Grumsinitiativ 2020

Här finns samtliga initiativ för 2020 redovisade. Du kan enkelt se vilka olika beslut som har tagits gällande initiativen. Totalt lämnades 39 initiativ in, varav sex initiativ skickades vidare för utredning.

1. Lekpark med upplysta träd på Orrby
2. Återanvändning från och försäljning av begagnade möbler m.m. som slängs på avfallsstation
3. Parkeringssituationen på Parkgatan
4. Uppföljning av kommunens givna riktlinjer till allmänheten
5. Övergångsställe vid busshållplatsen Karlberg, nedanför ridhuset
6. Träd-/buskplantering som förlänger jordvallarna vid Karlbergsgärdet
7. Ny starttid för Grums kommuns högstadieelever
8. Utreda för äldreboende/trygghetsboende på Hotellgatan 22
9. Trafiksituationen E18/45 genom Slottsbron
10. Låt pensionärer och personer med miljötänk köpa överbliven mat från skolbespisningar istället för att slänga maten
11. Kommunens påverkan av butiksutbudet och butikspriser
12. Uppmärksamma de unga förmågorna i kommunen
13. Alkolås i samtliga kommunägda fordon
14. Byta ut eller förnya talskivor på biblioteket
15. Fler papperskorgar i kommunen
16. Anlägga gångstig/väg "runt" i Öbergshaget
17. Återinföra Café Träffpunkten
18. Utsiktsplats på berget Edsbonden vid Slottsbron
19. Grums kulturskola bör drivas av kommunen
20. Anlägga fruktlund i Sveaparken
21. Trafiksäkerhet Gamla vägen vid Jättestenskolan
22. Digital anslagstavla för aktuell information
23. Komplettering av gång-/cykelväg mellan Valnäs och Segmon
24. Se över kollektivtrafiken runt Grums centrum
25. Grums som skärgårdskommun 2023
26. Trafiksäkerheten på Edsholmgatan, Grums
27. Trafiksäkerheten i Värmskog
28. Farthinder eller hastighetskameror på Sveagatan i Grums
29. Renovering av badplatsen i Värmskog
30. Ett elljusspår i Värmskog
31. Trafik-/gångsäkerheten över sundet i Värmskog
32. Centralt placerad flaggstång
33. Knappsamlingen
34. Tipspromenadverksamhet
35. Förbättring av vägbelysningen på Sveagatan
36. Asfaltering av mindre vägsträcka i Slottsbron
37. Gratis fixarservice till äldre
38. Förslag på låda för återbruk av böcker på biblioteket
39. Förlänga huvudleden, del av Råbäcksgatan (mellan Björknäsgatan och Sveagatan)


1. Lekpark med upplysta träd på Orrby

 • Initiativ: Bygg en lekpark vid Ringvägen Orrby och sätt upp LED-belysning i tallarna som finns på plats.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom marken ägs av Grums Hyresbostäder AB. Initiativet har skickats till dem för kännedom.

2. Återanvändning från och försäljning av begagnade möbler m.m. som slängs på avfallsstation

 • Initiativ: Ordna en plats på avfallstationen i Grums kommun där det går att ställa saker som är för bra för att kasta. Arbetsmarknadsenheten kan sedan sälja sakerna till ett lågt pris, vilket innebär att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden kan få en bra sysselsättning.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom liknande initiativ utreddes förra året. Initiativen avslogs förra året eftersom utredningen visade att det innebär en hög kostnad att starta ett eget återbruk och att ett intresse från andra kommuner saknas. Behovet täcks dessutom av privata aktörer inom Grums kommun.

  För att starta ett eget återbruk krävs ytterligare en handledartjänst som delas mellan arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet. Kostnaden för att starta upp en verksamhet med en relativt liten försäljningsyta, skulle vara cirka 800 000 kronor per år. Utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar är kostanden för detta för hög även i år.

