Frånvaro

I Grums kommun har vi en gemensam rutin för hur frånvaro ska hanteras och hur vi jobbar för att främja närvaro. Den följer barn och elever från förskolan upp till årskurs nio.

Gemensam rutin för frånvarohantering

Grums kommun har en gemensam rutin för hur frånvaro ska hanteras. Den följer barn och elever från förskolan ända upp till årskurs nio. Även om inte skolplikten gäller i förskolan så ser vi att en hög närvaro i förskoleåldern ofta följer med upp i skolåldern, vilket blir positivt för det framtida lärandet.

Frånvaro och ledighet - grundskola och fritidshem

Frånvaro och ledighet - förskola

Alla elever och barn är viktiga för oss

I Grums kommun är alla elever saknade när de inte deltar i undervisningen. Skola och undervisning är en rättighet för varje elev.

Att genomföra sina studier i ungdomsåren samt slutföra en gymnasieutbildning som efterfrågas av arbetsmarknaden är en viktig del för att inte riskera långtidsarbetslöshet. En rutin är viktig för att tidigt kunna uppmärksamma och åtgärda skolfrånvaro. Skolfrånvaro hanteras på samma sätt genom hela skolgången.

I skolan arbetar vi för att skapa framtidstro hos eleverna. Vi vill vara positiva förbilder och vi jobbar för att det ska vara en självklarhet hos alla familjer att värdera utbildning högt. Vår gemensamma rutin handlar om att vi alla tillsammas ska se till att ett barn kommer till skolan.

Vårt arbete genomsyras av Barnkonventionens grundläggande principer:

  • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet.

Stöd till dig som vårdnadshavare eller elev

Vid varje terminstart informerar skolan vårdnadshavare om hur vi jobbar för en ökad närvaro i skolan. Om du märker att ditt barn är stressat eller visar oro inför skolan (till exempel efter lov och helger) kontakta skolans personal.

Om du är elev och känner oro inför skoldagen och har svårt att komma iväg till skolan, berätta för dina föräldrar eller en vuxen på skolan.

Uppdaterad: 2023-08-31