Socialtjänstens uppdrag

Socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten ska också ge en god omsorg, hälso- och sjukvård och service till äldre, personer med funktionsnedsättning och andra som behöver samhällets stöd.

Socialtjänsten ansvarar för

  • omsorgen om äldre
  • omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  • omsorgen om individ och familj

Socialtjänsten ansvarar också för arbetsmarknadsåtgärder, feriepraktik till ungdomar, bidrag till bostadsanpassning och ekonomiskt stöd till föreningar av social karaktär.

I arbetet ska socialtjänstlagens, hälso- och sjukvårdslagens och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade begrepp om inflytande, integritet, självbestämmande, normalisering, närhet och delaktighet vara vägledande.

Uppdaterad: 2020-08-20

Navigera vidare