3. Parkeringssituationen på Parkgatan

 • Initiativ: Kolla upp de bilar som är parkerade längs Parkagtan. Husägare parkerar sina bilar på Parkgatan och det blir en skymd punkt för trafiken som kommer.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom förslaget var av enklare slag och mer utav en synpunkt. För att uppmärksamma problemet har  initiativet skickats till område gata för kännedom.

4. Uppföljning av kommunens givna riktlinjer till allmänheten

 • Initiativ: Att ha en tydlig linje som visar att kommunen bryr sig. Ordning och reda garanterar en större rättssäkerhet. Informera verksamheten vilka riktlinjer man ska arbeta efter.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom Grums kommun idag har ett stort antal policyer och riktlinjer. Det tas ständigt fram fler eller sker uppdateringar, då nya behov eller krav uppstår. Vidare har ett värdegrundsarbete påbörjats i kommunen. På grums.se kan man hitta reglementen, policyer och riktlinjer som att ta del av. De finns samlade i kommunens författningssamling.

5. Övergångsställe vid busshållplatsen Karlberg, nedanför ridhuset

 • Initiativ: Bygg ett övergångsställe till busshållsplatsen vid vägen till ridhuset. Det är svårt att komma över vägen och farligt för de som skyndar till bussen.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning då det redan pågår planering av projekt längs sträckan. Åtgärder som gjordes nu, skulle eventuellt behöva göras om eller tas bort längre fram.

  Trafikverket kommer att bygga om busshållplatsen vid Karlberg i höjd med ridskolan senare i år. Förutom att busshållsplatsen byggs om på båda sidor av vägen, kommer det i samband med detta att bli en avsmalning av vägen vid korsningen samt en säker hastighetsdämpande övergång på vägen för fotgängare.

6. Träd-/buskplantering som förlänger jordvallarna vid Karlbergsgärdet

 • Initiativ: Plantera träd/buskar som förlänger jordvallarna söderut vid Karlberg.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom det redan pågår planering av projekt längs sträckan. Åtgärder som gjordes nu, skulle eventuellt behöva göras om eller tas bort längre fram.

  Det pågår ett projekt gällande en gång- och cykelväg mellan Grums och Medskog. Det drivs i Trafikverkets regi och med kommunen som medfinansiär. Detta projekt rör sig framåt men är fortfarande i planeringsstadiet och en byggnation ligger några år bort. Först måste alla beslut fattas hos respektive parter (Grums, Karlstad och Trafikverket) för att själva projekteringen av gång- och cyckelvägen ska kunna sätta igång. Projektering av sträckan är första steget.

7. Ny starttid för Grums kommuns högstadieelever

 • Initiativ: Ändra så att högstadieeleverna börjar klockan 9:00 alla dagar för att förbättra deras sömn och deras studieresultat.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning då det skulle resultera i mycket sena skoldagar. Redan idag är det svårt att hinna med all den undervisningstid som krävs inom ramen för skoldagarna. Det finns därför ingen möjlighet korta ner skoldagar. Om eleverna skulle börja senare skulle de därför också behöva sluta senare. Då senare skoldagar inte ses önskvärt, skickades initiativet inte vidare.

8. Utreda för äldreboende/trygghetsboende på Hotellgatan 22

 • Initiativ: Gör om huset på Hotellgatan 22 till ett äldreboende eller trygghetsboende, om det är tomt. Efterfrågan på äldreboende kommer att öka framöver.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom Hotellgatan 22 inte kommer att vara ledigt. Lokalerna kommer att användas av Grums kommun för en verksamhet inom socialtjänsten.

9. Trafiksituationen E18/45 genom Slottsbron

 • Initiativ: Kommunen ska uppmärksamma Trafikverket på trafiksituationen vid E18/E45 genom Slottsbron och begära bullerdämpande åtgärder plus trafikkamera.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom kommunen kan uppmärksamma Trafikverket på problemen, men har sedan inte möjlighet att ensam göra mer i frågan då det är Trafikverkets väg. Kommunen har därför kontaktat Trafikverket och framfört det som beskrivs i initiativet.

