Vanliga frågor om vinterväghållning

Här försöker vi svara på några av de vanligaste frågorna som område gata får till sig under vinterhalvåret.

När plogas min gata?

Plogbilen kommer efter snöfall, men exakt tidpunkt är det svårt att svara på. Vi börjar ploga bort snön när det har snöat sju centimeter och snöfallet fortsätter. Målet är att de större vägarna ska ha röjts innan morgontrafiken och därför röjer vi först prioriterade gator (busslinjer) samt gång- och cykelvägar. Grums kommun har förutom egna plogbilar även ett antal entreprenörer som hjälper oss vintertid. Beroende på vädret tar det upp till 24 timmar efter avslutat snöfall innan insatsen är avslutad.

Varför plogas min gata så sent?

I första hand plogar vi prioriterade gator, gång- och cykelvägar. Därefter övriga gator så skyndsamt vi kan.

Varför ligger det plogvallar vid min uppfart?

Tyvärr läggs det ibland upp vallar vid infarten till tomten och det beror på att plogbilen inte har någon annanstans att lägga snön. Vi försöker i möjligaste mån undvika att snö plogas upp på enskilda fastigheter eller uppfarter. Vår personal som utför snöröjning måste prioritera trafikanter, trafiksäkerheten och framkomlighet.

Vi är angelägna om att få bort så mycket snö som möjligt från gator och gångvägar så fort det är möjligt. Uppkastad snö och snövallar som kan uppstå efter att plogbilen gått förbi, är det fastighetsägarens ansvar att ta bort.

Att röja undan snön framför infarten är fastighetsägarens ansvar, även om snövallen har uppstått när vägen har snöröjts.

Varför plogar ni inte när det snöar?

Varje snöröjningstillfälle är mycket resurskrävande. Det är ett mer rationellt arbetssätt att inte ploga upprepade gånger. Ibland plogar vi under pågående snöfall om det väntas bli långvarigt.

Det är halt på trottoaren eller cykelvägen. Vem ansvarar för att sanda?

Kommunen ansvarar övergripande för snöröjning och halkbekämpning i våra tätorter.

Varför plogar ni när det bara är några få centimeter med snö?

Ibland gör vi insatser i förebyggande syfte om det riskerar att frysa på. Annars blir det isvallar som skapar stora svårigheter för framkomlighet och säkerhet.

Varför snöröjer ni på natten?

På natten är det mindre trafik ute på vägarna, så det underlättar för oss och våra entreprenörer, som helst vill få undan snön innan invånarna på morgonen ska ge sig ut på gator samt gång- och cykelvägar.

Varför lägger ni snön på gator och parkeringar?

Vissa ytor måste ibland användas för lagring av snön. Vi försöker undvika att forsla bort snöhögar om det inte är nödvändigt för trafiksäkerheten eller på annat sätt riskerar trygghet och säkerhet.

Varför ligger det snö på många trottoarer?

Vissa trottoarer och gångvägar används som snöupplag under vintern eftersom det är svårt att forsla bort all snö. Så långt det är möjligt hålls den ena trottoaren öppen längs de prioriterade gatorna.

När sandar ni gator och gång- och cykelvägar?

Sandning sker när det blir halka eller när det finns risk för halka. Sandning och saltning sker ibland i förebyggande syfte på prioriterade gator och gång- och cykelvägar.

Övriga gator samt gång- och cykelvägar sandas när halka uppstår.

När tar ni bort ojämnheter på gator och gång- och cykelvägar?

Under vintersäsongen kan vi skrapa bort is på prioriterade huvudgator, bussgator och prioriterade gång- och cykelvägar.

Vem beslutar när det ska plogas?

Under dagtid är det vår arbetsledare för område gata som gör en bedömning när snöröjning ska påbörjas och i vilken omfattning.

På kvällen eller under natten är det tjänsteman i beredskap som tar beslut om insatserna. Ansvariga kontrollerar snödjup och halka på olika ställen i kommunen. Arbetsinsatsen baseras på en bedömning av temperatur, vind, snömängd samt väderleksprognoser om väntade snömängder.

Vilka gator ansvarar kommunen för?

Kommunen ansvarar för gator och lokala vägar i våra tätorter. Trafikverket ansvarar för stora vägar som går mellan våra samhällen till exempel Borgvik och Värmskog. Många vägar, främst på landsbygden, är privata eller ägs av vägföreningar.

Vad gör jag om skador uppstår?

Tyvärr kan det hända att ett staket eller en häck skadas vid snöröjning. Staket, murar och liknande mot gatan måste kunna hålla det tryck som uppkommer från en normal plogvall. Om en skada ändå uppstår kan du göra en felanmälan direkt på grums.se eller ladda hem vår app.

Vart ska jag vända mig för att anmäla problem med framkomligheten?

Skulle något inträffa kan du göra en felanmälan till kommunen direkt på vår webbplats:
Felanmälan

Plogbilen har kört sönder min brevlåda. Vad ska jag göra?

Det händer ibland att våra fordon och maskiner orsakar skador på staket, häckar och postlådor vid snöröjning. Om det inträffar kan du enkelt anmäla det direkt på vår webbplats:
Felanmälan

Tänk på att plogningen ska kunna ske på gatans hela bredd och att området mellan gatan och din tomtgräns är avsedd för snöupplag för kommunens snöröjningsfordon. Kommunen kan tyvärr inte ersätta föremål som du har placerat utanför din tomtgräns

Vilka skyldigheter har jag som fastighetsägare?

Du som fastighetsägare ansvarar själv för att snö på din tomt och garageinfart omhändertas. Snövallen som uppstår efter plogbilen får du själv ta bort.

Får jag lägga snö från tomten på vägen?

Nej, det får du inte. Fastighetsägaren är skyldig att ta hand om snön på sin tomt eller bekosta bortforslingen av den.

Det är även viktigt att se till att istappar eller snö inte faller ner på gångtrafikanter.

Om du för ut snö på gatan kan det medföra en trafikfara och dessutom kan snön som skottas ut på gatan föras in på grannens infart när plogbilen kommer.

Vems ansvar är det att skotta framför postlådan?

Det är fastighetsägarens ansvar att röja snön framför postlådan.

Uppdaterad: 2022-02-14