Förskolan Svalan

Ålder 1-4 år. Förskolan Svalan är centralt belägen i Grums tätort med närhet till skog och bibliotek. Förskolan består av fyra avdelningar: Bambi, Bamse, Skalman och Pluto.

Kontakta oss

Telefon

Bamse
0555-421 05, 070-508 38 10

Skalman
0555-42106, 070-508 39 91

Bambi
0555-421 77, 070-508 38 54

Pluto
0555-421 78, 070-508 41 48

Besöksadress

Gamla vägen 116, 664 34 Grums

Vår utbildning

Vi pedagoger vill tilsammans med barnen skapa en trivsam, trygg, lärorik och lekfull miljö där barnens självkänsla stärks. Vår pedagogiska verksamhet bygger på att ta tillvara och synliggöra barnens intressen och initiativ. Vi är med och stöttar barnen så att de utvecklar sin förmåga att leka och lära med demokratiska värderingar och medbestämmande som viktiga delar.

Förskolans utbildning bygger på olika styrdokument och dessa arbetar vi utifrån. FN:s barnkonvention handlar om vilka rättigheter barn har och förskolan ska bidra till att barn får sina rättigheter tillgodosedda. Skollagen (2010:800) anger vilka uppgifter förskoleverksamheten har och i läroplanen för förskolan (lpfö 18) beskrivs förskolans uppdrag och vilka mål vi ska stäva mot. Detta tydligör varje avdelning i sin egen utbildningsplan, där vi beskriver vilka arbetsområden vi har och vilka mål vi satt i fokus. Utbildningsplanen är ett levande dokument som utvärderas i slutet av varje läsår.

För oss är det viktigt att kontinuerligt utveckla vår verksamhet och därför arbetar vi aktivt med pedagogisk dokumentation, som handlar om att synnliggöra varje barns lärande. På så sätt får vi förståelse för deras tankar och funderingar och kan då vägleda dem vidare i deras fortsatta utveckling. Vi erbjuder en god pedagogisk miljö där omsorg, trygghet, lärande och fostran bildar en helhet.

Uppdaterad: 2024-03-27