10. Låt pensionärer och personer med miljötänk köpa överbliven mat från skolbespisningar istället för att slänga maten 

 • Initiativ: Inför möjligheten för pensionärer och personer med miljötänk att få köpa överbliven mat från skolbespisningar istället för att slänga maten.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning då viss möjlighet finns idag. De som får äta lunch i skolrestaurangerna är barn, elever och personal inom förskola och skola samt pensionärer i Grums kommun. Dessa grupper får också köpa överbliven mat som inte kan tas tillvara. Allmänheten får inte köpa lunch i skolrestaurangerna av konkurrensskäl.

11. Kommunens påverkan av butiksutbudet och butikspriser

 • Initiativ: Vi behöver en billigare mataffär i Grums som kan konkurrera med de som finns nu. Grönsaker och frukt är extremt dyrt i Grums. Släpp in andra matbutiker och erbjud dem att bygga mitt emot Nyängen.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom det inte är möjligt för kommunen att påverka. Grums kommun arbetar aktivt för att stödja näringslivet och skapa ett bra företagsklimat. Detta sker genom en nära dialog och olika aktiviteter som exempelvis frukostmöten, utbildningar för företagare och deltagandet i olika nätverk med mera.

  I Sverige regleras relationen mellan säljaren och köparen av utbud och efterfrågan. Marknaden ska på så vis sköta sig själv utan att staten eller kommunen har möjlighet att styra. Med anledning av detta har kommunen inte möjlighet att styra det affärsutbud som finns i kommunen, men är självklart positiv till ett brett utbud.

12. Uppmärksamma de unga förmågorna i kommunen

 • Initiativ:  Vi har så många unga förmågor i kommunen som kan uppmärksammas med till exempel vecko- eller månadsporträtt.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom det till viss del redan görs. Flera av de namn som nämns i initativet har uppmärksammats i andra sammanhang, som exempelvis i vår kommuntidning Vårt Grums. Det görs även kontinuerliga företagsbesök och läggs ut på kommunens Facebook-sida. Kommunen uppmärksammar och besöker även framgångsrika idrottsutövare.

13. Alkolås i samtliga kommunägda fordon

 • Initiativ: Montera alkolås i samtliga kommunägda/leasade fordon.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom ett arbete pågår med att se över andra metoder som kan ha större påverkan i arbetet för en drogfri arbetsplats. De metoder som undersöks kan ge en större påverkan, då alkolåsen endast upptäcker alkohol och inte andra medel.

14. Byta ut eller förnya talskivor på biblioteket

 • Initiativ: Biblioteket bör få möjlighet att byta ut eller förnya talskivor (cd).

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom förslaget ses som mer av en synpunkt än ett initiativ. Önskemålen som framförts skickas till område kultur och friditid. Biblioteket får då se över möjligheterna för införskaffande av nya talböcker

15. Fler papperskorgar i kommunen

 • Initiativ: Sätt ut fler soptunnor då det bara finns på några få ställen runt om i Grums.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning då det inte fanns information om vem som skickat in förslaget. Det innebär att formkraven inte är uppfyllda.

16. Anlägga gångstig/väg "runt" i Öbergshaget

 • Initiativ: Anlägg en enklare gångstig/väg som gör det möjligt att promenera "runt" i Öbergshaget. Gör gångstråk på tre sträckor, så att det blir en slinga i form av tre rundor som sitter ihop.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom det för tillfället inte finns några ambitioner att utveckla området. Gångfållan över järnvägen är nu stängd och kommer att tas bort helt framöver. Det innebär att området troligtvis kommer att nyttjas i mindre utsträckning. Det finns möjlighet att promenera på de stigar och vägar som finns i området och röjning av gräs sker av kommunen vid behov.

