LOU & regler

Här beskrivs, i korta drag, några av de riktlinjer och delar av LOU (Lagen om offentlig upphandling) som har stor betydelse i samband med upphandlingar.

Konkurrensverket

Kommunen är skyldig att tillämpa Lag om offentlig upphandling (LOU) vid inköp av varor och tjänster samt byggentreprenader. Till höger finns en länk till aktuell lag i fulltext och länk till Konkurrensverket som är kommunernas tillsynsmyndighet vid offentlig upphandling. Med det menas att det är Konkurrensverket som kontrollerar att offentliga myndigheter följer de lagar och regler som finns vid upphandlingar. Mer information om deras uppdrag finns på:

Konkurrensverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dessutom finns en länk till Upphandlingsmyndigheten. På upphandlingsmyndighetens hemsida kan man som företag och anbudsgivare hitta information och stöddokument.

Principer för all offentlig upphandling

De grundläggande principerna för offentlig upphandling gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. för all offenltig upphandling gäller frem grundläggande principer

  • Principen om icke-diskriminering innebär att man inte får distriminera leverantörer främst på grund av nationalitet eller diskriminera företag som inte är lokala.
  • Principen om likabehandling som innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Alla måste t.ex. få samma information vid samma tillfälle.
  • Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som utördats av en medlemsstats behöriga myndighet också ska gälla i övriga EU/EES-länder.
  • Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen behöver ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
  • principen om transparens medför främst skyldighet för den upphandlande myndigheten att skapa öppenhet, anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar.

I första hand styrs upphandlingar enligt reglerna i:

  • Lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145)
  • Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) (2016:1146)
  • Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) (2016:1147)

Utöver ovanstående lagar styrs upphandlingar även av kommunens interna riktlinjer för direktupphandlingar.

Annonseringskyldigheter

Eftersom det är fri rörlighet av varor och tjänster inom EU ska upphandlingar av stort ekonomiskt värde annonseras och konkurrensutsättas i Europa, så att även leverantörer i andra länder kan vara med och lämna anbud.

För närvarande (2020) är detta värde 221 000 euro eller 2 197 545 sek för varor och tjänster och för byggentreprenader 5 548 000 euro eller 52 620 561  sek. Upphandlingar mellan 586 907 sek  och 2 096 0971 sek behöver endast annonseras i en nationell databas. Grums kommun använder sig av e-avrop för denna tjänst.

Observera dock att det för LUF (Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUK (Lagen om upphandling av koncessioner) samt vissa upphandlingar gällande sociala tjänster och hälsotjänster gäller andra gränsvärden. Du hittar mer information på:

Upphandlingsmyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2022-08-02