Referat från kommunfullmäktiges sammanträde 28 november 2019

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2019 behandlades 17 ärenden. Nedan följer en kort beskrivning av några av ärendena samt ärendelistan i sin helhet.


Ärendelista

För att ta del av samtliga ärenden se:
Beslut och protokoll

Dnr 2019-000888
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020

Dnr 2019-000890
Avsägelse av politiska uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen

Dnr 2019-000804
Interpellation om pyrotekniska varor

Dnr 2019-000905
Interpellation om fikakostnader vid politiska sammanträden

Dnr 2019-000674
Kommunrevisorerna - Granskning av löneutbetalningsprocessen

Dnr 2019-000787
Ny taxa för tillsyn enligt LSO och LBE samt för tillståndsgivning enligt LBE

Dnr 2019-000835
Omplacering av befintliga lån 2020

Dnr 2019-000847
Miljöprogram Grums kommun

Dnr 2019-000813
Indexhöjning av taxa för miljö, hälsa och livsmedel

Dnr 2019-000833
Revidering av taxabestämmelser för livsmedelskontrollen

Dnr 2019-000846
Miljöpartiet: synpunkter på partistöd 2020

Dnr 2019-000798
Finansiella mål och Konkreta mål 2020

Dnr 2019-000797
Budgetdokument med budgetförutsättningar

Dnr 2019-000799
Driftbudget år 2020-2022

Dnr 2019-000801
Investeringsbudget 2020-2022

Dnr 2019-000802
Revidering investeringsbudget 2019 

Dnr 2019-000803
Skattesats för Grums kommun 2020

 

Miljöprogram Grums kommun

Kommunstyreslen beslutade den 6 mars 2018, § 65, att teckna miljööverenskommelse med Länsstyrelsen. ”Miljööverenskommelse- för ett hållbart Värmland” är en frivillig avsiktsförklaring som lyfter fram och synliggör åtgärder som Värmlands kommuner genomför för att uppnå miljömålen och för att vara anpassade till ett förändrat klimat. Länsstyrelsen och tjänstemän i kommunerna har tillsammans valt ut fem fokusområden inom vilka åtgärder prioriteras:
1: Hälsa och livsstil
2: Hållbart brukande av skog- och odlingslandskap
3: Hållbar samhällsplanering
4: Minskad klimatpåverkan
5: Hållbar vattenförvaltning

Kommunfullmäktiges beslut
En fullmäktigeberedning tillsätts med uppdrag att arbeta fram ett Miljöprogram för Grums kommun. Vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde väljs beredningen som ska bestå av en ledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna har två platser och är sammankallande i beredningen.

Finansiella mål och Konkreta mål 2020

Tjänstemännen fick av kommunfullmäktige i juni i uppdrag att inför budgetberedningen i oktober ta fram förslag på konkreta mål 2020 och finansiella mål för att på så vis nå god förankring av målen i verksamheterna. Kommunallagen säger att varje kommun i sin budget, efter egna förutsättningar, ska fastställa mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning handlar ytterst om att utföra kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet för skattebetalarnas pengar. Kommunens styrmodell bygger på att den övergripande visionen bryts ner på fyra underliggande nivåer.

Först de övergripande målen som strategiskt beskriver hur visionen ska uppnås. Därefter verksamhetsmålen som fastställer vad som viktigast att uppnå under den närmaste treårsperioden för att på sikt nå de övergripande målen och den fastställda visionen. Till sist de konkreta målen som anger vad som viktigast uppnå under det kommande året för att på sikt kunna nå verksamhetsmålen och den fastställda visionen. De konkreta målen ska vara mätbara. De finansiella målen ska visa kommunens ambitionsnivå med den finansiella utvecklingen. Dessa mål är en egen del av verksamhetsmålen och ska var mätbara.

Kommunfullmäktiges beslut Konkreta mål 2020 godkänns. Finansiella mål godkänns, med tillfälligt avsteg från resultatmålet om 2,5 % till 2,1 % under år 2020. År 2021 återgår resultatmålet till 2,5 % av skatter och statsbidrag.

Driftbudget år 2020-2022

Kommunfullmäktiges beslut
Följande budgetramar fastställs för år 2020: Belopp tkr
Politisk verksamhet 3 151
Revisionen 528
Gemensam överförmyndarnämnd 1 509
Valnämnd 0
Utveckling och förvaltning 50 518
Socialtjänst 220 597
Barn-och utbildning 225 094
Samhällsbyggnad 50 024
Summa 551 420

Vad gäller avvecklingen av Skruvstad skola så kommer fullmäktige att ha ett extra sammanträde onsdagen den 22 januari 2020. På detta fullmäktigemöte ska beslut tas om att Skruvstad skola drivs vidare i kommunal regi till och med den 31 december 2020. Detta under förutsättning av att en friskola planeras i Skruvstad av en föräldraförening och att man avser att lämna in en ansökan till Skolverket om att få starta friskola i Skruvstad från och med den 1 januari 2021. Kommunens kostnad under ht 2020, 1,7 mkr, täcks genom att sänka kommunens finansieringskostnader med 1 mkr och genom att sänka det budgeterade resultatet 2020 till 2% av skatter och statsbidrag istället för det planerade 2,1%.

Investeringsbudget 2020-2022

Kommunfullmäktiges beslut
Investeringsbudget år 2020-2022 fastställs. För att ta del av siffrorna i underlaget vänligen se:
Beslut och protokoll

Skattesats för Grums kommun 2020

Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för kommande år.

Kommunfullmäktiges beslut
Skattesatsen höjs med 0:48 kronor vilket innebär att skattesatsen för år 2020 fastställs till 22:50 kronor.

Uppdaterad: 2019-12-03