17. Återinföra Café Träffpunkten          

 • Initiativ: Återinföra Café Träffpunkten samt avsätta en budget för verksamheten, det vill säga personal och underhållning.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom det är svårt i det ekonomiska läget. Beredningen ställde sig bakom idén, men ansåg att det inte är möjligt med rådande läge. Den anhörigsamordnartjänst som höll i caféet togs bort i budgetarbetet 2019. Om nya förutsättningar gör det möjligt att starta upp verksamheten igen, ses det som mycket positivt.

18. Utsiktsplats på berget Edsbonden vid Slottsbron

 • Initiativ: Skapa en utsiktsplats på berget Edsbonden vid Slottsbron. Gör det genom att tillsammans med Länsstyrelsen avtala med markägare om avverkning av träd, markbereda för parkeringsplatser och justera gångvägen.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom den fornlämning som finns i området kan hindra skapandet av en utsiktsplats. Länsstyrelsen utreder också för närvarande fornvårdsarbetet kring fornlämningen samt längs leden.

19. Grums kulturskola bör drivas av kommunen

 • Initiativ: Grums kommun ska driva kulturskolan. Det borde åtminstone finnas någon (kommunalt anställd) som arbetar med anmälningar och registrering. Det borde finnas en plan för deltagarrekrytering.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom Grums kommun beslutade att avveckla musikskolan under slutet av 1990-talet. Föreningen Kulturskolan i Grums erhåller idag ett årligt drift- och verksamhetsbidrag för att kunna fortsätta driva kultur- och musikverksamhet. Det finns för tillfället inga planer på att kommunen ska driva kulturskola igen.

20. Anlägga fruktlund i Sveaparken

 • Initiativ: Anlägg en fruktlund i Sveaparken. Gör detta genom inköp av fruktträd, plantering, bevattning under första säsongen och näringstillförsel.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom det på grund av fornlämningsområdet i parken blir svårt att få plats med fruktlunden. För att undvika att negativt påverka fornlämningen skulle fruktlunden behöva vara så långt bort som möjligt. Det finns dock inte mycket yta över då det också finns en scen och lekpark i närheten.

21. Trafiksäkerhet Gamla vägen vid Jättestenskolan

 • Initiativ: Farthindret på Gamla Vägen vid Jättestensskolan har inte den funktion som det är ämnat för. Grums Kommun bör tar kontakt med Örebro kommun. Detta för att be om information om hur det platågupp som är byggt av vanlig 12-tums portsten vid Södermalmsplan i Örebro är uppbyggt. Den typen av farthinder får mycket god hastighetsreducering eftersom rampen är kort och skarp. Förslaget omfattar även att en bättre belysning monteras i anslutning till farthindret, tillika övergångsstället.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom det befintliga guppet är funktionellt. Att byta ut farthindret innebär en kostnad och i nuläget finns inte medel för detta.

  Kommunen kommer att söka statlig medfinansiering för trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom belysningsförbättring vid ett flertal övergångsställen i Grums tätort, bland annat för denna övergång. Om ansökan beviljas kommer åtgärden att genomföras under 2021.

22. Digital anslagstavla för aktuell information

 • Initiativ: Köp in en digital anslagstavla. På skärmen kan Grums kommun visa aktuell information. Föreningar, småföretagare, privatpersoner kan via dator/padda/mobil skicka sina anslag till exempelvis en webbportal. Där administreras och filtreras informationen innan den läggs ut.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom det behövs en stor mängd information för att det ska fungera bra. Det finns dessutom många andra sätt att kommunicera ut information.

  För att nå ut med relevant information till kommunens medborgare, finns bland annat GV-nytt, Facebook, Vårt Grums, den fysiska anslagstavlan samt infoskärmar. För tillfället är bedömningen att dessa informationskanaler fungerar bra och att en digital anslagstavla inte behövs.

