Riktlinjer för bidragsstöd

Riktlinjer för bidragsstöd - sociala verksamheter, föreningar för personer med funktionsnedsättning och pensionärsföreningar.

Allmänna villkor bidragsstöd

Grums kommuns bidrag ska stödja föreningar/organisationer med värderingar och en verksamhet enligt kommunens målsättning och inriktning. Särskild uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som bedriver stödverksamhet för utsatta personer, personer med funktionsvariation samt pensionärsföreningar. Kommunala bidrag avser att vara hjälp till självhjälp. Det förutsätts därför att föreningarna/ organisationerna i huvudsak själva finansierar sin verksamhet.

Bidrag för löpande verksamhet

Bidrag kan endast sökas hos kommunstyrelsen, Grums kommun. Bidrag kan ej utgå till aktiviteter som genomförs inom kommunal verksamhet och i dess egen regi. Kommunstyrelsen har möjlighet att prioritera vissa grupper och verksamheter i bidragsfördelningen.

Förutsättningar för att erhålla bidrag enligt denna riktlinje, är att sökande uppfyller nedanstående villkor.

Sökanden ska:

 • vara en ideell förening
 • vara ansluten till en riksorganisation, om sådan finns
 • vara grundregistrerad i Grums kommuns föreningsregister
 • ha varit verksam i minst 6 månader 
 • ha minst 10 medlemmar
 • ha sin verksamhet företrädesvis förlagd till Grums kommun. Bidrag utgår endast för föreningsmedlemmar som är boende inom kommunen
 • ha antagit stadgar, ha en utsedd ansvarig styrelse och ha revisorer   
 • vara en lokal, regional eller nationell hjälporganisation
 • på begäran kunna visa upp stadgar


Följande gäller:

 • Diskriminering i föreningslivet exempelvis på grund av ålder, etnicitet, religion/tro, sexuell läggning, utseende, funktionsvariation, socioekonomisk status, åsikt eller kön får inte förekomma.
 • Verksamheten ska inte främja våld, rasism eller bruk av alkohol och droger.
 • Kyrkliga föreningar bör i första hand söka bidrag hos kyrkan som har egen beskattningsrätt.

Berättigade till bidrag

För att vara berättigad till bidrag ska till ansökan bifogas följande:

 • verksamhetsplan
 • resultat- och balansräkning
 • verksamhets- och revisionsberättelse för senaste verksamhetsår
 • årsmötesprotokoll med förteckning över aktuell styrelse, revisorer och uppgift om medlemsavgift
 • uppdatering av föreningsuppgifter då förändring skett under året

Bidraget är ett stöd för den löpande verksamheten. Om bidrag har sökts på annat håll ska detta framgå av ansökan.

Bidrag till hyra av lokal utgår endast om kommunstyrelsen finner att skäl för detta finns. Föreningens/organisationens ekonomiska ställning påverkar kommunstyrelsens årliga bedömning om behovet av bidrag. Prövning sker varje år på grundval av de uppgifter som har lämnats i ansökan. Oriktiga uppgifter i ansökan kan medföra att kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag.

Avvikelse från riktlinjen

Om särskilda skäl finns, kan kommunstyrelsen göra avvikelser från dessa riktlinjer.

Ansökan, utbetalning och uppföljning

Ansökan om bidrag görs på särskild blankett som ska vara insänd senast den 16 oktober. Bidraget betalas ut under första kvartalet kommande verksamhetsår.

Bidraget utgör stöd till mottagarens verksamhet och ska användas till det ändamål som angivits i ansökan. Redovisning av hur bidraget har använts sker genom upprättad verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Av verksamhetsberättelsen ska framgå vad som gjorts i förhållande till tidigare insänd verksamhetsplan. Redovisning ska ske även om fortsatt bidrag inte kommer att sökas.

Om verksamheten förändras så att mål, som angetts i ansökan, inte längre kan uppnås ska detta omgående meddelas till Grums kommun. Möjligheten att erhålla bidrag kommande år kan då komma att påverkas.

Uppdaterad: 2022-11-29