Stärkta bibliotek

På regeringens uppdrag genomför Kulturrådet en treårig satsning för att stärka folkbiblioteken i Sverige.  Syftet är att nå ut till fler och att stärka bibliotekens synlighet som demokratisk mötesplats för alla.

När Grums bibliotek beviljades bidrag från satsningen var syftet att utveckla existerande, samt inleda nya samarbeten runt om i kommunen.
De huvudsakliga målgrupperna var initialt Familjecentralen, förskolor, äldreboenden och HVB-hem.

Om projektet

Helene Tivemark, 50 år och boende i Segmon, är projektansvarig och har därmed fått i uppdrag att driva och leda bibliotekets uppsökande verksamhet i kommunen. Initiativen förankras hos bibliotekarierna som sedan gradvis integrerar nya samarbeten och aktiviteter i den dagliga verksamheten.

Under år 1 (2019) inleddes vad som nu visat sig bli varaktiga samarbeten med bland annat Familjecntralen, flera äldreboenden och förskolor.
En kulturgrupp skapdes med en representant från varje förskola. Gruppen verkar för att skapa en jämlik tillgång till kultur för alla kommunens förskolebarn.
Lilla Biblioteket har utökats och finns nu på flera platser i kommunen och syftet är att underlätta för de som inte har tid eller möjlighet att ta sig till biblioteket.
Ett samarbete med färdtjänst påbörjades för att förenkla för personer med behov av hjälp att ta sig till biblioteket.

Under år 2 (2020) fördjupades samtliga samarbeten som startat år 1 och huvudfokus år 2 var läsfrämjande.
Vi startade ett högläsningsprojekt för att skapa läsande förebilder. Ett samarbete med en åttondeklass, en femteklass och Västanå teater inleddes. Det bedrevs workshops i högläsning för åttorna och förskolepedagoger. Initiativet stöttas nu av "Värmland läser", ett projekt som drivs av Region Värmland.
Biblioteket arrangerade också aktiviteter för förskolebarn och förlade dem på ett äldreboende så att kontakter mellan generationer och verksamheter skapades.

Under år 3 (2021) satsar vi på att skapa gemensamma verktyg för biblioteket och våra samarbetspartners genom en biblioterapiutbildning.
våra läsfrämjande initiativ fortsätter och förberdelser att kunna lyfta biblioteket som en demokratisk mötesplats inför valet 2021 inleds.

 

Uppdaterad: 2021-01-22

Kontakt

Är du eller din förening intresserade av att veta mer om hur vi kan utveckla ett samarbete?
Kontakt:

Helene Tivemark
Projektledare
072-085 20 64
helene.tivemark@grums.se

Navigera vidare