23. Komplettering av gång-/cykelväg mellan Valnäs och Segmon

 • Initiativ: Bygga, eventuellt i samarbete med Trafikverket, en gång- och cykelväg vid sidan av E18 från Valnäsmotet i riktning mot Årjäng till infarten mot Stubbkärr.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom sträckan är längs Trafikverkets väg. Eftersom kommunen inte själv kan anlägga gång- och cykelvägen skickas önskemålet till Trafikverket för kännedom.

24. Se över kollektivtrafiken runt Grums centrum

 • Initiativ: Ansvara för att kollektivtrafik finns för att tillgodose behov av arbetspendling eller annat vardagsresande. Samarbeta med intilliggande kommuner. Det ger möjlighet för kommuninvånarna att resa till Gums centrum och eventuellt vidare med tåg eller buss.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning. Anledningen till beslutet är att kollektivtrafiken inom Region Värmland inte har planer på att utöka nya eller befintliga linjer inom Grums kommun i närtid. Däremot pågår ett utvecklingsprojekt för att se över möjligheten att kunna åka med befintlig skoltrafik på några utvalda linjer.

25. Grums som skärgårdskommun 2023

 • Initiativ: Grums kommun borde satsa mer på att bygga fler bostäder i närheten av vatten och/eller sälja mer mark. Förbered för att fler bostäder i närheten av vatten kan bli möjlig, då centralt.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare eftersom alternativ för nya bostäder i vattennära lägen har tagits fram och den stora kostnad som alternativen innebär gör att de inte är lägliga att genomföra för tillfället.

  Att möjliggöra för byggnation i lägen nära vatten, är något Grums kommun strävar efter. I bostadsförsörjningsprogrammet som Grums kommun har tagit fram, beskrivs långsiktiga visioner om hur bostäder kan byggas i vattennära lägen. Detta är även något som kommer att finnas med under översiktsplansarbetet.

26. Trafiksäkerheten på Edsholmgatan, Grums

 • Initiativ: Edsholmsgatan i Grums har många farliga skymda områden, är hårt trafikerat och bilar kör ofta i mycket hög hastighet. Gör en trottoar, ett farthinder, laga asfalten och mät trafikmängden.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom det finns svårigheter med att anlägga en gång- och cykelväg längs sträckan. Det finns också förorenad mark i området som gör att det kan bli svårt och kostsamt att gräva. För att minska hastigheten på Edsholmsgatan finns även farthinder längs vägen.

  Något som kan komma att minska trafiken längs sträckan, är att det finns med i Trafikverkets planering att stänga utfarten från Edsholmsgatan mot E18/E45.  Den exakta utformningen av övergången är inte bestämd. Planen är dock att den ska stängas för biltrafik och vara öppen för gång- och cykeltrafik, med en godkänd och säker övergång vid järnvägen. Lösningen utformas och byggs av Trafikverket som ännu inte har fastställt någon tidpunkt för åtgärden. Planen är dock att den genomförs på något års sikt.

27. Trafiksäkerheten i Värmskog

 • Initiativ: Hjälp till med att lägga en ansökan till Länsstyrelsen om en förbättrad trafiksäkerhet utanför Värmskogs skolområde, samt hjälp med finansiella medel för att anlägga en gång och cykelväg från Degerbyns början (vid 60 km/h skylten) och till brandstationen. I och med denna sträckning på gång- och cykelvägen så kopplas den ihop med andra mindre vägar som går upp till socknarna så som Högen, Gansbyn och Näs.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom vägen genom Värmskog ägs av Trafikverket. Eftersom kommunen inte själv kan genomföra önskade åtgärder skickas önskemålet till Trafikverket för kännedom. Det går även att själv ta kontakt med Trafikverket på trafikverket@trafikverket.se.

  Det är troligtvis mer effektfullt om boende ansöker om hastighetssänkning hos länsstyrelsen än om kommunen gör det. Förslag på hastighetssänkning kan lämnas via Länsstyrelsens hemsida.

