Avgifter vård och omsorg

Här finner du information om avgifter för hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende för år 2020. Avgifter inom vård och omsorg är inkomstbaserade och beräknas enligt Socialtjänstlagen.

Beräkning av avgift

Maxtaxan - den högsta avgift som får tas ut - är 2 125 kronor per månad för 2020.

Alla är garanterade ett förbehållsbelopp - belopp som ska täcka en normal levnadskostnad. År 2020 är förbehållsbeloppet 5 339 kronor per månad för ensamstående och 4 511 kronor per månad och person för makar eller sammanboende.

 • Vid beräkning av avgiften (avgiftsutrymmet) tar vi hänsyn till följande:
 • (+) nettoinkomst
 • (+) bostadstillägg/bostadsbidrag
 • (-) boendekostnad (hyreskostnad, egen fastighet beräknas enligt schablon)
 • (-) förbehållsbelopp (belopp som ska täcka en normal levnadskostnad)
 • = avgift (avgiftsutrymme)

Uppgifter om inkomst av garantipension, tilläggspension, änkepension och bostadstillägg hämtas från Riksförsäkringsverket.

Uppgifter om inkomst av tjänst, kapital, Alecta AFA-pension, KF pension, KPA, SPV, privata pensionsförsäkringar och annan pension (till exempel utländska pensioner) och bostadskostnader lämnas av den enskilde. Från Skatteverket erhålls uppgifter om senaste taxering.

Överklaga avgiftsbeslut

Avgiftsbeslut fattas med stöd av Socialtjänstlagen och kan överklagas till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Skicka din överklagan till:
Grums kommun, kommunstyrelsen, 664 80 Grums
Läs mer om hur överklagande går till

Avgift för hemtjänst

Avgiften för kommunal hemtjänst består av 301 kronor i fast månadsavgift samt en besöksavgift. Besöksavgiften är inkomstbaserad. Du betalar för högst 20 besök per månad och kostnaden överstiger inte maxtaxan.

Avgift för särskilt boende

På särskilt boende - Edsholms, Järpegatans, Karlbergs och Segmons äldrebostäder - betalar du hyra, mat och en omvårdnadsavgift.

Förbehållsbeloppet är 6 149 kronor per månad för år 2020. Den täcker bland annat kostnaden för mat som är 3 600 kr per månad. Hyra och kostnaden för mat betalar alla oavsett avgiftsutrymme. Omvårdnadsavgiften är 2 125 kronor per månad och inräknas i maxtaxan.

Insatser som inräknas i maxtaxan

 • mottagningsteam - samma avgift som för hemtjänst och kommunal hemsjukvård av undersköterska. Ingen avgift för distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast under tiden i mottagningsteam
 • städ
 • tvätt
 • trygghetstelefon - fast avgift 300 kronor per person och månad
 • distriktssköterska - 150 kronor per besök
 • kommunrehabilitering - arbetsterapeut och sjukgymnast kostar 100 kronor per besök. Ingen avgift för dagrehabilitering, du betalar endast resan
 • boende på korttidsboendet Linden - 71 kronor per dygn
 • varuhemhandling - 100 kronor/månad och
  30 kronor/tillfälle.

Insatser som inte inräknas i maxtaxan

 • kost på korttidsboendet Linden - 120 kronor per dygn
 • lunch på Violen - 65 kronor per lunch
 • installationskostnad telefon/kamera - 350 kronor

Lämna in dina uppgifter till oss

För att kunna göra en avgiftsberäkning behöver Grums kommun få in uppgifter från dig. Vid insatsens början samt i början av varje nytt år får du en blankett gällande inkomstförfrågan, där du kan fylla i dina aktuella uppgifter. Vill du inte lämna några uppgifter, markerar du det på blanketten och betalar maxtaxa.

Du hittar även blanketten i våra e-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2020-09-09

Kontakt

Agnetha Månsson
avgiftshandläggare
0555-422 73 
agnetha.mansson@grums.se

Telefontid kl. 8.15-11.30

Navigera vidare