Anläggning

I fråga om andra anläggningar än byggnader, krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra.

Detta gäller för:

 1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

 2. upplag och materialgårdar

 3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

 4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

 5. radio- eller telemaster eller torn

 6. vindkraftverk som
     a) är högre än 20 meter över markytan,
     b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än  kraftverkets höjd över marken
     c) monteras fast på en byggnad, eller
     d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

 7. murar och plank

 8. parkeringsplatser utomhus

 9. begravningsplatser och

 10. transformatorstationer. 

Trots ovanstående, krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 1. en anläggning som avses i punkt 4 eller 5, om det är fråga om en liten anläggning som är avsedd endast för en viss fastighets behov

 2. ett vindkraftverk som avses i  punkt 6, om verket omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken, eller

 3. en parkeringsplats som avses i punkt 8, om det på fastigheten finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov. I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. 
Uppdaterad: 2021-10-05