Utanför sammanhållen bebyggelse

Om ditt hus ligger enskilt utanför sammanhållen bebyggelse, kan du i vissa fall få utföra åtgärder utan bygglov.

Med sammanhållen bebyggelse menas bebyggelse på minst tre tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller samfälld mark av olika slag. Det kan också vara andra luckor i bebyggelsen av någon tomtbredds storlek.
 
I PBL framgår att för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank utanför ett område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs det inte bygglov för att göra en liten tillbyggnad eller uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter. Särskilda bestämmelser gäller för områden med områdesbestämmelser.
 
Kommunstyrelsen har beslutat att det tillsvidare, som vägledning, inte krävs bygglov för att utanför sammanhållen bebyggelse:

1. göra en tillbyggnad på fritidshuset som dock inte är större än befintligt hus, om inte fritidshuset yta efter tillbyggnaden är större än 70 kvadratmeter byggnadsarea, så kallad "liten tillbyggnad"

2. göra en "liten tillbyggnad" på permanentbostadshuset, dock inte större än 50 procent av det befintliga husets byggnadsarea.

3. göra en "liten tillbyggnad" på förråd eller garage dock inte större än
 det befintliga husets byggnadsarea och upp till 40 kvadratmeter total byggnadsarea

4. uppföra gäststuga eller ett förråd/garage om max. 40 kvadratmeter byggnadsarea i omedelbar närhet av bostadshuset,

Ytterst ankommer det på den enskilde (byggherren) att själv bedöma om sammanhållen bebyggelse föreligger inom det område där han vill göra t ex en liten tillbyggnad. Hänsyn bör tas till såväl intressen från grannar som allmänna intressen. En liten tillbyggnad ska ha karaktär av komplement till den befintliga bebyggelsen på fastigheten och får inte vara så betydande att den kommer att dominera över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten.
 
Om du är osäker på om din fastighet är berörd eller om åtgärden kan betraktas som "liten tillbyggnad" kommunen.

Lagtexten i Plan- och bygglagen 9 kap. 6 §

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank utanför ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att:

1. göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, eller
2. uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i 1. eller 2. får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första och andra stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 3 har bestämt att åtgärden kräver bygglov. Det gäller också ifall åtgärden vidtas inom en sammanhållen bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen. 

Uppdaterad: 2022-10-04