Avlösning i hemmet

Biståndsprövad avlösning innebär att man ansöker om avlösning hos kommunen. En biståndshandläggare utreder vilket hjälpbehov den du vårdar har och vilken avlösning du som anhörig har behov av.

Hemtjänsten på besök

Foto: Linn Malmén

Avlösning i hemmet/ anhörigstöd

Handläggaren beslutar sedan om du är berättigad till avlösning. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL). Du som ansöker måste leva i samma hushåll som din närstående. Avlösningens omfattning beror på vilket behov av avlösning du som vårdar har.

Avlösningen innebär att personal från hemtjänsten kommer hem till dig som vårdar en anhörig eller närstående och avlöser dig i omvårdnadsarbetet under en avtalad tid.

En avgift, beroende på avlösningens omfattning, utgår enligt hemtjänstens taxa. Du ansöker om avlösning hos kommunens biståndshandläggare.

Så gör du för att ansöka

För att ansöka om avlösning i hemmet, vänder du dig till en biståndshandläggare. Handläggarens uppgift är att lyssna på vad du vill ha för hjälp, utreda behov och pröva om du kan få det du ansöker om.

Uppdaterad: 2023-04-27