Personligt ombud

För personer med psykiska funktionsvariationer finns verksamheten Personligt ombud i Värmland. Det är en länsövergripande verksamhet där alla kommuner i Värmland har gått samman i en gemensam organisation där Karlstad är värdkommun.

Vad är ett personligt ombud?

I samband med att vården av psykiskt funktionshindrade gått mot öppnare former har det visat sig att många inte får sina lagstadgade rättigheter till vård, stöd och service tillgodosedda.

Detta har föranlett regeringen att besluta om en nationell inbyggnad av verksamheten Personliga Ombud.

Vad gör ett personligt ombud

  • Tillsammans med den enskilde identifiera och formulera dennes behov av vård, stöd och service.
  • Tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs.
  • Ombudet arbetar på klientens uppdrag och har en fristående ställning mot andra myndigheter.

Vem kan få ett personligt ombud?

  • Har ett omfattande och långvarigt socialt handikapp vilket medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv.
  • Har komplexa behov av vård, stöd och service och som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/ eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.
Uppdaterad: 2021-04-26

Kontakt

Personligt ombud Värmland
Verksamhetschef
Mattias Hallberg
054-540 52 87 
mattias.hallberg@karlstad.se

Navigera vidare