28. Farthinder eller hastighetskameror på Sveagatan i Grums

 • Initiativ: Längs nedre delen av Sveagatan bygga farthinder, sätt upp fartkameror eller något som får bilförare längs denna gata att sakta ner till den giltiga hastigheten.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom farthinder kan försvåra för tung och bred trafik att ta sig fram samt att det finns hastighetstavlor som flyttas runt.

  Sveagatan är den väg där tung och bred trafik leds genom Grums tätort. Denna behöver hållas öppen för lastbilar och busstrafik och det är därför inte lämpligt att placera farthinder längs sträckan. Trafiksäkerhetskameror/hastighetskameror är det i dagsläget inte möjligt för kommuner att sätta upp.

29. Renovering av badplatsen i Värmskog

 • Initiativ: Renovera badplatsen i Värmskog genom att bland annat åtgärda omklädningsrummet som har hål i väggarna och spikar som sticker upp efter gamla bänkar. 
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom område kultur och fritid redan har planerat att se över omklädningsrummet. Badplatsen i Värmskog, Långeudde, är en kommunal badplats. Det innebär att det tas prover för att kontrollera om vattnet är tjänligt. Det sker dykningar vid badplatsen utifrån säkerhetsaspekter samt sophämtning och tömning av toalett. Flytbryggan som har funnits på badplatsen tillhör inte kommunen.

30. Ett elljusspår i Värmskog

 • Initiativ:  Anlägg ett elljusspår i Värmskog. Kontakta markägare, bidra med markberedning, stolpar och el. I dagsläget finns ett spår bakom förskolan som man kan arbeta vidare med.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom det inte är ekonomiskt möjligt för kommunen att genomföra i dessa tider. För att anlägga ett elljusspår måste kontakt tas med markägare och kommunen skulle eventuellt behöva ta in en konsult.

31. Trafik-/gångsäkerheten över sundet i Värmskog

 • Initiativ: Bygg en påhängsbro med torttoar/gång- och cyckelväg på den befintliga bron över sundet i Värmskog.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom vägen och bron ägs av Trafikverket. Eftersom kommunen inte själv kan genomföra önskade åtgärder skickas önskemålet till Trafikverket för kännedom.

32. Centralt placerad flaggstång

 • Initiativ: Montera upp en flaggstång centralt i Grums. Flaggan ska vara 30x50 fot.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom förslaget skulle gå emot rekommendationer gällande den svenska flaggan, innebära en större kostnad, samt att kommunen har andra sätt att arbeta med varumärket.

  På Riksarkivets webbplats står att flaggans storlek påverkas av höjden på flaggstången. En flaggas längd bör vara en fjärdedel av flaggstångens höjd. En 12 meter hög flaggstång bör ha en 3 meter lång flagga, 10 meter flaggstång en 2,5 meter lång flagga. Utifrån rekommendationerna är det inte korrekt att ha en svensk flagga och flaggstång enligt samma dimensioner som i initiativet.  För att anpassa det till de rekommendationer som finns, skulle flaggstången behöva vara extremt hög. Både flagga och flaggstång skulle behöva specialbeställas.
   

33. Knappsamlingen

 • Initiativ: Lyfta fram knappsamlingen som finns hos kommunen. Grums kan marknadsföra sig som kommunen som "knappar" in. Placera exempelvis två stora träknappar vid infarterna till Grums med texten "Grums, kommunen som knappar in".
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom det sedan tidigare pågår ett arbete med samlingen.
   

34. Tipspromenadverksamhet

 • Initiativ: Starta upp en tipspromenadverksamhet. Maila till samtliga föreningar i kommunen med förfrågan om det finns intresse att starta en grupp som organiserar verksamheten. Ordna ett uppstartsmöte. Därefter bör gruppen bli självgående.
 • Beslut: Initiativet skickades vidare för utredning. På sitt sammanträde den 22 september beslutade beredningen att initiativet ses om genomfört då kontakt har tagits med OK älgen och en kontakt förslagsställare och föreningen har etablerats.

