr 2019-000423
Samordningsförbundet Samspelet - Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018.

Dnr 2019-000284
Avveckling av Region Värmland - kommunalförbund.

Dnr 2019-000364
Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden.

Dnr 2019-000110
Regler och avgifter för förskola 2019.

Dnr 2019-000298
Utökad bemanning inom individ- och familjeomsorgen under 2019.

Dnr 2019-000413
Riktlinjer motverkande muta, bestickning och oegentligheter.

Dnr 2019-000222
Förfrågan om borgensåtagande för Servicepunkt Värmskog.

Dnr 2019-000410
Finanspolicy för koncernen Grums kommun.

Motion om meddelarfriheten i Grums kommun

Nicole Jacobs (M), Ulrika Jacobs (M), Jesper Johansson (MP) och Birgit Sturesson (C) har lämnat in en motion om meddelarfrihet i Grums kommun. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att införa ett anonymt system för visselblåsare i kommunen.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Investering av ny kylanläggning Billerudhallen

Billerudhallen byggdes 1983 men stora delar av kylanläggningen är från 1970-talet. Detta medför att anläggningen är sliten och omordern.

Genom åren har kultur och fritid genomfört ett flertal reparationer på kylanläggningen. Anläggningen är gammal och service/reparationerna är höga och kommer att öka i kostnader. Kultur och fritid betalar cirka 200-300 tkr årligen i service/reparationer. Elförbrukningen ligger på 950 000-1 000 000 kwh/år. Område kultur och fritid kan inte garantera driften på kylanläggningen längre på grund av att dess ålder och slitage.

En investering i kylanläggningen är nödvändig. Kultur och fritid har tagit fram följande åtgärdsförslag:

  1. Byte av förångare och tillhörande styrsystem.
    Total kostnad cirka 3 200-3 700 tkr.
  2. Ny kylanläggning i befintlig byggnad.
    Total kostnad cirka 3 500-4 500 tkr.
  3. Ny kylanläggning i befintlig byggnad samt fullt utbyggt system med ishallen.
    Total kostnad cirka 5 000-7 000 tkr.

Kommunfullmäktiges beslut
Sektor samhällsbyggnad får i uppdrag att omfördela pengar i investeringsbudget för att kunna genomföra nödvändig investering om totalt 5 000 000 kr enligt alternativ 2. Alternativ 3 ska utredas och presenteras vid budgetberedningens sammanträde den 21 oktober 2019.

Motion om rensning av Malsjöån

Jesper Johansson (MP) har inkommit med en motion gällande röjning av Malsjöån. Motionen föreslår en upprensning av ån och på så vis återställa kanotleden och underlätta för kanotturism i Grums kommun, och även för kommunens egna invånare. Malsjö skulle då också få förbindelse med Vänern.

Näringslivschef Maria Röhr framför i skrivelse att det efter dialog med Länsstyrelsen framkommit att det är anmälningsplikt till Länsstyrelsen om man muddrar i vattendrag och den bottenyta som berörs är högst 500 m². Om bottenytan som berörs är större än 500 kvadratmeter så är verksamheten tillståndspliktig och ansökan om tillstånd ska göras till Mark- och miljödomstolen.

Det finns inte resurser att utreda möjligheterna att röja Malsjöån, varken personellt, ekonomisk eller kunskapsmässigt. En utredning skulle behöva utföras av konsult, en ungefärlig kostnad för detta är 200 000 kr.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

Motion om plantering av växter utanför centrum

Ann-Louise Kron (SD) och Solveg Svendsen (SD) har lämnat in en motion om plantering av växter utanför centrum. Motionärerna anser att utsmyckningen i Grums centrum ska hållas nere till förmån för övriga platser i kommunen.

Områdeschef Maria Oja framför i skrivelse att område gata tidigare haft som verksamhetsmål och konkret mål att estetiken i Grums centrum ska höjas. För detta fick område gata ett tillskott på 150 000 kr varje verksamhetsår. Från verksamhetsår 2016 blev detta tillskott ett fast anslag i område gatas budget och målen ändrades till att omfatta estetiskt höjande åtgärder inom hela Grums kommun.

