Barnhälsa i förskolan

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Om det framkommer att ett barn behöver särskilt stöd, ska förskolan se till att ge barnet det stödet.

Kvinna och barn på förskola

Foto: Linn Malmén

Kontakta barnhälsoteamet

Rektor för förskolan har det övergripande ansvaret för verksamheten och har till sin hjälp ett barnhälsoteam och en specialpedagog.

Kontaktuppgifter inom förskolan

Vårt lokala barnhälsoteam

I förskolan finns ett barnhälsoteam som leds av rektor. I teamet ingår också specialpedagog, personal från förskolan och BVC-sjuksköterska. Inom barnhälsoteamet samverkar förskola och BVC med förebyggande insatser i förskolan och för barn och vårdnadshavaren. Genom samverkan kan personal rådgöra med varandra. Teamet kan vara en plattform för kunskapsutveckling.

Barnhälsoteamet kan också samverka kring enskilda barn. Om du som vårdnadshavare är orolig för hur ditt barn mår och utvecklas, kan du kontakta din BVC-sjuksköterska eller personal inom förskolan. De kan hjälpa till att få kontakt med barnhälsoteamet. Vid behov, kan även andra personer som anses viktiga för barnet medverka. När man samarbetar kring ett enskilt barn, sker det alltid tillsammans med vårdnadshavare och endast med ett uttryckt samtycke.

Specialpedagog i förskolan

Specialpedagogen har en viktig roll i förskolans kvalitetsarbete och är ett viktigt stöd i planeringen av och i arbetet med de barn som av olika skäl har eller riskerar att få svårigheter.

Specialpedagogen kan arbeta med kvalificerade pedagogiska uppgifter som kartläggningar/utredningar, handledning och observationer samt vara ett stöd i utvecklingen av arbetssätt och metoder.

Specialpedagogen i förskolan arbetar med råd, stöd och handledning kring enskilda barn och grupper och ingår i förskolans lokala barnhälsoteam. Han/hon har tillsammans med rektor och övrig personal, en central roll i enhetens hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Uppdaterad: 2023-08-02