Hälsoskydd

Kommunen arbetar för att skydda din och andras hälsa. Vi kontrollerar inomhusmiljön i bostäder, lokaler och anläggningar. Dessutom kontrolleras vedeldning och hur tobakslagen efterlevs.

E-tjänst och blanketter

Du ska göra en anmälan till kommunen när du ska starta eller ändra en verksamhet. Blanketten hittar du här:

Näringsliv & arbete - Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsobjekt

Om det behövs kan kommunen förelägga om åtgärder eller förbjuda viss verksamhet. Förutom bostäder är lokaler för undervisning, bassängbad och lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling, tillsynsobjekt som särskilt lyfts fram i miljöbalken.  

Klagomål

Om du upplever problem i din bostad till exempel fukt, dålig ventilation eller buller ska du i först hand kontakta din fastighetsägare eller den som orsakar störningen. Om problemet fortfarande kvarstår ska du anmäla störningen till kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Anmälningsplikt

Om du planerar att starta solarium, tatuerar-, piercing-, fotvårds- eller akupunkturstudio, eller någon annan hygienverksamhet ska du först anmäla det till kommunen. En anmälan ska göras minst sex veckor innan verksam­heten startar.

Anmälningsplikten gäller för verksamheter där det finns risk för blodsmitta, genom att man använder skärande eller stickande verktyg. Det gäller exempelvis tatuering, piercing, fotvård, kosmetisk tatuering (microblading och microneedling) och akupunktur. Även kosmetiska solarier som allmänhet har tillgång till ska anmälas. Meddela kommunen om du ändrar eller lägger ner din verksamhet.

Skolor och förskolor

Anmälningsplikt gäller även för förskola och öppen förskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.

Det är viktigt att även skolor och förskolor anmäler när det sker en betydande ändring av verksamheten eller om den upphör. Om en verksamhet flyttar eller utökar med nya lokaler måste det göras en anmälan. Det kan till exempel handla om när en skola startar förskoleverksamhet i de befintliga lokalerna.

Utebliven anmälan

Om du startar eller driver verksamhet utan att det har anmälts till oss riskerar du att få en miljösanktionsavgift.

Bostäder

Det är viktigt att ha en inomhusmiljö som inte är skadlig för din hälsa. Vid problem med t. ex. radon, lukt, mögel, kalla eller varma bostäder eller buller, har i första hand fastighetsägaren ansvar för bostaden. Vid bostadsinspektioner bedömer komunen om åtgärder krävs.

Lokaler och anläggningar

Förutom bostäder granskar kommunen förskolor, skolor och samlingslokaler. Vid inspektioner kontrolleras bland annat ventilation, fukt, mögel och utomhusmiljö.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer besöker också så kallade hygienlokaler, exempelvis frisörsalonger, solarier och fotvårdssalonger samt idrotts-, bad- och campinganläggningar. Även pensionat, hotell och liknade verksamhet besöks. Vid besöken granskas bland annat utrymmen, skötsel och hygien.

Tobak

Enligt tobakslagen är det inte tillåtet att röka eller snusa på skolgårdar eller förskolor. Tobaksvaror får inte säljas till minderårig. Kommunen ansvarar för tillsynen så att reglerna efterlevs. 

Vedeldning

Som ett led i att uppnå ett hållbart samhälle är det viktigt att övergå till förnyelsebara energikällor. I tätorten kan vedeldning ställa till problem. Det är inte ovanligt med klagomål vintertid och sommartid.

Folkhälsa

Vid all fysisk planering, byggande av bostäder, tillståndsgivning till miljöfarlig verksamhet, livsmedelskontroll och så vidare, måste kommunen försöka uppnå bästa möjliga situation för folkhälsan.

Uppdaterad: 2024-05-02