Allmänt om föreningsbidraget

Kommunala bidrag avser att vara hjälp till självhjälp. Det förutsätts därför att föreningarna i huvudsak själva finansierar sin verksamhet.

För att ha möjlighet att få bidrag krävs följande:

  • Föreningen ska ha varit verksam minst 6 månader
  • Föreningen ska ha minst 10 medlemmar
  • Föreningen ska ha en styrelse
  • Föreningen ska ha stadgar
  • Stadgarna ska visa att föreningen följer demokratiska principer och är ideellt inriktad
  • Kyrkliga föreningar bör i första hand söka bidrag hos kyrkan som har egen beskattningsrätt
  • Förening som erhåller kommunalt bidrag är skyldig att lämna den insyn i verksamheten som kommunen finner nödvändig för att kunna kontrollera att uppgifter i bidragsansökan är riktiga och att beviljat bidrag använts till uppgivet ändamål

Ansökan om bidrag för att få enhetstaxa och aktivitetsstöd ska blankett för basuppgift och verksamhetsberättelse, verksamhetsplan för kommande års verksamhet samt bokslut inlämnas senast den 1 juni (ändrat 2012).

Enhetstaxa gäller endast åldersgruppen 7-20 år och enhetstaxa gäller för personer med funktionsvariation men då utan åldersgräns.

Enhetstaxa gäller i kommunens egna lokaler, Gruvan Grums, Folkets hus Slottsbron och Segmon samt i de idrottsanläggningar som sköts av kommunen.

Enhetstaxa gäller inte för kommersiell verksamhet och föreningsfester.

Aktivitetsstöd beräknas på redovisade sammankomster och antal deltagare i åldern 7-25 år och gäller för personer med funktionsvariation men då utan åldersgräns. Verksamheten ska uppfylla kraven för statligt aktivitetsstöd och kan sökas på samma blankett senast den 25 augusti (för period 1/1 - 30/6) och 25 februari (för perioden 1/7 - 31/12).

Ansök via e-tjänster här

Bidrag för särskilda arrangemang och objekt kan sökas när behov uppstår. Är behovet av bidrag av sådan storlek att det kräver särskilt anslag i kommunens budget måste dock ansökan vara kommunstyrelsen tillhanda senast 15 januari året innan. Extra bidrag beslutas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde när det gäller normer för föreningsbidrag.

Uppdaterad: 2023-08-30