Oja skriver att område gata försöker tillse att planteringar och utsmyckningar fördelas över hela kommunen genom till exempel plantering av vårlökar, träd och uppsättning av julbelysning.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.

Regler och avgifter för förskola 2019

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 5 mars att förtydliga vissa delar och revidera befintligt regelverk för förskolan. Thomas Nilsson har tillsammans med förskolechefer Marie-Louise Dahl, Frida Lindberg och Anne Glans gjort de förtydliganden som efterfrågats och föreslår därmed att förslag till revidering ska antas.

Kommunfullmäktiges beslut
Regler och avgifter för förskola antas. Regelverket träder i kraft den 1 september 2019.

Utökad bemanning inom individ- och familjeomsorgen under 2019

I maj år 2018 kritiserar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Grums kommun för att kommunen inte håller den lagstadgade utredningstiden för barnavårdsutredningar.

Kommunfullmäktige beslutar den 19 juni 2018 att anslå 250 000 kronor ur 2018 års resultat för att förstärka individ- och familjeomsorgens organisation med en socialsekreterare visstid. I budget för år 2019 finns 250 000 kronor med för finansiering av utökningen.

Tjänsten tillsätts inte förrän i slutet av år 2018 och områdeschef Pernilla Pettersson meddelar i skrivelse att behovet av förstärkning kvarstår.

Kommunfullmäktiges beslut
250 000 kronor anslås för utökning av socialsekreterartjänst under år 2019.

Riktlinjer motverkande muta, bestickning och oegentligheter

Pwc har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Grums kommun genomfört en gransking och analys med fokus på vad kommunen har gjort för att minska risken för att utsättas för korruption och oegentligheter. Som ett led i denna gransking har utveckling och förvaltning fått i uppdrag att uppdatera relevanta styrdokument där ”Riktlinjer motverkande muta, bestickning, jäv samt andra oegentligheter” är ett av dokumenten. Upphandlare Gun-Britt Nilsson har tagit fram förslag till reviderade riktlinjer.

Kommunfullmäktiges beslut
Reviderade riktlinjer motverkande muta, bestickning, jäv samt andra oegentligheter antas.

Förfrågan om borgensåtagande för Servicepunkt Värmskog

Bygdegårdsföreningen Värmskog anhåller i skrivelse om kommunal borgen om 2 000 000 kronor för Servicepunkt Värmskog.

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar att kommunens finanspolicy har en mycket restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare och ändamål. Det finns dessutom redan ett borgensåtagande på
1 500 000 kronor beviljat till föreningen 2017-06-15.

Kommunen har erbjudit föreningen att upphäva den hembudsklausul som anges i gåvobrevet som föreningen påtalar utgör svårighet att ta nya lån.

Kommunfullmäktiges beslut
Bygdegårdsföreningen Värmskogs ansökan om kommunal borgen på
2 000 000 kronor avslås.

Finanspolicy för koncernen Grums kommun

Syftet med finanspolicyn är att begränsa finansiella risker genom att definiera enhetliga riktlinjer och ramar för de finansiella aktiviteter som uppkommer i samband med upplåning, skuldförvaltning och likviditetshantering. Riktlinjerna ska ligga till grund för att en god kontroll och kostnadseffektiv hantering uppnås, samt att ansvarsfördelning och administrativa regler klargörs.

Målsättningen är att säkerställa kapitalförsörjning på både kort och lång sikt. Dessutom ska bästa möjliga finansnetto alltid eftersträvas inom ramen för denna finanspolicy. Fastlagda riktlinjer ska kontinuerligt prövas och vid behov revideras för att upprätthålla en löpande anpassning till omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en väl avvägd riskprofil upprätthålls.

Finanspolicyn fastställs av kommunfullmäktige och är ett övergripande dokument före både kommunen och de kommunala bolagen. Alla avsteg från finanspolicyn kräver ett beslut i kommunfullmäktige.

Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson meddelar att den nuvarande finanspolicyn (KF §14) fastställdes 1998-04-29 varför mycket i den policyn inte stämmer med den verklighet som råder nu.

Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till finanspolicy för koncernen Grums kommun antas.

Uppdaterad: 2019-05-29