Översiktsplan

En översiktsplan är en fysisk plan som ska vara vägledande vid kommunens framtida beslut om hur mark, vatten och bebyggelse ska utnyttjas, vad som är värdefullt att bevara och var förändringar kan komma att ske.

Män som på barnvagnspromenad på gata i Grums

Foto: Øyvind Lund

Ny översiktsplan för Grums kommun

Inför arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, har vi under hösten 2020 genomfört en medborgardialog. Det publicerades även ett formulär där man enkelt kunde se kartor och vara med och påverka den framtida planen.

Planen behandlar huvudsakligen de områden där kommunen planerar förändringar. Den gäller till exempel utvecklingsområden och kommunikationsstråk samt de områden som kommunen anser viktiga att bevara, framförallt ur naturvårds- och kulturmiljösynpunkt.

Vi jobbar vidare med planen.

Grums kommuns nuvarande ÖP 2010

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2010. Planhandlingarna består av textdel och kartor som visar föreslagen användning avseende boende, näringsliv och kommunikationer samt rekreation och turism. Dessutom är inkomna synpunkter samlade i en samrådsredogörelse.

Här kan du ladda hem översiktsplanens olika delar. Hela planen finns att tillgå hos planfunktionen. Där finns också andra dokument som rör planer, till exempel samrådsredogörelse/utlåtande, länsstyrelsens granskningsyttrande och digitalt underlagsmaterial.


Uppdaterad: 2023-12-05

Kontakt

Elinor Palm
Planarkitekt
0555-421 38
elinor.palm@grums.se

Maria Röhr
Tillväxtchef
0555-420 54
maria.rohr@grums.se