35. Förbättring av vägbelysningen på Sveagatan

 • Initiativ: Sveagatans övergångsställen behöver bättre belysning. Som det är nu är det mycket svårt att upptäcka gående som korsar vägen i mörkret, särskilt när det regnar och/eller är fuktigt på vägen.
 • Beslut: Initiativet skickades vidare för utredning. På sitt sammanträde den 22 september beslutade beredningen att genomföra initiativet  genom att förbättra belysningen vid ett antal övergångsställen längs Sveagatan.

  Det beslutades att använda 75 000 kronor av investeringsmedel avsatta 2021 till förbättring/uppdatering av gatubelysning för att genomföra initiativet. Kommunen har ansökt om medfinansiering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder hos Trafikverket för förbättring av belysning vid övergångsställen längs Sveagatan. Medfinansiering har beviljats med 50 procent för åtgärder upp till en kostnad av 150 000 kronor.

36. Asfaltering av mindre vägsträcka i Slottsbron

 • Initiativ: Asfaltera vägen som ansluter till slottsbrons bandyplan, en sträcka på cirka 350 meter. Sträckan före och efter är redan idag asfalterad.
 • Beslut: Initiativet skickades vidare för utredning. Utredningen kom fram till att initiativet skulle innebära en total kostnad på cirka 220 000 kronor inklusive hastighetsdämpande hinder och övergångsställen.

  Initiativet skickades till budgetberedningen med förslaget att ett engångbelopp på 220 000 kronor skulle anslås till område gatas driftbudget 2021. I budgetarbetet avslogs yrkandet. Då det inte finns utrymme i budgeten för att genomföra åtgärderna kommer initiativet inte att genomföras.

37. Gratis fixarservice till äldre

 • Initiativ: Införa gratis fixarservice till de som är 75 år eller äldre.
 • Beslut: Initiativet skickades vidare för utredning. På sitt sammanträde den 22 september beslutade beredningen att skjuta fram initiativet till 2021. Det beslutades att skjuta på initiativet över årsskiftet på grund av en pågående omorganisering inom arbetsmarknadsenheten. Initiativet kommer att lyftas upp igen under 2021.

38. Förslag på låda för återbruk av böcker på biblioteket

 • Initiativ: Ställ ut en låda där medborgarna kan lämna in böcker de läst och ta en bok som någon annan läst.
 • Beslut: Initiativet skickades vidare för utredning. På sitt sammanträde den 22 september beslutade beredningen att genomföra initiativet genom att placera en hylla för återbruk av böcker på familjecentralen.

  Återbruk gör att föremål får möjlighet att användas i sin fulla utsträckning och hjälper därmed till med att ta tillvara på de resurser som finns. Förhoppning är också att det kan leda till ett ökat intresse för läsning. Familjecentralen är en tillgänglig plats med en del rörelse och där det finns personal som kan kolla till hyllan.

39. Förlänga huvudleden, del av Råbäcksgatan (mellan Björknäsgatan och Sveagatan)

 • Initiativ: Gör om halva bussgatan från Råbäcksgatan till huvudled. I dag börjar huvudleden på Björknäsgatan. Skylta om till huvudled med start från Råbäcksgatan/Sveagatans korsning.
 • Beslut: Initiativet skickades vidare för utredning. Utredningen visade att om sträckan görs om till huvudled behöver ett antal hastighetsdämpande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder göras för att skapa en säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Konsultkostnaderna för att ta fram åtgärdsförlag till hastighetsdämpande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder uppskattas till 70 000 kronor. Kostnader för de faktiska åtgärderna tillkommer sedan.

  Grumsinitiativet skickades vidare till budgetberedningen för finansiering. I budgetarbetet beslutades att avslå Grumsinitiativet med hänvisning till att kostnaderna för utredning och faktiska åtgärder bedöms överstiga nyttan av initiativet i dagsläget.

Uppdaterad: 2023-05-16