Tätortsnära skog och träd

Område gata ansvarar för att ta ner träd som är i dåligt skick och som riskerar att falla. Du får inte själv fälla träd och skog som växer på kommunens mark. Misstänker du att ett träd kan utgöra en fara för liv eller egendom så kan du höra av dig till oss.

När fäller vi träd?

Om ett enskilt träd på kommunens mark är i så dåligt skick att det riskerar att falla eller fälla grenar som kan utgöra en risk för liv och egendom så kommer vi och bedömer trädet. Om du vill anmäla ett träd så är du välkommen att höra av dig till kontaktcenter 0555-420 00.

Vi fäller bara friska träd i undantagsfall. Vi fäller inte träd för att de skuggar en tomt, skymmer paraboler eller utsikt, tappar löv och barr på en tomt eller sprider pollen. Vi tar inte heller ner friska träd som riskerar att falla vid till exempel en höststorm.

Trädfällning och röjning i tätortsskogen sker varje år utifrån vår plan där prioriteringar görs utifrån var behoven är som störst. Fällning och röjning utförs framför allt på vinterhalvåret.

Efter trädfällning och slyröjning blir det ofta kvar vassa stubbar och uppsickande pinnar, man bör därför vara uppmärksam om man går där med hund eller små barn.

Om du själv fäller ett träd eller röjer på kommunens mark, eller anlitar någon för att göra det, så räknas det som egenmäktigt förfarande och kan polisanmälas.

Träd som skuggar solceller/solpaneler

Ta kontakt med kommunen eller annan intilliggande markägare, innan ni beställer en solcellsanläggning. Om det finns träd på kommunal mark som eventuellt kommer att skugga solcellsanläggningen, kan vi komma och se vilka träd vi har på platsen och vilken påverkan de gör.

  • Vi tar inte bort friska träd för att dom skuggar eller kommer att skugga solceller/solpaneler.
  • Vi kan medge fällning av enstaka träd som skuggar anläggningen men då får den enskilde fastighetsägaren bekosta fällningen.
  • Vi kommer inte förhindra träd och skog att växa upp, och det kan därför bli skugga på anläggningen i framtiden.

Virke, ved och ris är kommunens egendom

Vi får ibland in önskemål om att ta ved, virke eller ris från vår mark. Efter att vi röjt eller fällt träd så samlar vi i viss mån upp virke och ris och säljer vidare. I många fall lämnar vi också kvar riset på grund av den biologiska nyttan. Det är därför inte tillåtet för privatpersoner att ta ved eller virke från kommunens mark, varken från fällda träd eller träd som fallit själv.

Trädgårdsavfall

Ditt eget trädgårdsavfall, ris eller upplag ska tas om hand inom din egen tomt, alternativt ska du frakta det till återvinningscentral. Kompost och ris klassas som avfall. Lämnar du avfall på annan mark än din egen, gör du dig skyldig till nedskräpning.

Uppdaterad: 2022-11-10