Frånvaro och ledighet – grundskola och fritidshem

All frånvaro är viktig att ta på allvar, då eleven missar undervisningstid. Skolan främjar barn och ungas sociala utveckling. Frånvaro och skolk ökar risken för ett utanförskap i skolan och senare i livet.

Frånvaro vid sjukdom

Om ditt barn blir sjukt ska du anmäla frånvaron till skolan före klockan 08.00. Under lov- och studiedagar anmäler du frånvaro direkt till fritidshemmets avdelning.

Anmäl frånvaro via SchoolSoft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om ledighet senast tre veckor i förväg och det är sedan skolans rektor eller elevens mentor som fattar ett beslut. Vi beviljar inte ledighet under nationella prov. Ansökan görs i SchoolSoft.

Anmäl frånvaro till grundskola och fritidshem via SchoolSoft

Som vårdnadshavare behöver du registrera ditt barns schema för fritidshem i SchoolSoft kan du också:

  • göra tillfälliga schemaändringar
  • skicka meddelande till personalen

Ogiltig frånvaro och uppföljning

Du kan kontrollera och följa upp ditt barns närvaro i undervisningen. Om ditt barn inte kommer till skolan och du inte har anmält frånvaro har skolan en skyldighet att informera dig samma dag. Frånvaron registreras då som ogiltig eftersom den inte blivit anmäld. För hög ogiltig frånvaro kan leda till att ditt barn riskerar att inte nå skolans kunskapskrav.

Åtgärdstrappa för skolans och hemmets arbete med närvaro och frånvaro

Information till vårdnadshavare

Vid varje nytt läsår kommer du som vårdnadshavare att få information om hur vi jobbar för att främja närvaro, hur vi hanterar frånvaro och hur du gör för att sjukanmäla ditt barn, lämna in ansökan om ledighet och vad som är viktigt att tänka på.

Du kommer även att erbjudas en introduktion till Skola24 (den app vi använder för närvaro- och frånvarohantering).

Mentor mejlar ut informationen till alla vårdnadshavare, även de som inte närvarar på vårdnadshavarmötet.

Frånvaro från skolan

Vi identifierar och för statistik på all frånvaro, oavsett om den är anmäld eller oanmäld, sen ankomst eller om eleven insjuknar under dagen.

  • Vid oanmäld frånvaro informerar mentor vårdnadshavaren samma dag om att eleven inte har kommit till skolan.
  • Vid anmäld frånvaro kontaktas vårdnadshavare dag tre.
  • Mentorn samtalar med eleven och vårdnadshavaren för att uppmärksamma frånvaron och för att kunna ta reda på mer om elevens situation och motivera till närvaro.

Frånvaro över 15%

Om en elev har 15% frånvaro av garanterad undervisningstid eller oroande ströfrånvaro kommer mentor att kalla elev och vårdnadshavare till ett möte i skolan.

Mötet syftar till att ta reda på mer om elevens situation och tillsammans ta fram en plan för fortsatt närvaro samt bokar tid för uppföljning.

Fortsatt frånvaro

Om frånvaron fortfarande är över 15% nästkommande månad eller kommer vårdnadshavare och elev bjudas in till ett nytt möte tillsammans med mentorn och elevhälsan.

På mötet presenteras en analys av elevens frånvaro, skolans rutin om frånvaron kvarstår. Mentor kommer att ha telefonkontakt med elev och vårdnadshavare minst en gång varje vecka.

Vid upprepad eller långvarig frånvaro

Vid långvarig frånvaro kommer skolan starta en utredning. Rektor fattar beslut om elevkonferens eller om andra åtgärder och informerar dig som vårdnadshavare.

Vid elevkonferens presenteras resultat av utredningen, anledning till oro, information om det stöd som finns att få samt planerade åtgärder. Tid för uppföljning bestäms.

Uppföljning och skolpliktsanmälan

Vid en uppföljning utvärderar elevhälsan insatserna. Om dessa inte gett önskat resultat initieras samverkan med socialtjänst.

Orosanmälan görs när oro för elevens hälsa och utveckling finns.

Skolan fortsätter med åtgärder och insatser för att få eleven att närvara i skolan. Om eleven fortfarande är frånvarande i betydande omfattning gör skolchef en skolpliktsanmälan till nämnden.

Som yttersta åtgärd kan nämnden förelägga om vite enligt kap. 7 § 23 skollagen (2010:800).

Uppdaterad: 2024-06-13

Se även

För att använda Skola24 behöver du ha ett användarkonto:

Skola24 - grundskolan